Теми дипломних робіт кафедри біотехнологій

2020р. Теми дипломних робіт студентів, які навчаються за освітнім ступенем магістр зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія»
Освітньо-професійної програми «Фармацевтична біотехнологія»

 • Вплив лазерного опромінення на рівень накопичення фікобіліпротеїнів у культурі Microcystis pulverea.

Effect of laser irradiation on the level of accumulation of phycobiliproteins in Microcystis pulverea culture

 • Порівняльний аналіз кількісного вмісту ніацину та вітаміну С у квасах, виготовлених за різними технологіями.

Сomparative analysis of vitamin C and  niacin content in kvass produced by different technologies.

 • Сертифікація харчових продуктів: порівняльна характеристика Катар, Україна, Європа.

Food certification: comparative characteristic Qatar, Ukraine, EU.

 • Оцінювання можливості використання карбонових наночастинок у складі фармацевтичних препаратів біотестуванням на Daphnia magna.

Еvaluation of the possibility of using carbon nanoparticles in the composition of pharmaceuticals by biotesting on Daphnia magna.

 • Удосконалення технології виробництва лікарського засобу ГЛІЦИН.

Improvement of drug production technology GLYCIN.

 • Вдосконалення технології виробництва дієтичної добавки «Ліпогрейд».

Improvement the technology of production dietary supplement “Lipograde”.

 • Адаптація фармацевтичної системи якості для створення системи управління якістю відповідно до вимог ISO 13485 на базі ТОВ «ПІК-ФАРМ».

Adaptation of the pharmaceutical quality system to create a quality management system in accordance with the requirements of ISO 13485 on the basis of PIK-PHARM LLC.

 • Особливості розмноження Vaccinium sp. в умовах in vitro. 

Specific reproduction features of Vaccinium sp. (in vitro conditions).

 • Визначення рівня накопичення фікобіліпротеїнів у культурі Microcystis pulverea при дії омагніченої води.

Determination of the phycobiliprotein accumulation in the culture of Microcystis pulverea p in the impact of magnetized water.

2020р. Теми дипломних робіт студентів, які навчаються за освітнім ступенем магістр зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Освітньо-професійної програми «Екологічна біотехнологія та біоенергетика»

 • Розповсюдження мідьрезистентних мікроорганізмів у біотопі печери “Атлантида”.

Distribution of copper-resistant microorganisms in the biotope of “Atlantida” cave.

 • Використання відходів виноградарства для отримання цінних речовин.

Use of viticulture waste to produce valuable substances.

 • Біотехнологічні аспекти генетичного контролю популяцій коропових риб (Cyprinidae).

Biotechnological aspects of genetic control of cyprinid ish populations (Cyprinidae).

 • Система організації екологічного контролю на фармацевтичному підприємстві.

System of organization of ecological control at pharmaceutical enterprise.

 • Біолого-технологічні способи ремедіації водних систем.

Biotechnological methods of remediation of water systems.

2020р. Теми дипломних робіт студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітнім ступенем магістр зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Освітньо-професійної програми «Фармацевтична біотехнологія»

 • Удосконалення технології виробництва Метіоніну в таблетках.

Improvement of methionine production technology in tablets.

 • Удосконалення технології одержання Біфідубактерину.

Improvement of technology of production of Bifidubacterin.

 • Удосконалення технології пробіотика ІV покоління Біфітен.

Improvement of IV Generation Bifiten Probiotic Technology.

 • Удосконалення технології виробництва Міцілору.

Improvement of Mitsilor production technology.

 • Удосконалення технології антибіотика Тилозину.

Improvement of Tylosin antibiotic technology.

 • Удосконалення технології пробіотичного препарату Біфіколу сухого.

Improvement of technology of the probiotic preparation Bifikola dry.

 • Технологія виробництва калюсних культур женьшеня.

Technology for the production of callus ginseng cultures.

2019 р. Теми дипломних робіт студентів ОС «Бакалавр»

напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія»

 1. Біотестування токсичності нанокомпозитів на культурі Daphnia magna.

Biotesting of nanocomposites toxicity on Daphnia magna culture.

 • Біологічна очистка стічних вод спиртового виробництва.

Biological treatment of sewage of alcohol production.

 • Біомембранна технологія очищення стічних вод.

Biomembrane technology for sewage purification.

 • Отримання молекулярного водню при деструкції харчових відходів.

Obtaining of molecular hydrogen during destruction of food waste.

 • Перспективи використання відходів консервного виробництва для одержання ферментованих напоїв з підвищеним вмістом b-каротину.

Prospects of canned food wastes usage for the production of fermented beverages with high content of β-carotene.

 • Технологія одержання Трихограми.

Trichograma production technology.

 • Порівняльна оцінка екологічної безпеки виробництв кисломолочної продукції .

Comparative evaluation of ecological safety of production of lactic acid products.

 • Вплив екологічного стану довкілля на Омелу білу (Viscum Album).

Influence of ecological condition of environment on to Mistletoe white (Viscum Album).

 • Удосконалення технології Цефалоспорину з відходів цукрового виробництва.

Improvement of Cephalosporin technology from sugar wastes.

 • Порівняльна характеристика препаратів на основі пробіотичних штамів лакто- та біфідобактерій.

Comparative characteristics of preparations based on probiotic strains of lactobacillus and bifidobacteria.

 • Удосконалення технології очистки стічних вод на  ПрАТ «Коростенський   завод МДФ».

Improvement of sewage purification technology at PJSC “Korosten MDF manufactory”.

 • Утилізація відходів консервного виробництва.

Utilization of canned food wastes.

 • Вплив фізичних факторів на активність амілолітичних ферментів солоду пшениці.

Influence of physical factors on the amylolytic enzymes activity of malt wheat.

 • Біотехнологічні аспекти клонального мікророзмноження суниці садової сорту Гігантела для збереження біологічного розмаїття.

Biotechnological aspects of clonal micropropagation of garden strawberry of Gigantela variety for conservation of biological diversity.

 • Продукування водню фототрофними мікроводоростями.

Hydrogen production by phototropic algae.

 • Визначення особливостей регуляції росту «бородатих» коренів лікарських рослин Bidens pilosa та Artemisia tilesii.

Features determination of hairy roots growth regulation of medicinal plants Bidens pilosa and Artemisia tilesii.

 • Утилізація діоксиду вуглецю на пивоварних заводах з використанням Chlorella vulgaris.

Utilization of carbon dioxide of breweries using Chlorella vulgaris.

 • Біологічно активні речовини Гінкго білоби (Ginkgo biloba).

Biologically active substances of Ginkgo biloba.

 • Удосконалення технології отримання антибіотика Стрептоміцину.

Improvement of antibiotic Streptomycin obtaining technology.

 • Удосконалення технології виробництва інулінів.

Improvement of inulin production technology.

 • Антимікробні властивості пектинів з родини розоцвітів (Rosalсеае).

Antimicrobial properties of pectins of the family Rosalсеае.

 • Вдосконалення технології виробництва пробіотичного препарату на основі культур бактерій В.subtilis та B. licheniformis.

Improvement of production technology of probiotic preparation on the basis of bacterial cultures В. subtilis and B. licheniformis.

 • Алкалоїди і флавоноїди Chelidonium majus L. i Bidens tripartita L. та асоційованих з ними мікосферелоїдних грибів.

Alkaloids and flavonoids of Chelidonium majus L. and Bidens tripartita L. and associated with them mycosferaloid fungi.

 • Вплив електромагнітного опромінення на амілолітичні ферменти ячмінного солоду.

Influence of electromagnetic irradiation on amylolytic enzymes of barley malt.

 • Вплив біологічно активних речовин голозерного овесу (Avena sativa L.) на генетичний апарат коропа.

Influence of biologically active substances of bacon oat (Avena sativa L.) on the genetic apparatus of carp.

 • Особливості екстракції хітозану з комах родини Blattidae роду Shelfordella.

Features of chitosan extraction from insects of the family Blattidae of the genus Shelfordella.

 • Біологічна активність рослинних екстрактів конюшини червоної (Trifolium pratense L.) при дії на популяції товстолобика.

Biological activity of plant extracts of red clover (Trifolium pratense L.) under action on silver carp populations.

 • Порівняння ефективності утворення наночастинок срібла з екстрактів «бородатих» коренів Artemisia tilesii та A. dracunculus.

Effectiveness comparison of the formation of silver nanoparticles from the hairy roots extracts of Artemisia tilesii and A. dracunculus.

 • Флавоноїди і азотисті речовини кропиви Urtica dioica L. і хріну Armoracia rusticana G. Gaertn. та асоційованих з ними грибів.

Flavonoids and nitrogenous substances of Urtica dioica L. and horseradish Armoracia rusticana G. Gaertn. and associated with them fungi.

 • Оцінка антиоксидантної та антиканцерогенної активності екстрактів рослин з родини Глухокропивові (Lamiaceae) та Гвоздичні (Caryophyllaceae).

Evaluationof the antioxidant and anticarcinogenic activity of families Lamiaceae and Caryophyllaceae plants extract.

 • Аналіз світового та українського ринків функціональних продуктів харчування.

Analysis of word and ukrainian markets of functional foods.

 • Синтез імуноафінного сорбенту для виділення антитіл до тканинного активатору плазміногена.

Synthesis of the immunoaffinity sorbent for isolation of antibodies against tissue activator of plasminogen.

 • Вплив екстрактів кульбаби лікарської (Taraxacum officinale) на ракові клітини.

The impact of Taraxacum officinale extracts on cancer cells.

 • Біоінформативний аналіз промоторної області кардіального гена людини.

Bioinformatic analysis of the promoter region of the human cardiac gene.

 • Мікробіологічні сенсорні системи в садівництві для контролю стану об’єктів навколишнього середовища.

Microbiological sensory systems in gardening for the control of the state of environment objects.

 • Вплив алкалоїдів барвінку на злоякісні лімфоми.

Influence of periwinkle plant alkaloids on malignant lymphomas.

 • Вплив екстрактів родини Brassicea на ракові клітини.

The influence of family Brassiceae extract on cancer cells.

 • Біологічно активні речовини шипшини (Rosa canina L.) в залежності від місця зростання.

Biologically active substances of Rosa canina L. depending on the place of growth.

 • Удосконалення технології отримання α-амілази.

Improvement of α-amylase production technology.

 • Біологічно активні речовини різних сортів хмелю (Humulus L.).

Biologically active substances of various varieties of (Humulus L.).

 • Технологія отримання життєздатних статевих клітин чоловіків.

The technology of obtaining viable male germ cells.

 • Біологічно активні речовини квіток піжми (Tanacetum).

Biologically active substances of pink flowers (Tanacetum).