Кафедра біотехнології


Шановні відвідувачі!

Раді Вас вітати на сторінці кафедри біотехнології Національного авіаційного університету!

Біотехнологія – сучасна галузь знань, яка ґрунтується на промисловому використанні природних та генетично змінених живих організмів (клітин мікроорганізмів, рослин, тварин) або продуктів їх життєдіяльності для задоволення потреб людини.

Біотехнологія є однією з найбільш наукомістких, перспективних і високорентабельних галузей виробництва, тому у більшості розвинутих країн має найвищий пріоритет у науково-технічній сфері. Ця наука проникає в усі сфери життя людини, сприяючи ефективному розвитку всіх галузей економіки.

Біотехнологія як наука перебуває на стику клітинної та молекулярної біології, молекулярної генетики, біохімії та біоорганічної хімії, тому випускники мають можливість вибору найбільш цікавої для них ланки діяльності, а також мають професійну гнучкість, оскільки комплексні знання отримані за роки навчання дозволяють змінювати вектор спрямованості роботи.

Тому підготовка фахівців біотехнологів проходить не тільки згідно класичних програм в галузі біології, хімії, біології мікробіології, генної інженерії, а також  в галузі техніки, інженерії, моделювання і оптимізації процесів. Таке комплексне поєднання знань дозволяє кафедрі біотехнології випускати висококваліфікованих спеціалістів, які мають повне розуміння всіх процесів, що відбуваються на виробництвах, та дозволяє їм обіймати керівні посади на підприємствах.

На кафедрі біотехнології  НАУ підготовка фахівців здійснюється за спеціальністю 162  «Біотехнології та біоінженерія» за освітньо-професійними програмами:

  •  освітньо-кваліфікаційний рівень (освітній ступінь) бакалавра
  •  освітньо-кваліфікаційний рівень (освітній ступінь) магістра

Фахівці з екологічної біотехнології та біоенергетики допомагають зберегти біологічне різноманіття на нашій планеті; здійснювати знешкодження практично всіх видів відходів, викидів і скидів; проводити швидке тестування стану довкілля; звести до мінімуму застосування і хімічних добрив та засобів захисту рослині і тварин, завдяки застосуванню біологічних препаратів. Здійснювати біодеградацію токсичних полімерних забруднювачів довкілля; розробляти альтернативні джерела енергії.

Фахівці кваліфікації з фармацевтичної біотехнології займаються одержанням біологічно активних речовин, таких як, білки, ферменти, інсулін, інтерферон, гормони росту, амінокислоти, органічні кислоти, вітаміни, антибіотики та інші біопрепарати за допомогою живих організмів (клітин мікроорганізмів, тварин та рослин) для потреб авіаційної галузі, фармацевтичної промисловості, а також для вирішення стратегічних рішень у державі.

Навчальний процес проводиться висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом українською або англійською мовами за сучасною педагогічною технологією на засадах ECTS (European Credit Transfer System).  

На кафедрі є спеціалізовані навчальні і наукові лабораторії, що оснащені необхідною для навчання матеріально-технічною базою.

Випускники кафедри користуються попитом роботодавців та успішно працевлаштовуються в таких  галузях:

  • фармацевтичній, медичній,  мікробіологічній, енергетичній, переробній, харчовій, сільськогосподарській, космічній та авіаційній, науковій, освітній галузях, які користуються попитом на світовому ринку;
  • в державних органах, лабораторіях;
  • в науково-дослідних закладах контролю якості і сертифікації продукції;
  • в науково-дослідних установах та вищих навчальних закладах.

Пріоритетними напрямками розвитку кафедри є:

•        одержання біологічно активних речовин таких як білки, ферменти, інсулін, інтерферон, гормони росту, амінокислоти, органічні кислоти, вітаміни, антибіотики та різні біопрепарати за допомогою живих організмів (клітини мікроорганізмів, тварин та рослин) для потреб ветеринарної, парфумерної, харчової та інших галузей промисловості;

•       розробка концепції екологічно збалансованої системи авіаційної галузі;

•        селекція метаногенних мікроорганізмів та розробка технології отримання біопалива;

•        вирішення науково-прикладних проблем біологічної безпеки аеропортів та авіаційного транспорту;

•        розробка теоретичних і практичних основ диспергування і екстракції рослинної сировини, розробка продуктів харчування функціонального призначення з використанням ботанічних екстрактів;

•        мікробіологічні аспекти біотехнологічного виробництва екологічно безпечної продукції;

•        розробка технологій біоремедіації ґрунтів від техногенних забруднень;

•        теоретичні та практичні основи виробництва біопалива;

•        розроблення технологій контролю мікробної контамінації авіаційних палив;

•        вирішення актуальних і перспективних біотехнологічних завдань у сфері контролю безпеки повітря, води та ґрунтів;

•        дослідження впливу наночастинок на життєдіяльність різних видів мікроорганізмів.

Теми дипломних робіт студентів спеціальності “Біотехнології та біоінженерія” пов’язані з розробкою технологій ферментованих напоїв, а також продуктів функціонального призначення для реабілітації та відновлення здоров’я під час воєнних дій, з розробкою технологій оновлення забруднених грунтів, флори і фауни після наслідків боєвих дій.

Майбутніх абітурієнтів запрошуємо до вступу на нашу кафедру, а науковців та стейкхолдерів – до співпраці!

З повагою
завідувачка кафедри біотехнології, доктор біологічних наук
Гаркава Катерина Григорівна