Умови вступу (бакалавр)

Вступ на перший курс https://pk.nau.edu.ua/vstup/vstup-na-1-kurs/