Теми кваліфікаційних робіт кафедри хімії та хімічної технології

Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт

Перелік тем кваліфікаційних робіт магістрів 2023 року випуску

ОПП  «Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів»

Спеціальність: 161 «Хімічні технології та інженерія»

Дослідження впливу біорозкладних присадок на стійкість бензину та його екологічні характеристики

Очищення дизельних палив від сульфуровмісних сполук

Моторні оливи у процесах забезпечення паливної ефективності

Видалення розчинних неорганічних речовин з стічних вод, забруднених нафтопродуктами

Відновлення та утилізація диоксиду вуглецю

Видалення поверхнево-активних речовин зі стічних вод, що містять нафтопродукти

Використання каталізаторів для дегалогенізації стічних вод фармацевтичних та хімічних підприємств

Хімічна стабілізація моторних палив

Синтез, легованих нітрогеном, вуглецевих нанотрубок та дослідження їх каталітичних властивостей

ОПП  «Хімічні технології альтернативних енергоресурсів»

Спеціальність: 161 «Хімічні технології та інженерія»

Технологія виробництва синтетичних змащувальних матеріалів на основі жирних кислот

Застосування добавок на основі оксигенатів у виробництві автомобільного палива

Відновлення мастильних середовищ у процесі їх експлуатації

Вплив протизношувальних присадок на експлуатаційні властивості моторних олив

Протизношувальні властивості альтернативних дизельних палив

Фізико-хімічні властивості альтернативних авіаційних палив, одержаних з олійної сировини

Присадки до біодизельних палив на основі сферичних нанокластерів

Технологія утилізації опроміненого графіту з перспективою використання як альтернативне паливо

Адсорбційне очищення в процесах виробництва і відновлення якості олив

Використання каталітичного крекінгу в процесах підвищення якості нафтопродуктів

Перелік тем кваліфікаційних робіт бакалаврів 2023 року випуску

ОПП  «Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів»

Спеціальність: 161 «Хімічні технології та інженерія»

Застосування процесу піролізу для переробки відпрацьованих олив

Одержання та використання сланцевого газу

Диспергуючі присадки для покращення експлуатаційних властивостей мастил

Застосування сумішей інгибіторів синергічної дії для захисту сталі від корозії в нейтральних водних середовищах

Використання природних сорбентів для регенерації мастильних матеріалів

Моделювання кінетики коливальних реакцій

Вплив деемульгатора на розшарування нафтових емульсій

Застосування синергічних сумішей ПАР для підвищення виділення світлих нафтопродуктів у процесах первинної перегонки нафти

ОПП  «Хімічні технології альтернативних енергоресурсів»

Спеціальність: 161 «Хімічні технології та інженерія»

Одержання та використання біогазу

Виробництво SAF палива методом Фішера-Тропша

Отримання біогазу під час процесу переробки біомаси

Отримання біометану для заправки автомобільної техніки

Виробництво біогазу з відходів тваринництва Великоберезовицької селищної громади Тернопільської області

Установка одержання біоводню

Добування біогазу в процесі метанового бродіння

Вплив мікро- та нанорозмірних матеріалів на випаровування рідких вуглеводневих сполук

Ефективність використання біодизельного палива в двигунах внутрішнього згоряння

Використання біомаси водоростей в енергетичній галузі

Одержання та застосування бензинів із спиртовмісними компонентами.

Перелік тем кваліфікаційних робіт магістрів 2022 року випуску

ОПП  «Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів»

Спеціальність: 161 «Хімічні технології та інженерія»

1. Окиснювальна десульфуризація дизельного палива  з використанням ультразвукового поля.

2. Захист сталі від корозії у водносольових розчинах бінарними сумішами нітриту та м-нітробензоату з амінами.

3. Оцінка якості олив для реактивних авіаційних двигунів у процесі експлуатації.

4. Комбіновані методи відновлення якості відпрацьованих олив.

5. Абсолютизація біоетанолу природним кліноптилолітом.

6. Використання сорбентів у процесах ліквідації розливів вуглеводневих рідин.

7. Моделювання процесу седиментації грубодисперсних суспензій.

8. Модифікування експлуатаційних та фізико-хімічних властивостей моторних біопалив.

9. Використання рослинних олій у виробництві мастильних матеріалів.

10. Очищення стічних вод підприємств нафтопереробної промисловості.

11. Порівняння інгібуючої дії синергічних сумішей нітриту та м-нітробензоату з силікатом і фосфатом при корозії сталі у водно- сольовому розчині.

12. Вплив поверхнево-активних речовин на тиск насиченої пари спиртовмісного вуглеводню.

Перелік тем кваліфікаційних робіт бакалаврів 2022 року випуску

ОПП  «Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів»

Спеціальність: 161 «Хімічні технології та інженерія»

1.          Активоване вугілля з кукурудзяних качанів для охорони довкілля.

2.          Окиснювальне очищення палива від сульфурвмісних сполук.

3.          Застосування гідрогенізаційних процесів у технології виробництва олив для турбореактивних авіаційних двигунів.

4.          Утилізація вуглекислого газу в процесі виробництва моторного палива.

5.          Вплив поверхнево-активних речовин на тиск насиченої пари вуглеводнів різної молекулярної будови.

6.          Видалення вугільними сорбентами поверхнево-активних речовин із стічних вод, забруднених нафтопродуктами.

7.          Активоване вугілля з кизилових кісточок для охорони довкілля.

8.          Інгібування корозії конструктційної сталі Ст.20 у водно-сольовому розчині композиціями м-нітробензоату з силікатом.

Перелік тем кваліфікаційних робіт бакалаврів 2022 року випуску

ОПП  «Хімічні технології альтернативних енергоресурсів»

Спеціальність: 161 «Хімічні технології та інженерія»

1.          Вплив оксигенатних добавок на фізико-хімічні характеристики дизельного палива.

2.          Використання природних сорбентів для очищення стічних вод авіаційних підприємств від фенолів.

3.          Водень як безвуглецеве паливо для авіації.

4.          Використання селективних розчинників в технологіях виробництва і регенерації олив.

5.          Аналіз сучасного потенціалу виробництва біодизельного палива в Україні.

6.          Порівняльна оцінка ефективності застосування водневого та класичного палив для малої авіації.

7.          Адсорбційне очищення стічних вод нафтохімічних підприємств

8.          Біфункціональність діоксидманганового каталізатору для літій-повітряного джерела струму.

Перелік тем кваліфікаційних робіт магістрів 2021 року випуску

ОПП  «Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів»

Спеціальність: 161 «Хімічні технології та інженерія»

 1. Вплив електролітів різної природи на стійкість вугільних суспензій
 2. Механізм інгібуючої дії композицій на основі нітриту натрію з поверхнево-активними речовинами при корозії сталі у водно-сольових розчинах
 3. Інгібуюча ефективність м-нітробензоату натрію з силікатом і тетраборатом при корозії сталі у водно-сольових розчинах 
 4. Поліпшення експлуатаційних властивостей моторних палив розчинами карбонових наносфер в аліфатичних спиртах
 5. Одержання дизельного палива метанолізом і етанолізом рослинних олій
 6. Вплив молекулярної будови вуглеводневих середовищ на тиск їх насиченої пари в присутності поверхнево-активних речовин 
 7. Вплив ароматичних амінів на експлуатаційні показники дизельного палива
 8. Вплив протизношувальної та депресорної присадок на фізико-хімічні показники дизельних палив

ОПП  «Хімічні технології альтернативних енергоресурсів»

Спеціальність: 161 «Хімічні технології та інженерія»

 1. Синтез та визначення фізико-хімічних властивостей ізобутилових естерів жирних кислот, одержаних на основі рослинних олій
 2. Синтез ізопропілових  естерів жирних кислот відпрацьованих  рослинних олій
 3. Оцінка зміни властивостей моторних олив з додаванням рослинних олій в процесі експлуатації
 4. Вплив кавітаційної обробки на властивості моторних бензинів
 5. Аналіз світових практик використання рідкого водню як моторного палива для авіації
 6. Дослідження якості біодизельного палива на основі рослинних олій
 7. Виробництво біопалива на основі водоростей роду Zostera таChlorella шляхом переестерифікації тригліцеридів
 8. Мастильні матеріали на основі похідних тригліцеридів жирних кислот

Перелік тем кваліфікаційних робіт бакалаврів 2020 року випуску

Спеціальність: 161 «Хімічні технології та інженерія»

ОПП  «Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів»

 1. Вплив температури на стабілізацію обводненого спиртовмісного бензину за допомогою ПАР
 2. Вплив молекулярної будови амінів на захисну дію їх композицій з м-нітробензоатом при корозії сталі у водносольовому розчині
 3. Окиснювальне знесульфурування нафтових фракцій
 4. Інгібуючі властивості бінарних сумішей м-нітробензоату з силікатом і фосфатом при корозії сталі у водносольовому розчині
 5. Переробка важких вуглеводневих залишків
 6. Застосування гідрогенізаційних процесів у технології виробництва та використання термостабільного палива марки РТ
 7. Деемульгування нафтових і паливних емульсій
 8. Застосування процесів селективного та кислотно-контактного очищення під час виробництва олив для поршневих авіаційних двигунів
 9. Вплив молекулярної будови вуглеводнів на тиск їх насиченої пари в присутності ПАР
 10. Дослідження основних властивостей дизельних палив з додаванням присадок

Спеціальність: 161 «Хімічні технології та інженерія»

ОПП  «Хімічні технології альтернативних енергоресурсів»

 1. Діелектричні властивості вуглеводневих розчинів багатошарових фулеренів
 2. Інгібування процесів окиснення компонентів моторних палив багатошаровими фулеренами
 3. Низькотемпературні властивості біокомпонентів авіаційних палив на основі етилових та ізобутилових естерів жирних кислот
 4. Вплив біокомпонентів на основі спиртової сировини на властивості палив для газотурбінних двигунів
 5. Властивості альтернативних авіаційних палив на основі пальмоядрової олії
 6. Абсорбційна установка очищення коксового газу від ароматичних вуглеводнів
 7. Вплив багатошарових фулеренів на в’язкість компонентів моторних палив
 8. Порівняльна оцінка токсичності традиційних та альтернативних автомобільних моторних палив
 9. Отримання синтетичних моторних палив з побутових відходів
 10. Особливості використання ліпідної фракції мікроводорості Chlorella vulgaris для одержання дизельного біопалива

Перелік тем кваліфікаційних робіт магістрів 2020 року випуску

ОПП  «Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів»

Спеціальність: 161 «Хімічні технології та інженерія»

 1. Вплив карбонових сферичних нанокластерів на фізико-хімічні властивості компонентів моторних палив
 2. Вплив будови оксоаніонів (XOm)n-  і рН середовища на інгібуючий ефект при корозії сталі 08кп у водно-солевих розчинах
 3. Інгібування корозії трубної сталі Ст20 у водно-солевому розчині  синергичними композиціями на основі суміші NaNO2 та Na2SO3
 4. Діелектричні властивості системи етанол-гептан з домішками води
 5. Очищення стічних вод автозаправних станцій
 6. Процес каталітичної переробки відходів виробництва продуктів харчування з одержанням пластифікаторів та доданків до мастил
 7. Процес каталітичної переробки відходів виробництва продуктів харчування з одержанням пластифікаторів та доданків до мастил
 8. Хімічний метод нанесення  цирконієвого покриття на поверхню сталі з використанням поверхнево-активних речовин
 9. Вплив фізико-хімічних параметрів відпрацьованих моторних олив на процес їх регенерації
 10. Хіміко-технологічні основи промислового одержання нових  азотовмісних вуглецевих адсорбентів

ОПП  «Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів»

Спеціальність: 161 «Хімічні технології та інженерія» (заочна форма навчання)

 1. Очищення стічних вод після зневоднення та знесолення нафти
 2. Магістральні трубопроводи для транспортування нафтопродуктів
 3. Виробництво і  властивості пластичних мастил

ОПП  «Хімічні технології високомолекулярних сполук»

Спеціальність: 161 «Хімічні технології та інженерія»

 1. Порівняння експлуатаційних властивостей акрилових і епоксидних лакофарбових покриттів
 2. Каталітичне окиснення 4-гідрокситолуену озоном у рідкій фазі
 3. Технологічні аспекти модифікування полімер-бітумних в’яжучих для асфальтодорожних покриттів з високими експлуатаційними характеристиками
 4. Селективне рідиннофазне окиснення амінотолуенів озоном в присутності кобальтбромідного каталізатора
 5. Озонування 3-амінотолуену у рідкій фазі
 6. Синтез альтернативного палива каталітичним перетворенням діоксиду вуглецю та водню
 7. Окиснення ізомерних гідрокситолуенів озоном в оцтовій кислоті
 8. Реакції озонування ізомерних амінотолуенів в оцтовій кислоті
 9. Каталітична переробка відходів виробництва хлорорганічних продуктів з одержанням цінних мономерів
 10. Вплив фізико-хімічних властивостей полімерів на  їх застосування в нафто-хімічній галузі
 11. Одержання полімеризаційного бензину з олефінів
 12. Дослідження вуглецевих адсорбентів для очищення технічного гліцерину

ОПП  «Хімічні технології альтернативних енергоресурсів»

Спеціальність: 161 «Хімічні технології та інженерія»

 1. Технології перероблення спирту для одержання альтернативних палив для газотурбінних двигунів
 2. Оцінка життєвого циклу альтернативних палив для газотурбінних двигунів на основі вітчизняної рослинної сировини
 3. Порівняльна оцінка схильності до біодеградації традиційного та альтернативного авіаційного палива
 4. Реакція окиснення 2,4-динітротолуену озоном у рідкій фазі
 5. Оцінка впливу електричного поля на протизносні властивості реформульованих біокомпонентами реактивних авіаційних палив
 6. Порівняльна характеристика фізико-хімічних та експлуатаційних властивостей альтернативних палив для газотурбінних двигунів на основі різних видів сировини
 7. Вплив біодизельного палива на конструкційні матеріали транспортних засобів
 8. SWOT аналіз використання водневого палива в наземному транспорті
 9. Вплив електричних і магнітних полів на електризацію авіаційних палив
 10. Дослідження протизносних властивостей мастильних матеріалів із додаванням біокомпонентів
 11. Технології генерування та акумуляції водню як моторного палива в транспортній інфраструктурі
 12. Покращення низькотемпературних властивостей біодизельних палив
 13. Вплив кисневмісних сполук на стабільності автомобільних бензинів
 14. Оцінка впливу сумішевих авіаційних біопалив на конструктивні елементи паливозаправних комплексів
 15. Удосконалення технології виробництва неетильованих авіаційних бензинів
 16. Оцінка впливу магнітного поля на протизносні властивості реформульованих біокомпонентами реактивних авіаційних палив.

Теми бакалаврів 2019 рік ОПП “Хімічні технології альтернативних енергоресурсів”:

 1. Екологічно безпечні авіаційні палива на основі рослинних олій
 2. Оцінка експлуатаційних властивостей біодизельного палива
 3. Застосування гідрогенізаційних процесів для виробництва  моторних біопалив
 4. Оцінка фотоелектричних сонячних систем як джерела альтернативної  енергії
 5. Оцінка ефективності упровадження технологій з виробництва біодизельного палива
 6. Підвищення мікробіологічної стабільності реактивних палив
 7. Біогазова установка для енергозабезпечення фермерського господарства
 8. Аналіз потенціалу водню як альтернативного моторного палива
 9. Модифікація вуглеводневих палив присадками для покращення експлуатаційних  та екологічних властивостей
 10. Оцінка використання рослинних олій у якості альтернативних мастильних матеріалів і робочих рідин
 11. Аналіз перспектив впровадження вітроенергетики в Україні
 12.  Оцінювання фазової стабільності спиртобензинових палив
 13. Причинно-наслідковий аналіз взаємозв’язку фізичної стабільності та випаровуваності традиційних і альтернативних авіаційних палив
 14. Оцінювання фізичної стабільності етанолвмісного бензину
 15. Оцінка ефективності використання водоростевої сировини для виробництва біопалив
 16. Оцінка використання екологічно безпечних компонентів для підвищення протизносних властивостей авіаційних палив
 17. Оцінка ефективності використання вітрової енергетики в Україні
 18. Оцінка використання нетрадиційних джерел вуглеводнів в Україні

Теми  ОПП “Хімічні технології палив т авуглецевих матеріалів, бакалаврів 2019:

 1. Кислотно-основні  властивості поверхні  каталізаторів на основі оксидів Ti(IV) та Mn(IV)  
 2. Азотвмісні вуглецеві сорбенти
 3. Блок атмосферної трубчатки установки атмосферно-вакуумної трубчатки.
 4. Видалення розчинних органічних речовин із водних розчинів вугільними сорбентами
 5. Присадки до дизельного пального на основі нафтових кислот
 6. Кондуктометричне дослідження кінетики полімеризаціі епоксидних смол
 7. Технологія сповільненого коксування нафтових залишків
 8. Забруднення авіаційних паливно-мастильних матеріалів водою та механічними домішками
 9. Технологія виробництва полімерного бензину 
 10. Сорбенті пролонгованої дії на основі мінеральних і біополімерних матеріалів
 11. Технологія виробництва високооктанових добавок до бензину
 12. Технологія виробництва реактивного палива РТ
 13. Електроліз суміші карбоксильної і карбонільної сполук
 14. Відновлення показників якості компресорних олив
 15. Методи контролю бензинів та дизельних палив довготривалого зберігання   
 16. Технологія переробки відхідних газів крекінгу вуглеводневої сировини
 17. Вплив запиленості та хімічних забруднень на повітря виробничих середовищ
 18. Мінерал-біополімерні композити як сорбенти кольорових металів
 19. Фізико-хімічні властивості відпрацьованих олив після їх екстракційного очищенн
 20. Технологія виробництва вибухових речовин
 21. Підвищення якості альтернативних палив  
 22. Оливи для сучасних повітряних суден
 23. Стабілізація газового бензину.
 24. Вторинна переробка продуктів блоку атмосферно-вакуумної трубчатки
 25. Блок вакуумної трубчатки установки атмосферно-вакуумної трубчатки
 26. Дослідження якісних характеристик лакофарбових покриттів 
 27. Термоокисне розкладання силіцієвмісних поліуретанів
 28. Технологія виробництва поліетилентерефталатів
 29. Латексні поліізопренові композиції для покриттів
 30. Створення біодеградуючих полімерних композицій на основі модифікованого поліетилену
 31. Поліізопрен-поліакриламідні лакові покриття
 32. Технологія виробництва найлону-6,6 з адипінової кислоти та гексаметилендіаміну
 33. Технологія виробництва феноло-формальдегідної смоли
 34. Фізико-хімічні властивості полімерних нанокомпозитів на основі поліамідів та вуглецевих нанотрубок
 35. Модифікування каучуків на основі поліхлоропренів   
 36. Порівняльна  характеристика адгезійних властивостей алкідних і епоксидних лакофарбових покриттів  
 37. Технологія виробництва капрону з капролактаму
 38. Біодеградуючі композиційні матеріали на основі синтетичних полімерів та крохмалю
 39. Методи модифікації фторополімерів як спосіб отримання нових високотехнологічних продуктів
 40. Одержання  полівінілбутиралю структурованого вуглецевими нанотрубками 
 41. Модифікація експлуатаційних властивостей поліметилметакрилату для літакобудування  
 42. Вплив антипіренів на вогнестійкість полімерних композицій
 43. Удосконалення автоматичної системи вирівнювання рівня і контролю резервуарів нафтобаз
 44. Вплив магнітної обробки вуглеводневих палив на їх експлуатаційні властивості
 45. Дослідження впливу енергетичних добавок на горючість реактивних палив
 46. Оцінка екологічних наслідків експлуатації магістральних нафтогазопроводів
 47. Вплив магнітного поля на екологічні властивості вуглеводневих палив
 48. Оцінка токсичності альтернативних палив
 49. Експлуатаційні особливості застосування альтернативних палив у транспортних засобах
 50. Дослідження сумісності реактивних палив з конструкційними матеріалами

Теми магістрів 2019

 1. Аналіз природних і попутних газів нафтогазового видобувного управління «Бориславнафтогаз».
 2. Створення енергоносіїв на основі торфу
 3. Регенерація та раціональне використання відпрацьованих олив
 4. Покращання робочих характеристик літієвих мастил шляхом додавання ефективніх присадок
 5. Вплив модіфикації загущувача диоксидом титану на властивості аеросилвмісних мастил
 6. Хімічна стабільність реактивних палив
 7. Сучасні аспекти відновлення якості відпрацьованих моторних олив
 8. Екологічні аспекти відпрацьованих змащувальних матеріалів
 9. Технологічні процеси виробництва дизельного палива стандарту Євро-5
 10. Визначення енергетичних характеристик природного газу 
 11. Розробка складу добрив з використанням торфу
 12. Одержання біодизелю етанольною переестерефікацією ріпакової олії
 13. Аналіз товарних і відпрацьованих моторних олив
 14. Антікорозійна ефективність індивідуальних інгібіторів та їх сінергічних сумішей нітріт-сілікат при корозії сталі в водно-сольових розчинах
 15. Адсорбційний метод зменшення вмісту сірки в дизельному паливі
 16. Одержання біодизелю бутанольною переестерефікацією ріпакової олії
 17. Кополімери полівинілового спирту для очищення води
 18. Біодеградація композиційних матеріалів на основі поліетилену низької щільності і рослинних наповнювачів.  
 19. Ультразвукова обробка поліетиленових композицій, що містять біодеградуючі  наповнювачі 
 20. Модифіковані вуглецеві сорбенти виготовлені з біо- та штучних полімерів
 21. Бутадієнові каучуки з покращеними експлуатаційними характеристиками.

Теми бакалаврів 2018 рік

 1. Вплив карбонових сферичних нанокластерів на тиск насиченої пари компонентів моторних палив
 2. Вплив сумарної концентрації бінарних сумішей інгібіторів на положення синергічних екстремумів і антикорозійну ефективність
 3. Гідрокрекінг  в процесах виробництва світлих нафтопродуктів
 4. Поверхнево активні системи як спосіб мінімізації випаровування гідрофільних сполук
 5. Тверді хімічні ракетні палива
 6. Діелектричні властивості спиртово-гептанових сумішей
 7. Альтернативні дизельні палива на основі рослинних олив
 8. Сучасні методи модифікації моторних палив
 9. Розшарування нафтових і паливних емульсій 1 роду
 10. Технологія каталітичного гідроочищення прямогонних бензинових фракцій
 11. Кондуктометричне визначення складу спиртово-гептанових розчинів
 12. Вплив нанорозмірних сферичних карбонових кластерів на поверхневий натяг водно спиртових середовищ
 13. Очистка відпрацьованих моторних олив
 14. Одержання і властивості азотовмісного активного вугілля
 15. Вплив способів підготовки сталевих поверхонь на адгезійні властивості лакофарбових покриттів різних типів
 16. Супрамолекулярні комплекси полівініловий спирт – борна кислота
 17. Термічні властивості полімер-полімерних композитів на основі поліпропілену
 18. Структурно модифіковані  еластичні поліуретани на основі вуглеводнів та олій природного походження
 19. Синтез і дослідження властивостей сітчастих поліціануратів
 20. Виробництво епоксидних термореактивних смол – складових композиційних матеріалів в літакобудуванні
 21. Технологічний процес виробництва гліфталевих смол
 22. Структурні властивості і біодеградація композицій на основі поліетилену та природних добавок
 23. Біодеградабельні композити на основі поліетилену і крохмалю
 24. Вплив антипіренів різної природи на вогнетривкість полімерних матеріалів
 25. Синтез та дослідження каучук-епоксидних композицій
 26. Технологія каталітичного синтезу вініліденхлоріду з відходів виробництва хлорвінілу
 27. Отримання, фізико-хімічні властивості та використання полікарбонатів
 28. Способи утилізації полімерних матеріалів
 29. Очищення гліцерину за допомогою вуглецевих адсорбентів та їх регенерація.
 30.     Дослідження поліуретанів модифікованих комплексними сполуками металів

Теми магістрів 2018 рік

 1. Підбір інгібіторів для запобігання утворення смолисто- асфальтенових відкладень у нафтових сумішах
 2. Вивчення зміни властивостей мінеральних моторних олив в процесі експлуатації
 3. Вплив добавок на властивості бітумів
 4. Комплексне вивчення вищих парафінів та їх сумішей
 5. Окиснені вуглецеві сорбенти для пом’якшення води
 6. Магніточутливі вуглецеві сорбенти виготовлені з природної сировини
 7. Визначення технологічних параметрів сорбції оксиду вуглецю (ІV) з біогазу
 8. Визначення показників якості відпрацьованої моторної оливи
 9. Седиментація вугілля в водно-спиртових розчинах, стабілізованих поверхнево-активними речовинами
 10. Дослідження основних експлуатаційних показників якості бензину А-98 з оксигенатними  добавками
 11. Електрохімічна регенерація карбонових кислот в екстрактах відпрацьованих олив
 12. Аналіз попутних і природних газів родовищ Чернігівської області
 13. Вплив температури на поверхневу активність синергічних сумішей ПАР
 14. Дослідження біоетанолу – як ефективної складової  автомобільного бензину
 15. Електричні властивості спиртових суспензій вугілля, що містить поверхнево-активні речовини
 16. Карбонові шаруваті нанокластери в якості присадок до моторних палив
 17. Використання  оптимальних поверхнево активних систем на основі олеодіну, фосфатидіну при зберіганні рідких вуглеводнів
 18. Комплексна утилізація відпрацьованих авіаційних мастильних матеріалів
 19. Сучасні методи вимірювання характеристик вуглеводневих палив
 20. Осушення і дегазація відпрацьованих олив
 21. Виробництво і зберігання бензину А-95 в промислових умовах
 22. Застосування ПАР для стабілізації водних емульсій оксигенатних бензинів
 23. Властивості і використання поліетилену надвисокої молекулярної маси підвищеної густини
 24. Технологічні аспекти одержання полімерних композитів з бактерицидними властивостями
 25. Застосування полімерних композицій для багатошарових матеріалів
 26. Катіонна полімеризація ізопрену в присутності каталітичних систем
 27. Вивчення модифікації  поверхневих властивостей поліпропіленових волокон наночастинками міді
 28. Дослідження впливу полімерних домішок, структурованих нанотрубками, на властивості бетонних сумішей
 29. Модифікація гуми на основі комбінації хлоропренового каучуку з каучуками загального призначення
 30. Технологічні аспекти одержання  ущільнювальних матеріалів
 31. Порівняння захисних властивостей епоксидних, акрилових і алкідних, покриттів нанесених на металеві поверхні після їх електроіскрової.