Викладачі кафедри хімії і хімічної технології


ЧУМАК ВІТАЛІЙ ЛУКИЧ


Завідувач кафедри хімії і хімічної технології

Доктор хімічних наук, професор

Закінчив Національний технічний університет України “КПІ” у 1972 році за спеціальністю “Хімічна технологія в’яжучих матеріалів”. В НАУ працює з 2004 року.

Читав лекції та проводив лабораторні заняття з дисциплін: “Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології”, “Основи наукових досліджень”, “Методологія та організація наукових досліджень”.

Розробив комп’ютерні програми для модульного контролю: “Математичне моделювання та застосування ЕОМ в хімічній технології” для студентів напряму 6.051301 “Хімічна технологія”; “Основи наукових досліджень” для студентів спеціальності 8.05130105 “Хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів” і “Методологія та організація наукових досліджень” для студентів спеціальності 8.05130108 “Хімічна технологія високомолекулярних сполук”.


БОЙЧЕНКО СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

доктор технічних наук, професор
професор кафедри хімії і хімічної технології

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Народився 12 квітня 1968 р. у с.м.т. Миколаївка Одеської області (Украї­на).
Трудовий досвід почав отримувати пра­цюючи на заводі цивільної авіації № 410 у 1990–1991 рр.
Керів­ник Випробувального центру нафтопродуктів Укра­їнського центру авіаційної хіммотології і сертифі­кації продукції “УЦАХ-СЕПРО” (1998–2006 рр.), засновник і директор Українського науково-дослідного центру хіммотології і сертифікації ПММ і ТР з 2005 р.
На сьогодні – науковий керівник цього підрозділу.
Ініціатор і організатор МНТК «Проблеми хіммотології», що є відновленням і продовженням традицій НАУ у сфері авіаційної хіммотології, зокрема хіммотологічної науково-педагогічної школи.
Представляє університет у складі наукової ради МОН.
Входить до складу вченої та науково-технічної рад НАУ.
Входить до складу спеціалізованих вчених рад із захисту дисертаційних робіт за спеціальностями «Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів» і «Екологічна безпека» при НАУ і НУ «Львівська політехніка».
Академік нафтогазової академії.
Голова науково-технічної Спілки хіммотологів.


ЛЕДОВСЬКИХ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

Професор кафедри хімії і хімічної технології
Доктор хімічних наук, професор

Закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю “Технологія основного органічного синтезу”. Працює в НАУ з 2001 року.

Читав лекції для студентів стаціонару НН ІЕБ з дисциплін: “Загальна та неорганічна хімія”, “Основи синтезу неорганічних сполук”, “Корозія матеріалів”.

Читав лекції для студентів – НН ІЗДН з курсів “Основи синтезу неорганічних сполук” та “Корозія матеріалів”.

Член спеціалізованої вченої ради Д26.002.13 в НТУУ “КПІ” і Д26.062.17 НАУ.С


БІЛОКОПИТОВ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ


Професор кафедри хімії і хімічної технології,
Доктор хімічних наук,
Старший науковий співробітник

Закінчив у 1967 році Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу». Працює в НАУ з 2001 року. Має звання професора.

Автор понад 165 наукових та навчально-методичних праць і патентів. Читав лекції та проводив лабораторні заняття з дисциплін «Органічна хімія», «Каталітичні процеси у виробництві палив та вуглецевих матеріалі», «Промислова нафтохімія», «Обладнання виробництв переробки нафти  та газу», «Гетерогенно-каталітичні процеси у виробництві альтернативних палив».

Підготовав курс лекцій, лабораторних робіт, тестових завдань, модульних контрольних робіт для нової дисципліни «Гетерогенно-каталітичні процеси у виробництві альтернативних палив».

-член  спеціалізованої вченої ради Д 26.190.01 Інституту фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського НАН України;

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.062.09 Національного авіаційного університету, член атестаційної комісії Інституту новітніх технологій, член редакційної колегії журналу «Науковоємні технології», член редакційної колегії журналу «Вісник Національного Авіаційного Університету».


МАТВЄЄВА ОЛЕНА ЛЬВІВНА

У 1983 р. закінчила Київський інститут інженерів цивільної авіації за спеціальністю «експлуатація літальних апаратів та двигунів», також отримала дипломи «Спеціаліста» за спеціальностями «менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств»  (2001 р., НАУ) та «Психологія» (2017 р., НАУ). Захистила дисертацію на тему «Розробка  електроочищувача повітря» на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.14 «експлуатація повітряного транспорту» (1989 р.). Вчене звання доцента присвоєно по кафедрі технології застосування пально-мастильних матеріалів у 2001 році.

Автор понад 180 наукових, науково-методичних праць, серед яких підручники з грифом МОН України, 7 навчальних та навчально-методичних посібників, 2 курси лекцій, у тому числі англійською мовою, 12 практикумів, 8 авторських свідоцтв та патентів, 65 публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, 23 публікації у наукових виданнях, включених до  наукометричних баз даних (Scopus, ELSEVIER, EBSCO, Index Copernicus,  Ulrich’s Periodicals Directory, Google Scholar. Учасник 68 міжнародних та регіональних наукових конференцій.

Керівник постійно діючих курсів підвищення кваліфікації: «Сучасні технології авіапаливозабезпечення» та «Безпека паливних баків», що проводяться в Україні, Литві, Грузії, Киргизстані, Казахстані, Узбекистані.

Проводить підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру.

Нагороджена: нагрудним знаком «75 років Національному авіаційному університету» (2009 р.); медаллю Національного авіаційного університету «За сумлінну працю» (2010 р.); нагрудним знаком МВС України «За зразкову службу» (ІІ ступеня) (2012 р.); Дипломом ІІ ступеня переможців Всеукраїнського конкурсу «Кращий винахід року» (2012 р.).

Викладає наступні дисципліни: 

 • Технології постачання, транспортування, зберігання, відвантаження, заправки та обліку альтернативних моторних палив.
 • Методологія наукових досліджень та обробки експериментальних даних.
 • Застосування палив, мастильних матеріалів з використанням альтернативних компонентів.
 • Сучасні технологічні процеси одержання альтернативних енергоресурсів.
 • Технології модифікації, оптимізації складу й експлуатаційних властивостей альтернативних моторних палив.
 • Присадки у виробництві сучасних палив.
 • Перспективні джерела живлення транспортних засобів.
 • Синтез моторних палив.
 • Токсичність паливно-мастильних матеріалів.

СТОЛЯРОВА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА

Старший викладач кафедри

Хімії і хімічної технології

У 1987 р. закінчила Київський інститут інженерів цивільної авіації  за спеціальністю «Експлуатація повітряного транспорту» . Автор більше 50 наукових та науково-методичних праць.

Викладає наступні дисципліни:

 • Вступ до спеціальності;
 • Хімія;
 • Аналіз нафтопродуктів;
 • Транспортування нафти та продуктів її переробки.

Нормоконтролер дипломних робіт по кафедрі, член профкому університету.


ТІТОВА ОЛЬГА САМІЙЛІВНА

Кандидат хімічних наук, доцент,

доцент кафедри хімії і хімічної технології

 У 1977 році закінчила хімічний факультет Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Хімія». У 1985 році захистила дисертацію за спеціальністю 02.00.13  «Нафтохімія». Автор понад 100 наукових та науково-методичних праць, у тому числі 3 підручників, 4 навчальних посібників,  28 навчально-методичних праць, 12 патентів на винахід та корисну модель, учасник понад 15 міжнародних та регіональних наукових конференцій.

Викладає наступні дисципліни:

−  Хімія і фізика нафти

−  Технологія глибокої переробки нафти;

−  Контроль якості лакофарбових покриттів;

−  Технологія лакофарбових композиційних матеріалів.


ТРАЧЕВСЬКИЙ В’ЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

Доцент кафедри хімії і хімічної технології,
Кандидат хімічних наук

Закінчив Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка у 1971 році за спеціальністю “хімія, радіаційна хімія“. Працює в НАУ з 2003 року.

Читав лекції та проводив лабораторні заняття з семи дисциплін з хімії високомолекулярних сполук.

З дисципліни «Полімерні композиційні матеріали спеціального призначення», поставлено 1 нову лабораторну  роботу.

Здійснював наукове керівництво бакалаврськими (шість бакалаврів) роботами студентів з напряму підготовки 6.051301 “Хімічна технологія” та дисертаційною роботою одного аспіранта третього року навчання заочної форми.


КУСТОВСЬКА АНТОНІНА ДМИТРІВНА

Кандидат хімічних наук, доцент

доцент кафедри хімії іхімічної технології

У 1984 році закінчила Київський політехнічний інститут за спеціальністю “Технологія електрохімічних виробництв”. У 1990 році захистила кандидацьку дисертацію за спеціальністю 02.00.04 – Фізична хімія на тему «Вплив хімічного и структурного модифікування на сорбційні і каталітичні властивості морденіт-кліноптилолітових порід Закарпаття». Автор більше 70 наукових та науково-методичних праць, учасник понад 30 наукових та регіональних конференцій

Викладає наступні дисципліни:

 • Chemistry
 • General and Inorganic Chemistry
 • Organic Chemistry
 • Органічна хімія
 • Газохімія
 • Альтернативні палива
 • Відновлення якості палив і олив.

КОСЕНКО ОЛЕНА ІВАНІВНА

кандидат хімічних наук, доцент

 доцент кафедри хімії і хімічної технології

У 1982 р. закінчила хіміко-технологічний факультет Київського політехнічного інституту за спеціальністю “Хімічна технологія скла і ситалів”. У 1993 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 02.00.04  «Фізична хімія» на тему: «Синтез силікагелів з молекулярно-ситовими властивостями та модифікованих катіонами металів». Автор більше 40 наукових та науково-методичних праць, автор 5 патентів на винаходи, співавтор навчально-методичного посібника «Альтернативні палива», учасник понад 10 міжнародних та регіональних наукових конференцій. Вчене звання доцента присвоєно по кафедрі хімії і хімічної технології у 2008 році.

Викладає наступні дисципліни:

 • Хімія;
 • Фізична хімія;
 • Фізична та колоїдна хімія;
 • Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів.

Відповідальна на кафедрі за навчально-виховну роботу зі студентами.


МАКСИМЮК МАРІЯ РОМАНІВНА

Доцент кафедри хімії і хімічної технології,
Кандидат хімічних наук

Закінчила Київський політехнічний інститут у 1982 році за спеціальністю “Хімічна технологія в’яжучих матеріалів”. Працює в НАУ з 2004 року.

Читала лекції та проводила лабораторні заняття з дисциплін: “Поверхневі явища та дисперсні системи (Колоїдна хімія)” для студентів напряму 6.051301 “Хімічна технологія”, “Поверхнево-активні речовини в нафтогазових технологіях” і “Очищення стічних вод від нафтопродуктів” для студентів спеціальності 7/8.05130105 “Хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів”, Фізична та колоїдна хімія” (укр. і англ. мовами) і “Аналітична хімія” (англ. мовою) для студентів напряму 6.051401 “Біотехнологія”, “Хімія” для студентів напрямів: 6.0509 “Автоматизація та ком’ютерно-інтегровані технології”, 6.070103 “Обслуговування повітряних суден” і 6.070101 “Транспортні технології (на повітряному транспорті)” (англ. мовою), а також “Хімія та електрорадіоматеріали”(укр. і англ. мовами) для студентів напряму 6.050901 “Радіотехніка”.

Підготувала тестові завдання для модульних контрольних робіт з усіх перечислених вище дисциплін.


НОВОСЕЛОВ ЄВГЕН ФЕОФАНОВИЧ

Доцент кафедри хімії і хімічної технології
Кандидат хімічних наук

У 1972 році закінчив НТТУ КПИ за спеціальністю „Технологія основного (важкого) органічного синтезу”. Працює в НАУ 15 років,  Читав лекції, проводив лабораторні заняття з дісциплін “Загальна та неорганічна хімія” англійською мовою,”Аналітична хімія”, нові курси “Хімія мономерів”, “Фізична хімія полімерів”. Приймав участь в організації 3 Олімпіад з хімії шкільного та університетського рівня.


ВОЙТКО ІГОР ІВАНОВИЧ


Доцент кафедри хімії і хімічної технології
Кандидат хімічних наук, доцент

Закінчив Київський політехнічний інститут у 1960 році за спеціальністю «технологія неорганічних речовин». Працює в НАУ з 2000 року.

Читав лекції та проводив лабораторні заняття з наступних дисциплін: «Загальна і неорганічна хімія», «Аналітична хімія», «Інструментальні методи  хімічного аналізу», а також керував виконанням курсових робіт.

Здійснював наукове керівництво магістерськими та бакалаврськими роботами студентів з напряму підготовки 6.051301 «Хімічна технологія» (усього 7 студентів денної та заочної форм навчання).

Підготовлено 2 доповіді (3 студенти) на студентську наукову конференцію «Політ-2018».ЄФІМЕНКО ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Кандидат технічних наук, доцент,

доцент кафедри хімії і хімічної технології

У 1984 році закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації за спеціальністю “Експлуатація літальних апаратів та двигунів”, кваліфікація “Інженер-механік по випробуванню і застосуванню паливно-мастильних матеріалів“. У 2007 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.17.07 «Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів».на тему «Вплив обробки реактивних палив нейтральними газами на їх пожежовибухобезпечність, термоокиснювальну стабільність та кавітаційні властивості». Автор понад 80 наукових та науково-методичних праць, 26 навчально-методичних праць, в тому числі 2 навчальних посібників з грифом МОН України та підручника «Хімічна технологія твердих природних енергоносіїв», авторського свідоцтва на винахід та 3 деклараційних патентів України, 3 колективних монографій, учасник понад 25 міжнародних та регіональних наукових конференцій.

Затверджена тема докторської дисертації «Наукові основи регенерації та раціонального використання моторних олив» за спеціальністю 05.17.07 «Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів» (рішення Вченої ради НАУ від 18.04.2018 р., протокол №3).

Викладає наступні дисципліни:

– Одержання та застосування клеїв, герметиків і компаундів;

– Теоретичні основи хімічної технології твердих природних енергоносіїв;

– Хімічна технологія твердих природних енергоносіїв;

– Хіммотологія;

 – Хімія природних енергоносіїв та вуглецевих матеріалів;

– Трибологія;

– Ракетні палива.

Учений секретар кафедри хімії і хімічної технології, член науково методично-редакційної ради ФЕБІТ, керівник наукового гуртка студентів “Хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів”, Член конкурсної комісії 2 етапу студентських наукових робіт зі спеціальності «Хімічні технології та інженерія».


ПОЛЯКОВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Старший викладач кафедри хімії і хімічної технології

У 1980 році закінчила  Київський інститут інженерів цивільної авіації  за спеціальністю «Експлуатація літальних апаратів і двигунів» присвоєна кваліфікація «Інженер-механік по випробуванню та застосуванню паливно-мастильних матеріалів».

 Автор понад 50 наукових та науково-методичних праць (у тому числі з грифом МОН України – 1, авторське свідоцтво – 1).

Викладає наступні дисципліни:

 • Технологія первинної переробки нафти;
 • Технологія виробництва мастильних матеріалів;
 • Хімія мастильних матеріалів;
 • Хімічна модифікація палив та мастил.

Відповідальна за профорієнтаційну роботу кафедри. Відповідальна за організацію та проведення практик на кафедрі.


СПАСЬКА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА

Доцент кафедри хімії і хімічної технології

Кандидат технічних наук

Закінчила Київський політехнічний інститут у 1987 році за спеціальністю „Хімія в`яжучих матеріалів”. Працює в НАУ з 2002 року.

Проводила лабораторні заняття з дисциплін «Аналітична хімія», «Інструментальні методи аналізу», «Загальна хімія», «Хімія», «Органічна хімія»,«Екологічна хімія».


ТРОФІМОВ ІГОР ЛЕОНІДОВИЧ

Кандидат технічних наук, доцент
доцент кафедри
хімії і хімічної технології

У 2004 р. закінчив факультет аеропортів НАУ за спеціальністю “Технології та технологічне обладнання аеропортів” та здобув кваліфікацію “Магістр” і в цьому ж році закінчив інститут післядипломного навчання НАУ за спеціальністю “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств”. У 2011 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.02.04 «Тертя та зношування в машинах».
Автор більше 130 наукових та науково-методичних праць, автор 12 патентів на виноходи та корисну модель, учасник понад 30 міжнародних та регіональних наукових конференцій. Вчене звання доцента присвоєно по кафедрі екології у 2014 році.

Викладає наступні дисципліни: 

 • Енерготехнологія та ресурсозбереження;
 • Мінерально-сировинна база альтернативних енергоресурсів;
 • Основи трибології;
 • Основи водневої енергетики;
 • Хіммотологія та інженерне забезпечення використання газу і ПММ;
 • Компютерні технології проектування процесів одержання альтернативних енергоресурсів.

ЯКОВЛЄВА АННА ВАЛЕРІЇВНА

Кандидат технічних наук, доцент

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Народилася 1986 року в м. Києві.
Відповідає за міжнародну діяльність.

ОСВІТА
У 2010 році закінчила з відзнакою Факультет екологічної безпеки Національного авіаційного університету за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища».
З 2010 р. по 2013 р. аспірантура на базі кафедрі екології Інституту екологічної безпеки та Українського науково-дослідного та навчального центру хіммотології
та сертифікації паливно-мастильних матеріалів і технічних рідин.ГАЄВСЬКА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА

Асистент кафедри хімії і хімічної технології

У 2007 році закінчила факультет екологічної безпеки Інституту міського господарства Національного авіаційного університету за спеціальністю «Хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів» і захистила кваліфікаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук НАУ. У цьому ж році вступила до аспірантури на кафедру хімії і хімічної технології і закінчила навчання у 2010 році. Працює над дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.04. «Фізична хімія».

Автор 11 наукових статей, 39 тез доповідей на наукових конференціях та навчального посібника «Органічна хімія» з Грифом МОН України.

Викладає наступні дисципліни:

 • Процеси та апарати хімічних виробництв;
 • Органічна хімія;
 • Загальна хімічна технологія;
 • Обладнання виробництв переробки нафти та газу;
 • Промислова нафтохімія.

Член журі І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Хімія», секретар та рецензент секції «Хімічна технологія, інженерія» Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки», та інших секцій конференцій за участю кафедри.

Координатор наукової роботи зі студентами Факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій.


ГРУШАК ЗОЯ ВАСИЛІВНА


Асистент

Закінчила Київський міжнародний університет цивільної авіації у 1999 році за спеціальністю «експлуатація авіаційної наземної техніки». Працює в НАУ з 2000 року.

Проводила лабораторні заняття з дисциплін: «Хімія і фізика нафти», «Хімія мономерів», «Вступ до фаху», «Технологія первинної переробки нафти», «Силіційорганічні покриття» для студентів напряму 6.051301 „Хімічна технологія“ «Хімія», для студентів спеціальностей 192 „Будівництво та цивільна інженерія“, 151  „Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології“ «Загальна та неорганічна хімія» для студентів спеціальностей 162 „Біотехнологія та біоінженерія“, 161 „Хімічні технології та інженерія“.


КИРИК ТЕТЯНА ІВАНІВНА


Асистент

У 2005 році закінчила факультет природничо-географічної освіти та екології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова і отримала вищу освіту за спеціальністю “Хімія, біологія, екологія та валеологія”.

3 2005 року працює у Національному авіаційному університеті асистентом кафедри хімії і хімічної технології.

У 2009 році пройшла курси підвищення кваліфікації у інституті післядипломного навчання НАУ за напрямком «Менеджмент освітянської діяльності».

Проводить лабораторні заняття з дисциплін: «Загальна та неорганічна хімія», «Вступ до фаху», «Органічна хімія».


ЛЕВЧЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ


Асистент кафедри хімії і хімічної технології

Закінчив Чернігівський державний педагогічний інститут ім. Т. Г. Шевченка. Працює в НАУ з 2002 року.

Проводив лабораторні заняття з дисциплін «Загальна та неорганічна хімія», «Основи синтезу неорганічних сполук», «Корозія матеріалів», «Хімія», «Фізика і хімія нафти газу».

Брав участь в організації і проведенні святкування професійного Дня хіміка.


ПРИМАЧЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ


Асистент кафедри хімії і хімічної технології

У 2005 закінчив Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «Географія, біологія, екологія та валеологія». В НАУ працює з 2005 року, на посаді асистента кафедри.

У 2009 році пройшов курси підвищення кваліфікації у інституті післядипломного навчання НАУ за напрямком «Менеджмент освітянської діяльності».

Проводить лабораторні заняття з дисциплін: «Екологічна хімія», «Відновлення якості палив і мастил», «Устаткування виробництва ВМС та лакофарбових матеріалів», «Газохімія», «Альтернативні палива», «Біопошкодження полімерів та їх захист». 


ТКАЧЕНКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА


Асистент кафедри хімії і хімічної технології

Закінчила Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова у 2005 році за спеціальністю ’’Хімія, біологія, екологія та валеологія’’. З 2005 року працює в НАУ.

Проводить лабораторні заняття з дисциплін: «Фізична хімія», «Фізична та колоїдна хімія», «Загальна та неорганічна хімія», «Хімія» українською та англійською мовами. Розробник та співавтор навчальних та робочих навчальних програм з дисциплін кафедри хімії і хімічної технології. Розробник та співавтор програм практики студентів. Постійно приймає участь у наукових конференціях.

Працює в складі методичної групи кафедри:

організація проведення практики студентів та оформлення звітної документації;

відповідальна за працевлаштування випускників кафедри та оформлення звітної документації;


КРАВЧУК ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА


Асистент кафедри хімії і хімічної технології

Закінчила Національний авіаційний університет у 2009 році за спеціальністю “Хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів”.

З вересня 2013 року – до теперішнього часу – асистент кафедри хімії і хімічної технології НАУ.

Викладає наступні дисципліни:

– «Обчислювальна математика та програмування»;

– «Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології»

– «Контроль та керування хіміко-технологічними процесами»;

– «Chemistry».


ЯСАКОВА ТЕТЯНА ЮРІЇВНА


Асистент кафедри хімії і хімічної технології

 У 1991 році закінчила Одеський державний університет ім. І.І. Мечнікова за спеціальністю «хімія, органічна хімія». 

З 2003р. асистент кафедри хімії і хімічної технології Національного авіаційного університету. Проводила лабораторні заняття з дисциплін «Хімія», «Хімія та електрорадіоматеріали»,   «Загальна та неорганічна хімія», «Аналітична хімія», «Хімія високомолекулярних сполук», «Технологія виробництва ВМС». Підготувала навчальні та робочі навчальні програми з дисциплін «Загальна та неорганічна хімія» для студентів спеціальності 162 «Біотехнологія та біоінженерія»;  т з дисципліни «Хімія» для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)»; «Хімія та електрорадіоматеріали» для студентів спеціальності 172 «Телекомунікація та радіотехніка»; з дисципліни «Аналітична хімія» для студентів напряму 6.051301 «Хімічна технологія».

Відповідальна з якості кафедри.