Викладачі кафедри хімії і хімічної технології

КУСТОВСЬКА АНТОНІНА ДМИТРІВНА

Завідувач кафедри хімії і хімічної технології

кандидат хімічних наук, доцент

Гарант ОП: “Хімічні технології альтернативних енергоресурсів” ОС “Бакалавр”. Забезпечує ОП: “Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів”, “Хімічні технології альтернативних енергоресурсів”

У 1984 р. закінчила хіміко-технологічний факультет Київського політехнічного інституту за спеціальністю “Технологія електрохімічних виробництв”.

У 1991 р. захистила дисертацію “Вплив хімічного і структурного модифікування на сорбційні і каталітичні властивості морденіт-кліноптилолітових порід Закарпаття” на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 – “фізична хімія”.

В НАУ працює з 2003 року. Читає лекції та проводить лабораторні заняття українською і англійською мовою

Навчальні дисципліни: «General and Inorganic Chemistry», «Organic Chemistry», «Органічна хімія», «Альтернативні палива та джерела енергії», «Газохімія», «Технологія виробництва моторних палив з альтернативної сировини», «Технологія виробництва та використання газоподібних палив», «Синтез моторних палив».

Галузь наукових інтересів: хімія і технологія традиційних і альтернативних палив, органічна, біоорганічна і фізична хімії.


ЧУМАК ВІТАЛІЙ ЛУКИЧ


Професор кафедри хімії і хімічної технології

Доктор хімічних наук, професор

Гарант ОНП за науковою спеціальністю: 102«ХІМІЯ» ОС «PHD». Забезпечує ОП: “Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів”, “Хімічні технології альтернативних енергоресурсів”

У 1972 р. закінчив хіміко-технологічний факультет Київського політехнічного інституту за спеціальністю «Хімічна технологія в’яжучих матеріалів».

У 1992 р. захистив дисертацію за темою «Вплив розчинника на термодинаміку процесів іонної асоціації та іонної міграції», на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 – «фізична хімія».

В НАУ працює з 2004 року. Читає лекції та проводить лабораторні заняття з навчальних дисциплін: «Обчислювальна математика в хімічній технології», «Методологія прикладних досліджень у сфері хімічних технологій та інженерії», «Планування наукового експерименту і комп’ютерна обробка результатів», «Комп’ютерна обробка результатів хімічного експерименту», «Фізико-хімічні методи аналізу біопрепаратів».

Галузь наукових інтересів: фізична хімія водних і неводних розчинів, термодинаміка транспортних та рівноважних процесів у неводних розчинах електролітів, колоїдна хімія, моделювання хімічних та фізико-хімічних процесів, обчислювальна математика в хімії та хімічних технологіях.


ЛЕДОВСЬКИХ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

Професор кафедри хімії і хімічної технології
Доктор хімічних наук, професор

Гарант ОНП PhD: “Хімічні технології та інженерія”. Забезпечує ОП: “Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів”, “Хімічні технології альтернативних енергоресурсів”

Закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю “Технологія основного органічного синтезу”. Працює в НАУ з 2001 року.

Читав лекції для студентів стаціонару НН ІЕБ з дисциплін: “Загальна та неорганічна хімія”, “Основи синтезу неорганічних сполук”, “Корозія матеріалів”.

Читав лекції для студентів – НН ІЗДН з курсів “Основи синтезу неорганічних сполук” та “Корозія матеріалів”.

Член спеціалізованої вченої ради Д26.002.13 в НТУУ “КПІ” і Д26.062.17 НАУ.

РУДЕНКО ВІРА МИКОЛАЇВНА

Професор кафедри хімії і хімічної технології

Доктор технічних наук, професор

Забезпечує ОП: “Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів”, “Хімічні технології альтернативних енергоресурсів”

У 1965 р. Закінчила Київський технологічний інститут харчової промисловості за спеціальністю «Технологія бродильних виробництв».

У 1973 р. захистила дисертацію «Реакции четвертичных солей феназина с нуклеофильными реагентами» на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія. У 1982 р. присвоєно вчене звання доцента по кафедрі органічної хімії.

У 2000 р. захистила дисертацію «Утворення забарвлених речовин у цукровому виробництві  та розробка методів його інгібування»  на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.18.05 – технологія цукристих речовин.            У 2001 р. присвоєно вчене звання професора по кафедрі органічної хімії.

У НАУ працює з  вересня 2015 року. Навчальні дисципліни: «Основи прєктування хімічних виробництв», «Технологія виробництва та використання моторних палив з нафтової сировини», «Методи фізико-хімічного аналізу в екології», «Фармацевтична хімія».

Галузь наукових інтересів: хімія і технологія традиційних і альтернативних палив, органічна, біоорганічна хімія.


СІМЕЙКО КОСТЯНТИН ВІТАЛІЙОВИЧ

Професор кафедри хімії і хімічної технології,

 Доктор технічних наук

Забезпечує ОП: “Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів”, “Хімічні технології альтернативних енергоресурсів”

Освіта:

2018-2020 докторантура Інституту газу НАН України. У березні 2021 року захистив дисертаційну роботу: «Науково-технологічні основи високотемпературних процесів у електротермічному псевдозрідженому шарі» за спеціальністю: «Процеси та обладнання хімічної технології» та одержав науковий ступінь доктора технічних наук.

2011-2014 аспірантура Інституту газу НАН України. У жовтні 2014 року достроково захистив дисертаційну роботу: «Енергоефективна технологія одержання матеріалів електротермічним піролізом вуглеводневих газів» (науковий керівник: академік НАН України, д.т.н., проф. Б.І. Бондаренко) за спеціальністю: «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика» та одержав науковий ступінь кандидата технічних наук.

2005-2011 Національний авіаційний університет, ОКР «Магістр», спеціальність: «Хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів».

2008-2010 Національний авіаційний університет, ОКР «Спеціаліст» спеціальність: «Економіка підприємства» (друга вища освіта).

Кар’єра:

2021- … провідний науковий співробітник відділу термохімічних процесів та нанотехнологій Інституту газу НАН України;

2021- … професор кафедри хімії та хімічної технології Національного авіаційного університету;

2021- 2021 доцент кафедри хімії та хімічної технології Національного авіаційного університету;

2011-2021 пройшов шлях від провідного інженера до провідного наукового співробітника в Інституті газу НАН України.

Публікації: автор та співавтор більше 60 наукових праць (у т.ч. 1 колективна монографія та 11 патентів).

Викладає дисципліну: «Загальна хімічна технологія».

Галузь наукових інтересів:

процеси та обладнання хімічної технології, атомна енергетика, спецметалургія, технології одержання водню та піровуглецю, вуглецеві наноматеріали.

МАТВЄЄВА ОЛЕНА ЛЬВІВНА

Кандидат технічних наук, доцент
професор кафедри хімії і хімічної технології

Забезпечує ОП: “Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів”, “Хімічні технології альтернативних енергоресурсів”

У 1983 р. закінчила Київський інститут інженерів цивільної авіації за спеціальністю «експлуатація літальних апаратів та двигунів», кваліфікація: «інженер-механік по випробуванню та застосуванню пально-мастильних матеріалів». Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.14 «експлуатація повітряного транспорту» (1989 р.). Вчене звання доцента присвоєно по кафедрі технології застосування пально-мастильних матеріалів у 2001 році. Також отримала дипломи «Спеціаліста» за спеціальностями «менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств»  (2001 р., НАУ) та «Психологія» (2017 р., НАУ).

Автор понад 200 наукових, науково-методичних праць, серед яких підручники з грифом МОН України, монографії, 5 навчальних та навчально-методичних посібників, 2 курси лекцій, у тому числі англійською мовою, 14 практикумів, 8 авторських свідоцтв та патентів, 65 публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, 48 публікацій у наукових виданнях, включених до  наукометричних баз даних (Scopus, ELSEVIER, EBSCO, Index Copernicus,  Ulrich’s Periodicals Directory, Google Scholar. Учасник 68 міжнародних та регіональних наукових конференцій.

Керівник постійно діючих курсів підвищення кваліфікації: «Сучасні технології авіапаливозабезпечення» та «Безпека паливних баків», що проводяться в Україні, Литві, Грузії, Киргизстані, Казахстані, Узбекистані.

Здійснює керівництво та підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за освітньо-науковою програмою «Хімічні технології та інженерія».

Викладає наступні дисципліни: 

 • Технології та технологічне обладнання транспортування, зберігання, заправки та обліку традиційних та альтернативних моторних палив.
 • Раціональне використання традиційних і альтернативних паливно-мастильних матеріалів на транспортних засобах.
 • Технології модифікації, оптимізації складу й експлуатаційних властивостей альтернативних моторних палив.
 • Альтернативні авіаційні паливно-мастильні матеріали.
 • Обґрунтування проектів виробництва та упровадження альтернативних енергоносіїв.
 • Технології постачання, транспортування, зберігання, відвантаження, заправки та обліку  моторних палив.
 • Альтернативні джерела енергії в авіатранспортних процесах.
 • Наукові інноваційні проекти в хімічній технології та інженерії.
 • Методологія прикладних досліджень у сфері хімічних технологій та інженерії.

Галузь наукових інтересів: хімічна та фізична модифікації традиційних та альтернативних моторних палив, зміна якості вуглеводневих палив в умовах тривалого зберігання, мікробіологічне ушкодження палив, раціональне використання та зберігання моторних палив.


КОФАНОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

доктор педагогічних наук, кандидат хімічних наук, професор,

професор кафедри

Забезпечує ОП: “Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів”, “Хімічні технології альтернативних енергоресурсів”

Наукові і професійні інтереси:

– хімічна модифікація паливно-мастильних матеріалів шляхом введення добавок і присадок різного функціонального призначення

– удосконалення технологій отримання біопалив з метою покращення експлуатаційних та екологічних властивостей моторних палив

– фізична та колоїдна хімія

– термодинамічні характеристики хімічних і фізико-хімічних процесів

– екологія та проблеми охорони навколишнього середовища, екологічна безпека

ТІТОВА ОЛЬГА САМІЙЛІВНА

Кандидат хімічних наук, доцент,

доцент кафедри хімії і хімічної технології

забезпечує ОП: “Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів”, “Хімічні технології альтернативних енергоресурсів”

У 1977 році закінчила хімічний факультет Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Хімія».

 У 1985 році захистила дисертацію «Азотисті основи нафти Західного Сибіру” за спеціальністю 02.00.13 «Нафтохімія».

В НАУ працює з 1997 року. Читає лекції та проводить лабораторні заняття українською мовою.

Навчальні дисципліни: «Хімія і фізика нафти та газу», «Технологія первинної та глибокої переробки нафти», «Хімічна модифікація палив та мастил», «Хімія мастильних матеріалів», «Технологія глибокої переробки нафти».

 Галузь наукових інтересів: хімія і технологія виробництва палив та мастил, нафтохімія.


МАКСИМЮК МАРІЯ РОМАНІВНА

Доцент кафедри хімії і хімічної технології,
Кандидат хімічних наук

Гарант ОПП: «Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів« ОС «Магістр». Забезпечує ОП: “Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів”, “Хімічні технології альтернативних енергоресурсів”

У 1982 р. закінчила хіміко-технологічний факультет Київського політехнічного інституту за спеціальністю «Хімічна технологія в’яжучих матеріалів».

У 2003 р. захистила дисертацію за темою «Інтегральні характеристики процесу адсорбції ПАР для прогнозування властивостей їх сумішей на границі поділу фаз рідина–газ» на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.11 «колоїдна хімія».

В НАУ працює з 2004 року. Читає лекції та проводить лабораторні заняття українською й англійською мовою.

Навчальні дисципліни: «Physical and Colloid Chemistry», «Analytical Chemistry»,«Chemistry of Biogenic Elements», «Поверхневі явища та дисперсні системи», «Хімія нанодисперсних систем», «Фізична та колоїдна хімія», «Поверхнево-активні речовини в нафтогазових технологіях», «Очищення стічних вод і водопідготовка в нафтопереробній промисловості», «Хімія біогенних елементів».

Галузь наукових інтересів: колоїдна хімія, адсорбція поверхнево-активних речовин на міжфазних поверхнях, очищення природних та стічних вод, водо- підготовка.ЄФИМЕНКО ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Кандидат технічних наук, доцент,

доцент кафедри хімії і хімічної технології

Гарант ОП: “Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів” здобувачів ОС “Бакалавр”, забезпечує ОП: “Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів”, “Хімічні технології альтернативних енергоресурсів”

У 1984 році закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації за спеціальністю “Експлуатація літальних апаратів та двигунів”, кваліфікація “Інженер-механік по випробуванню і застосуванню паливно-мастильних матеріалів“.

У 2007 році захистив кандидатську дисертацію «Вплив обробки реактивних палив нейтральними газами на їх пожежовибухобезпечність, термоокиснювальну стабільність та кавітаційні властивості» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук  за спеціальністю 05.17.07 «Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів».

У НАУ працює з 1984р. Автор понад 90 наукових та навчально-методичних праць.

Читає лекції та проводить лабораторні заняття українською і англійською мовою. Навчальні дисципліни: «Хімія природних енергоносіїв та вуглецевих матеріалів», «Хімічна технологія твердих природних енергоносіїв», «Ракетні палива», «Контроль та управління якістю продукції в галузі», «Фізико-хімічні методи та організація випробувань традиційних і альтернативних паливно-мастильних матеріалів», «Chemistry», «Організація випробувань паливно-мастильних матеріалів», «Основи хімотології».

Галузь наукових інтересів: хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів, хіммотологія.

КОСЕНКО ОЛЕНА ІВАНІВНА


Доцент кафедри хімії і хіімчної технології

кандидат хімічних наукдоцент

Забезпечує ОП: “Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів”, “Хімічні технології альтернативних енергоресурсів”

У 1982 р. закінчила хіміко-технологічний факультет Київського політехнічного інституту за спеціальністю “ Хімічна технологія скла і ситалів ”.

У 1993 р. захистила дисертацію “Синтез силікагелів з молекулярно-ситовими властивостями та модифікованих катіонами металі” на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 – “фізична хімія”.

В НАУ працює з 2003 року. Читає лекції та проводить лабораторні заняття українською і англійською мовою.

Навчальні дисципліни: «Chemistry», «Physical and Colloid Chemistry», «Фізична хімія», «Фізична та колоїдна хімія», «Технологія виробництва мастильних матеріалів», «Технологія виробництва мастильних матеріалів з традиційної і альтернативної сировини», «Відновлення якості палив і олив».

Галузь наукових інтересів: фізична хімія, адсорбція і каталіз, паливно-мастильні матеріали, відновлення якості палив і олив.

СПАСЬКА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА

Доцент кафедри хімії і хімічної технології

Кандидат технічних наук

забезпечує ОП: “Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів”, “Хімічні технології альтернативних енергоресурсів”

Закінчила Київський політехнічний інститут у 1987 році за спеціальністю „Хімія в`яжучих матеріалів”. Працює в НАУ з 2002 року.

Викладає дисципліни: «Аналітична хімія», «Інструментальні методи аналізу», «Рециклінг та утилізація паливно-мастильних матеріалів», «Хімія», «Контроль якості паливно-мастильних матеріалів»,«Екологічна хімія», “Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів”, “Обладнання виробництв переробки нафти та газу”.


ТРОФІМОВ ІГОР ЛЕОНІДОВИЧ

Кандидат технічних наук, доцент
доцент кафедри хімії і хімічної технології

Гарант ОП: “Хімічні технології альтернативних енергоресурсів” здобувачів ОС “Магістр”. Забезпечує ОП: “Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів”, “Хімічні технології альтернативних енергоресурсів”

У 2004 р. закінчив факультет аеропортів НАУ за спеціальністю “Технології та технологічне обладнання аеропортів” та здобув кваліфікацію “Магістр” і в цьому ж році закінчив інститут післядипломного навчання НАУ за спеціальністю “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств”. У 2011 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.02.04 «Тертя та зношування в машинах».
Автор більше 130 наукових та науково-методичних праць, автор 12 патентів на виноходи та корисну модель, учасник понад 30 міжнародних та регіональних наукових конференцій. Вчене звання доцента присвоєно по кафедрі екології у 2014 році.

Викладає наступні дисципліни: 

 • Енерготехнологія та ресурсозбереження;
 • Мінерально-сировинна база альтернативних енергоресурсів;
 • Основи трибології;
 • Основи водневої енергетики;
 • Хіммотологія та інженерне забезпечення використання газу і ПММ;
 • Компютерні технології проектування процесів одержання альтернативних енергоресурсів;
 • Спеціальні процеси та обладнання одержання альтернативних палив;
 • Контроль та керування альтернативними хіміко-технологінчими процесами.

Галузь наукових інтересів: хімічна технологія альтернативних енергоресурсів, трибологія. Автор понад 150 наукових та методичних праць, серед яких 15 патентів на корисні моделі.


ЛЕВЧЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Кандидат хімічних наук,
доцент кафедри хімії і хімічної технології

забезпечує ОП: “Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів”, “Хімічні технології альтернативних енергоресурсів”

Закінчив Чернігівський державний педагогічний інститут ім. Т. Г. Шевченка. Працює в НАУ з 2002 року.

Викладає дисципліни: «Загальна та неорганічна хімія», «Основи синтезу неорганічних сполук», «Корозія матеріалів», «Хімія», «Фізика і хімія нафти газу».”Перспективні джерела енергії для транспортних засобів”,

Брав участь в організації і проведенні святкування професійного Дня хіміка.

БАБІЙ ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Асистент


Забезпечує ОП: “Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів”, “Хімічні технології альтернативних енергоресурсів”

У 2001 р. закінчив хімічний факультет Ужгородського національного університету за спеціальністю“Промислова екологія та охорона навколишнього середовища”, у 2006 р. закінчив аспірантуру у Національному авіаційному університеті за спеціальністю 02.00.04. “Фізична хімія”.

В НАУ працює з 2003 року.

Проводить лабораторні заняття українською мовою.

Навчальні дисципліни: «Загальна хімічна технологія», «Органічна хімія».

Галузь наукових інтересів: хімія і технологія традиційних і альтернативних палив, органічна, супрамолекуляна хімія, кінетика і каталіз, прикладна хімія.

ГРУШАК ЗОЯ ВАСИЛІВНА


Асистент

забезпечує ОП: “Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів”, “Хімічні технології альтернативних енергоресурсів”

Закінчила Київський міжнародний університет цивільної авіації у 1999 році за спеціальністю
«Експлуатація авіаційної наземної техніки». Працює в НАУ з 2000 року.
Проводить лабораторні заняття з дисциплін: «Аналіз нафтопродуктів», «Контроль та управління
якістю продукції у галузі», «Технологія глибокої переробки нафти», «Технологія виробництва та
використання моторних палив з нафтової сировини», «Фізична хімія», «Фізична та колоїдна
хімія», «Загальна та неорганічна хімія».
Галузь наукових інтересів: хімія і технологія традиційних і альтернативних палив, фізична хімія.


КИРИК ТЕТЯНА ІВАНІВНА

Асистент

забезпечує ОП: “Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів”, “Хімічні технології альтернативних енергоресурсів”

У 2005 році закінчила факультет природничо-географічної освіти та екології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова і отримала вищу освіту за спеціальністю “Хімія, біологія, екологія та валеологія”.

3 2005 року працює у Національному авіаційному університеті асистентом кафедри хімії і хімічної технології.

Навчальні дисципліни: “Загальна та неорганічна хімія”, “Органічна хімія”, “Основи біогеохімії”, “Основи хіммотології”, “Технології та технологічне обладнання транспортування, зберігання, заправки та обліку традиційних та альтернативних моторних палив”.

Галузь наукових інтересів: хімія і технологія традиційних і альтернативних палив, біоорганічна хіміяПРИМАЧЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ


Асистент кафедри хімії і хімічної технології

У 2005 р. закінчив інституту природничо-географічної освіти та екології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, та отримав диплом магістра за спеціальністю “Географія-біологія”. У 2018 році закінчив навчання в аспірантурі, яку проходив на кафедрі аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води, агробіологічного факультету, НУБіП України за спеціальністю – 02.00.01 “Неорганічна хімія”.

В НАУ працює з 2005 року. Проводить лабораторні та практичні заняття, а також,  є керівником навчальних та технологічних практик українською мовою.

Навчальні дисципліни: «Альтернативні палива та джерела енергії», «Газохімія», «Технологія виробництва моторних палив з альтернативної сировини», «Технологія виробництва та використання газоподібних палив”.

Галузь наукових інтересів: хімія і технологія неорганічних та біоорганічних сполук, застосування STEM в освіті.

КРАВЧУК ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА


Старший викладач кафедри хімії і хімічної технології

Закінчила Національний авіаційний університет у 2009 році за спеціальністю “Хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів”.

З вересня 2013 року – до 2020 року – асистент кафедри хімії і хімічної технології НАУ. З 2021 року – старший викладач кафедри хімії і хімічної технології НАУ.

Читає лекції та проводить лабораторні заняття українською і англійською мовою. Викладає навчальні дисципліни: “Обчислювальна математика в хімічній технології”, “Моделювання фізико-хімічних властивостей вуглеводневих систем”, “Моделювання технологічних процесів у нафтогазовій галузі”.

Галузь наукових інтересів: технологія, моделювання та оптимізація процесів виробництва традиційних та альтернативних паливно-мастильних матеріалів.


ЯСАКОВА ТЕТЯНА ЮРІЇВНА


Асистент кафедри хімії і хімічної технології

Забезпечує ОП: “Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів”, “Хімічні технології альтернативних енергоресурсів”

альтернативних енергоресурсів”

У 1991 році закінчила Одеський державний університет ім. І.І. Мечнікова за спеціальністю «хімія, органічна хімія». 

В НАУ працює з 2003 року.

Проводить лабораторні заняття з дисциплін: «Загальна та неорганічна хімія», «Аналітична хімія», «Фармацевтична хімія», «Хімія природних енергоносіїв та вуглецевих матеріалів», «Хімія біогенних елементів», «Фізико-хімічні методи аналізу біопрепаратів», «Хімія».

Галузь наукових інтересів: система самостійної робота здобувачів вищої освіти в процесі вивчення природничих дисциплін.

БОСАК ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА

Завідувач лабораторії кафедри хімії і хімічної технології та асистент за сумісництвом

Забезпечує ОП: “Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів”, “Хімічні технології альтернативних енергоресурсів”

Закінчила у 2007 році Національний авіаційний університет і отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Хімічна технологія та інженерія» та у 2008 році отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Якість, стандартизація та сертифікація».

З квітня 2013 року працює у Національному авіаційному університеті завідувачем навчальної лабораторії  «Хімічних технологій»  кафедри хімії і хімічної технології. Секретар ЕК. За сумісництвом працює асистентом кафедри хімії і хімічної технології.

Проводить лабораторні заняття з дисциплін: «Поверхневі явища та дисперсні системи (Колоїдна хімія)», «Присадки у виробництві сучасних палив», «Технічне регулювання, стандартизація та сертифікація», “Компютерна обробка результатів хімічного експерименту”, “Спеціальні процеси та обладнання для виробницвта альтернативних палив”, “Моніторинг і управління якістю альтернативних моторних палив”.
Галузь наукових інтересів: хімія і технологія традиційних і альтернативних палив, колоїдна хімія, стандартизація та сертифікація.