Напрямки наукової діяльності кафедри екології

ЕКОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМХІММОТОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМ
Проблеми національної екологічної безпеки Розробка методів контролю якості нафтопродуктів та їх кваліфікаційних випробувань
Нові екологічно чисті технологічні процеси експлуатації авіаційної техніки
Підвищення екологічної безпеки аеропортів Дослідження експлуатаційних та фізико-хімічних властивостей палив, олив, мастил, технічних рідин і присадок
Розробка методів фітомеліорації та фіторемедіації забруднених середовищ
Удосконалення методів біотестування і біоіндикації Розробка нових і вдосконалення існуючих ресурсозберігаючих та екологічно чистих технологій використання палив, олив, мастил, технічних рідин і присадок
Підвищення екологічної безпеки об’єктів зберігання та реалізації ПММ
Розробка альтернативних палив та джерел енергії
Вдосконалення виробничих процесів в аспекті їх екологічної безпеки Розробка нових і вдосконалення існуючих технологій поновлення якості палив, олив, мастил, технічних рідин і присадок
Аспекти екологічної безпеки міського середовища
Проблеми економіки природокористування Розробка високоефективних технологій зменшення втрат нафтопродуктів від випаровування
Утилізація органічних відходів
Екологічний аудит та сертифікація
Розробка нових методів очистки води Проведення сертифікаційних та випробувальних робіт з нафтопродуктами
Формування національної екомережі
Небезпечні екзодинамічні геологічні процеси Розробка норм дійсних втрат нафтопродуктів
Проблеми радіаційного впливу на біоту

Напрями науково-дослідної роботи за затвердженими науковими кафедральними тематиками:

  1.  «Методологія і технологія розробки та упровадження біологічних палив і мастильних матеріалів для авіаційної техніки» (науковий керівник – професор Бойченко С.В.);
  2.  «Вплив землекористування на розвиток зсувних процесів на території Київської області» (науковий керівник – доцент Дудар Т.В.);
  3.  «Розробка математичних моделей та методів інтенсифікації процесів біологічного очищення стічних та забруднених поверхневих вод» (науковий керівник – професор Матвєєва О.Л.)
  4.  «Розробка проекту керівного документу «Настанова служби паливно-мастильних матеріалів авіаційних підприємств» (науковий керівник – професор Бойченко С.В.);
  5.  «Дослідження екологічної безпеки біоти забруднених радіонуклідами екосистем» (науковий керівник – професор Кутлахмедов Ю.О.)
  6.  «Розробка методів ремедіації ґрунтів на території аеропортів, які виведені з експлуатації» (науковий керівник – доцент Білик Т.І.).