Напрямки наукової діяльності кафедри екології

Головний науковий напрям кафедри екології – «Охорона довкілля та раціональне природокористування».

В межах даного напряму співробітниками кафедри, аспірантами та студентами здійснюються наукові дослідження у таких наукових гуртках:

 1. Нові екологічно чисті технології в авіатранспортній галузі – науковий керівник – доц. Бовсуновський Є.О.
 2. Токсикометрія – науковий керівник – доц. Білик Т.І.
 3. Екологічна безпека авіапідприємств – науковий керівник – проф. Маджд С.М.
 4. Стратегія сталого розвитку – науковий керівник – доц. Падун А.О.
 5. Довкілля для майбутнього – науковий керівник – доц. Гай А.Є
 6. Використання методів ДЗЗ для вирішення екологічних задач – науковий керівник – доц. Дудар Т.В.
 7. Методи захисту гідросфери – науковий керівник – доц. Павлюх Л.І.
 8. Нафтопродукти в техно- та біосфері – науковий керівник – доц. Черняк Л.М.
 9. Фізичні фактори забруднення довкілля – науковий керівник – доц. Тихенко О.М.

На кафедрі екології здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти ступеня докторів філософії за Галуззю знань – 10, спеціальність 101 – Екологія.

Також на кафедрі функціонує Постійно діючий міжкафедральний науково-технічний семінар для ефективної інтеграції інтелектуальних ресурсів та обміну досвідом з науково-дослідними установами та організаціями НАН України, для обговорення та апробації результатів дисертаційних робіт за спеціальністю 21.06.01 «Екологічна безпека» та 101 «Екологія» з відповідним прийняттям рекомендаційного висновку.

Напрями науково-дослідної роботи за затвердженими науковими кафедральними тематиками:

 1.   «Вплив землекористування на розвиток зсувних процесів на території Київської області» (науковий керівник – доцент Дудар Т.В.);
 2.  «Розробка математичних моделей та методів інтенсифікації процесів біологічного очищення стічних та забруднених поверхневих вод» (науковий керівник – професор Матвєєва О.Л.)
 3.  «Дослідження екологічної безпеки біоти забруднених радіонуклідами екосистем» (науковий керівник – професор Кутлахмедов Ю.О.)
 4.  «Розробка методів ремедіації ґрунтів на території аеропортів, які виведені з експлуатації» (науковий керівник – доцент Білик Т.І.).