Гай Анжела Євгенівна

Доцент кафедри екології, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Освіта: Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка, геологічний факультет, спеціальність «геофізичні методи пошуку та розвідки родовищ корисних копалин» (1987)

Кандидат фізико-математичних наук, спеціальність 04.00.22 «Геофізика», (2021 р.).

Тема дисертації: «Математичні моделі активного та пасивного сейсмоакустичного моніторингу природних та природно-технічних систем».

Вчені звання:  доцент  кафедри екології (2010 р.), атестат доцента 12ДЦ №022914.

Навчально-методична робота:  відповідальна за організацію методичної роботи на кафедрі, член науково-методично-редакційної ради факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій, член Вченої ради ФЕБІТ

Основні дисципліни: «Нормування антропогенного навантаження на довкілля», «Гідрологія», «Геологія з основами мінералогії», «Екологічні аспекти відновлюваних джерел енергії», «Оцінка впливу на довкілля».

Наукове керівництво бакалаврськими та магістерськими роботами здобувачів вищої освіти та підготовка здобувачів до участі в конференціях

Підвищення кваліфікації

1. Національна Академія педагогічних наук України ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної освіти  10.02.2020-11.09.2020
Тема підвищення кваліфікації (стажування): «Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців у сфері екологічної безпеки»
Загальна кількість годин/кредитів ЄКТС – 210 год./7 кредитів
Вид документа: Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/1264-20

2. Тема: Modern Challenges to the Professional Ecological Competence of the Guarantee of Educational Program and Academic Staff, 12.09.2022-30.12.2022.
Загальна кількість годин/кредитів ЄКТС – 180 год./6 кредитів
Вид документа: Сертифікат

3. Платформа онлайн-курсів Prometheus. Тема: «Академічна доброчесність»
Загальна кількість годин/кредитів ЄКТС – 60 год./2 кредити.
Вид документа: Сертифікат

Публікації: понад 70 наукових та навчально-методичних праць, з яких є автором та співавтором 5 навчальних посібників та 7 навчально-методичних праць.

Наукові інтереси: екологічна безпека довкілля.

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=aqlxnRAAAAAJ&view_op=list_works

ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-3352-2062

Аудиторія: 5.603

Телефон робочий: 044-406-71-03