WIKI-ФЕБІТ – нормативна, навчально-методична база


Документ
Посилання
1
Статут НАУ
Доктрина розвитку
університету
Стратегія
розвитку НАУ

перейти


перейти


перейти


2
Ліцензія та
сертифікати розміщені на сайті НАУ

перейти


3
Методичні рекомендації

перейти


4
«Положення про організацію та проведення практик
здобувачів вищої освіти Національного
авіаційного університету»


перейти


5
Методичні
рекомендації щодо вільного вибору дисциплін

перейти


6
«Положення про
організацію самостійної роботи здобувачів вищої освіти»

перейти


перейти


перейти


7
«Положення про
організацію та проведення поточного та семестрового контролю»

перейти


8
«Положення про
гаранта освітньої програми»

перейти


9
«Положення про порядок організації набору та навчання
(стажування) іноземних громадян та осіб без громадянства у Національному
авіаційному університеті»

перейти


10
Наукове
товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених НАУ
Положення про
гуртки
Положення про
наукові школи НАУ

перейти
11«Тимчасове
положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення та
переведення здобувачів вищої освіти НАУ»


перейти12
«Положення про організацію та проведення поточного і
семестрового контролю»

перейти


13

Робочі програми
навчальних дисциплін
Репозитарій НАУ

перейти


перейти


перейти


14

Індивідуальні
навчальні плани здобувачів вищої освіти за відповідною ОП


перейти


перейти


15
Положення про
виявлення та запобігання академічного плагіату

Порядок перевірки
академічних та наукових праць на плагіат

перейти


перейти


перейти


16
Система
порівняльного аналізу електронних текстів ПАЕТ-1, що розроблена кафедрою
комп’ютеризованих систем управління (КСУ) факультету кібербезпеки,
комп’ютерної та програмної інженерії (ФК КПІ);
Онлайн-сервіс
(інформаційна система) “Unicheck”
Рішення вченої ради НАУ щодо використання
Онлайн-сервісу (інформаційної системи) “Unicheck” у процедурі перевірки
академічних та наукових текстів на плагіат. Наказ про введення в дію рішення
Вченої ради на сайті НАУ

перейти


17
Акти перевірки
студентських робіт зберігаються на кафедрі та у відділ аналітики та
управління інформацією
Звертатися за тел. 75-69, кімн. 1.356 начальник відділу
Гізун Андрій Іванович
18
«Положення про
атестацію випускників Національного авіаційного університету
освітньо-кваліфікаційних рівнів (освітніх ступенів) бакалавра, спеціаліста,
магістра»

перейти


19
«Положення про
дипломні роботи (проекти) випускників національного авіаційного університету»

перейти


20
Інформація про науково-педагогічних працівників

База ЄДЕБО


(за відповідною
ОП)
21
Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників відповідно до
«Положення про підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних
працівників Національного авіаційного університету»
Докази,
підтвердження виконання
підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників

перейти
22
«Методичні
рекомендації щодо планування та проведення відкритих занять в Національному
авіаційному університеті»

перейти


перейти


23
«Положення про
запобігання та протидію булінгу, мобінгу, кібербулінгу, харасменту в
Національному авіаційному університеті»

перейти


24
Положення про
Раду з гуманітарних питань НАУ


Положення про
комісію з правопорушень НАУ

перейтиперейти


25

Положення про
преміювання працівників

перейти


26
«Концепція
організації інклюзивного навчання в Національному авіаційному університеті»


перейти


27
Відповідно до
Положення про систему забезпечення якості вищої освіти та освітньої
діяльності НАУ створено Раду з якості НАУ.
Проєкт положення був обговорений на засіданні Науково-методичної ради
та прийнятий на засіданні Вченої ради НАУ

перейти


перейти


28
Відділ
моніторингу якості вищої освіти та відділ аналітики та управління інформацією
протягом 2019 року проводили незалежні опитування здобувачів вищої освіти у
розрізі освітніх програм НАУ

перейти29

Процедура подання
офіційної скарги в університеті врегульована наступними заходами:
Скринька довіри;Телефон довіри;Години прийому
адміністрації університету;Інструкція з
діловодства за зверненнями громадян в НАУ


перейти


30

Наказ затвердження гарантів

перейти