25.01.2020
  129

Кафедра біотехнології запрошує Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції “Біорізноманіття України в контексті сучасних природних умов середовища”, 04-05 червня 2020 р., що відбудеться на базі Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти.

Мета конференції:

Науково обґрунтувати сучасні актуальні проблеми збереження в Україні біологічного і ландшафтного різноманіття у контексті природних умов середовища, розвиток рекреації, екологічний туризм, освітні аспекти облаштування ландшафтів.

До участі в конференції запрошуються науковці, науково-педагогічні та педагогічні працівники, докторанти, аспіранти, магістранти, студенти, працівники управлінь (відділів) освіти і науки, методисти обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти та інших методичних установ, керівники та педагогічні працівники закладів освіти різних рівнів акредитації.

Оперативна інформація щодо роботи конференції розміщується на сайті:
www.ippo.edu.te.ua

ОРГАНІЗАТОРИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
VĪTAUTA DIŽĀ UNIVERSITĀTE (ЛИТВА)
МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ ОХОРОНЦІВ РІЧКИ ДНІСТЕР «ECO-TIRAS», КИШИНІВ (МОЛДОВА)
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КРЕМЕНЕЦЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ САД
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОБОРОНИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ІВАНА ЧЕРНЯХОВСЬКОГО
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЇ КАРПАТ НАН УКРАЇНИ
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО МОЗ УКРАЇНИ
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова:
Петровський О.М. – канд. істор. наук, доц., директор Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти
Заступники:
Черняк В.М. – д-р біол. наук, проф., зав. кафедри змісту і методик навчальних предметів Тернопільського обласного комунального
інституту післядипломної педагогічної освіти
Вітенко І.М. – канд. географ. наук, доц., заступник директора з науково-методичної роботи та міжнародного співробітництва
Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти
Кузнецов С.І. – д-р біол. наук, професор кафедри ландшафтного мистецтва і міського середовища Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва України
Члени оргкомітету:
Прокопчук В.М. – канд. біол. наук, доц., завідувач кафедри садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства Вінницького національного аграрного університету
Кагало О.О. – канд. біол. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу охорони природних екосистем Інституту екології Карпат НАН України
Казімірова Л.П. – канд. біол. наук, доц. кафедри екології, керуюча ботанічного саду Хмельницького національного університету
Чорней І.І. – д-р біол. наук, проф., завідувач кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Лавров В.В. – д-р с.-г. наук, проф., завідувач кафедри загальної екології та екотрофології Білоцерківського національного аграрного університету
Барановський М.М. – д-р с.-г. наук, проф., завідувач кафедри біотехнології Національного авіаційного університету
Лавний В. В. – д-р с.-г. наук, професор кафедри лісівництва, проректор з наукової роботи Національного лісотехнічного університету України
Котляренко Л.Т. – д-р біол. наук, проф., професор кафедри теорії, методики та організації фізичної підготовки і спорту, академік Академії наук вищої освіти України Національного університету оборони України імені Івана Черняховського
Царик Л. П. – д-р географ. наук, проф., завідувач кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
Ліснічук А.М. – канд. біол. наук, старший науковий співробітник, в.о. директора Кременецького ботанічного саду

Адреса оргкомітету:

Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти, кафедра змісту і методик навчальних предметів, м. Тернопіль, вул. В.Громницького 1, 46027. E-mail: kafikt@ippo.edu.te.ua

Координатори конференції:

Олексюк О.Р. – канд. пед. наук, доц. кафедри змісту і методик навчальних предметів ТОКІППО моб. 0672255710 (o.oleksyuk@ippo.edu.te.ua)
Смерека Г.І. – методист кафедри змісту і методик навчальних предметів ТОКІППО моб. 0968433293 (g.smereka@ippo.edu.te.ua)
Яценко Д.С. – методист, в.о. завідувача лабораторії науково- дослідного та навчально-методичного забезпечення дисциплін еколого-природничого спрямування ТОКІППО моб. 0985865017 (d.yatsenko@ippo.edu.te.ua)
Кучер М.А. – методист лабораторії науково-дослідного та навчально-методичного забезпечення дисциплін еколого-природничого спрямування ТОКІППО моб. 0989975737 (l.kucher@ippo.edu.te.ua)

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ
КОНФЕРЕНЦІЇ
:

 1. Актуальні проблеми збереження в Україні біологічного і ландшафтного різноманіття у контексті сталого розвитку.
 2. Збалансоване природокористування: лісові, земельні, водні ресурси.
 3. Розвиток рекреації в природних об’єктах та територіях природно-заповідного фонду, екологічний туризм.
 4. Значення біорізноманіття в житті людини: пряме і непряме його використання, управління таксонами, які потребують особливої уваги.
 5. Стан та розвиток об’єктів і територій ПЗФ.
 6. Збереження біорізноманіття в умовах урбанізованих систем.
 7. Освітні аспекти облаштування ландшафтів.
 8. Еколого-просвітницька робота: просвіта, освіта, виховання.
 9. Постаті та події в контексті вивчення і збереження біорізноманіття
 • Форма участі (очна та заочна)
 • Доповідь на пленарному засіданні
 • Доповідь на секціях
 • Стендова доповідь
 • Заочна участь
  Робочі мови конференції: українська, англійська, польська.
  Для участі у роботі конференції просимо надіслати до 04 травня 2020 року на електронну адресу (kafikt@ippo.edu.te.ua) тези доповіді (див. Додаток 1) та заповнити заявку учасника за вказаним посиланням (https://forms.gle/9Vixy46ptijU8FDw7). Назви файлів тез слід оформляти за зразком: tezy-Ivaniv.
  Фінансові умови участі в конференції: учасники конференції сплачують організаційний внесок у розмірі 200 грн для часткового покриття витрат на проведення
  конференції (друк збірника матеріалів, програми конференції, сертифіката учасника конференції).
 • Наукові статті за бажанням автора можна опублікувати у фаховому виданні «Науковий вісник НЛТУ України». Автори повинні подавати матеріал самостійно. Ознайомитися з вимогами до оформлення та правилами подання статті можна на офіційному сайті журналу за вказаним посиланням (https://nv.nltu.edu.ua/index.php/journal/about/submissions).
  Оргкомітет залишає за собою право ідхиляти
  матеріали, які не відповідають вказаним вимогам і тематиці конференції.
  Грошовий переказ організаційного внеску за участь в конференції здійснюється після підтвердження інформації про прийняття матеріалів до друку на р/р UA 278201720314241001201047804 ГУ ДКСУ у Тернопільській обл. код 02139788.
  Одержувач: Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти (м.Тернопіль, вул. В.
  Громницького, 1).
  Призначення платежу: оплата за публікацію тез конференції.
  Прохання повідомляти про переказ надіславши електронну копію чека про оплату чи скрин електронного платежу на адресу оргкомітету конференції (kafikt@ippo.edu.te.ua). У назві файлу скан-копії квитанції просимо зазначити прізвище учасника конференції. Наприклад: oplata-Ivaniv.jpeg.
  За матеріалами роботи конференції буде підготовлено збірник (у електронному та друкованому форматах). Електронний варіант (PDF-формат) буде запропоновано безкоштовно на сайті ТОКІППО. Можливе замовлення додаткового збірника (за попередньою оплатою; вартість поліграфічних послуг 100 грн.). Витрати, пов’язані з перебуванням на конференції
  (проїзд, відрядження, проживання, харчування тощо), оплачують самі учасники. Вартість проживання однієї особи в гуртожитку готельного типу становить 125 – 240 грн. (номери “Стандарт”, “Стандарт-плюс”) за добу.
 • Додаток 1
  ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ
  Матеріали доповіді висвітлюються однією з робочих мов конференції.
  Обсяг доповіді: до – 5 сторінок;
  Публікація має бути підготовлена у текстовому редакторі Місгоsoft Word (*.doc, *.docx).
  Формат сторінки А4, розмір лівого поля – 30 мм, правого – 15 мм; розмір верхнього і нижнього полів – 20 мм.
 • Шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5 абзацний відступ – 1 см (не допускати створення абзацного відступу за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску!); сторінки не нумеруються; використовувати лише такі лапки: «»; треба розрізняти тире (–), дефіс (-);
  посилання подавати в тексті у квадратних дужках із зазначенням порядкового номера в списку літератури та сторінки цитованого джерела, наприклад: [4, с. 145], [6].

Оформлення публікацій: Матеріали супроводжуються відомостями про автора (П. І. Б., посада, місце роботи, науковий ступінь, учене звання у називному відмінку, електронна адреса) праворуч Прізвище та Ініціали автора жирним шрифтом, під ними посада та назва навчального закладу/установи організації та учене звання, електронна адреса автора, курсивом; далі НАЗВА статті по центру рядка ВЕЛИКИМИ літерами ЖИРНИМ шрифтом. У наступному рядку анотація та ключові слова курсивом з вирівнюванням по ширині. Далі, після пропуску одного рядка, текст доповіді, після якого ЛІТЕРАТУРА.

Анотація українською мовою обсягом 2–4 речення та ключові слова (3–5 слів) українською мовою.

Зразок оформлення тез конференції:

БАЧИНСЬКИЙ Ю.Г.,

 доцент кафедри змісту і методик навчальних предметів,

Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти, канд. техн. наук,

yu.bachynskyi@ippo.edu.te.ua

ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯМ БІОРІЗНОМАНІТТЯ В УКРАЇНІ

Анотація: У статті висвітлено основні засади формування системи державного управління збереженням біорізноманіття України. Досліджено показник ефективності управління. Розглянуто організаційну структуру органів управління збереженням біорізноманіття як на загальнодержавному рівні, так і на регіональному. Проаналізовано функції збереження біорізноманіття та подано їх класифікацію.

Ключові слова: державне управління, біорізноманіття, держава, система.

Україна, займаючи лише 6% загальної площі Європи, володіє 35% її біорізноманіття. Оскільки збереження біорізноманіття є однією з ключових складових стратегії сталого розвитку, екологічної політики держав світу та ЄС, необхідна чітка дієва система управління біологічним різноманіттям. Саме необхідність удосконалення фактичної національної організаційної структури управління збереженням біорізноманіття зумовили проведення цього дослідження…………………………………

ЛІТЕРАТУРА

Бібліографічні джерела подавати за алфавітом з дотриманням стандартів ДАК України (ДСТУ 8302:2015).

За достовірність фактів, цитат, імен, назв та інших відомостей відповідальність несуть автори публікацій. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають вказаним вимогам і тематиці конференції.

Регламент роботи

 • Виступ на пленарному засіданні до 20 хвилин
 • Виступ на секційному засіданні до 10 хвилин
 • Обговорення 5 – 7 хвилин

Дякуємо за співпрацю та інформування Ваших колег!!!