Навчально-наукова лабораторія «Альтернативних моторних палив ім. Белянського.В.П»

Навчально-наукова лабораторія альтернативних моторних палив ім. проф. В,П. Белянського була створена у 2016 році з метою якісної підготовки студентів освітньо-професійної програми «Хімічні технології альтернативних енергоресурсів» шляхом організації та проведення навчальних занять з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою, набуття практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, методиками експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі.
Основними завданнями лабораторії є:– проведення на високому навчально-методичному рівні лабораторно-практичних та практичних занять згідно з діючими навчальними планами з навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою;– виконання науково-дослідних робіт з актуальних та перспективних питань альтернативного моторного палива з нетрадиційних джерел та видів енергетичної сировини;– залучення до наукової роботи викладачів, студентів, аспірантів кафедри, використання результатів наукових досліджень лабораторії в навчальному процесі;– забезпечення студентів робочими місцями, укомплектованими сучасним обладнанням, методичною та довідковою літературою;– безперервне підвищення якості навчального процесу та активна участь співробітників навчальної лабораторії у виховній роботі зі студентами;– придбання та підтримка у належному технічному стані приладів, обладнання та матеріалів для виконання лабораторних та практичних робіт;– забезпечення метрологічного контролю засобів вимірювальної техніки та випробувального обладнання;- систематичне оновлення та удосконалення навчально-лабораторної бази, технічних засобів навчання, комп’ютеризації та інформатизації навчального процесу;- організація роботи щодо створення якісного та ефективного методичного і дидактичного забезпечення навчання студентів;- допомога викладачам з питань організації, планування і методики проведення занять з дисциплін;- впровадження інноваційних технологій практичного навчання студентів;- розробка та впровадження ефективних систем розвитку творчої ініціативи студентів, залучення їх до пошукової роботи;- ефективне використання технічних засобів навчання, наповнення бази даних інтернет-посилань, здійснення керівництва з розробки електронних посібників і підручників;- виявлення ефективних інноваційних групових та індивідуальних форм роботи із студентами, зокрема з використанням сучасних комп’ютерних технологій, що забезпечують належні умови для професійного вдосконалення;проведення інструктажів з охорони праці, розробка інструкцій з техніки безпеки на робочих місцях.