Виконавці проєкту

Кузнєцова Олена Олександрівна
Координатор проєкту, доцент кафедри біотехнології НАУ, кандидат технічних наук

У 2005 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. У 2011 році отримала вчене звання доцента. Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць. Є автором 9 патентів на винахід.
Має багаторічний науково-педагогічний досвід у сфері енергоефективності та охорони навколишнього середовища. Останніми роками Кузнєцова О.О. досліджує тенденції розвитку законодавства у сфері енергозбереження та застосування відновлюваних джерел енергії в ЄС та Україні, а також передовий досвід країн ЄС щодо імплементації принципів низьковуглецевої економіки.

Кузнєцова О.О. розробила декілька академічних курсів з питань енергоефективності, енергозбереження, енергоменеджменту та використання альтернативних енергетичних ресурсів у різних галузях промисловості та житловому секторі.
Кузнєцова О.О. входила до складу комісії з атестації енергоаудиторів.
У 2017-2019 була науковим керівником ініціативної науково-дослідної роботи за темою «Дослідження шляхів підвищення енергоефективності житлових будинків».
Сфера наукових інтересів: енергетична політика Європейського Союзу, енергоефективність та енергозбереження, сучасні енерготехнології із застосуванням відновлюваних джерел енергії, проблеми біоенергетики  
email:  olena.kuznietsova@npp.nau.edu.ua

Барановський Михайло Миколайович
Професор кафедри біотехнології НАУ, доктор сільськогосподарських наук

У 2004 р. захищено докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія. У 2005 році присвоєно вчене звання професора.
Брав активну участь у міжнародних проектах за програмами Європейського Союзу ТЕМПУС –ТАСІС, АПОЛЛО, за програмами Британської ради, був координатором цих проектів від України. Виконував обов’язки консультанта Уряду Нідерландів з проблем сталого розвитку сільського господарства в Україні; був керівником українсько-британського проекту з проблем використання пестицидів у сільському господарстві України.

Міжнародну діяльність пов’язував із науковою, налагоджуючи тісні зв’язки з ученими-екологами та біотехнологами, які працювали в наукових установах та ВНЗ Франції, Великобританії, Німеччини, Іспанії, Туреччини, Нідерландів.  Стажувався з проблем дорадництва в Університетах штатів Колорадо, Вісконсін, Мінессота США; з екологічних проблем – в наукових установах Аргентини, Франції, Німеччини; із захисту рослин – в Інституті Зенкенберг (Німеччина).
З 2019 р. по теперешній час – експерт Наукової ради Міністерства освіти і науки України, секція «Біологія, біотехнологія та актуальні проблеми медичних наук». Опубліковано понад 150 наукових праць та патентів. Є автором монографії, співавтором монографії «Харчування людини», співавтором навчального підручника «Біологічний захист рослин», навчального посібника «Екотрофологія».

Корнієнко Ірина Михайлівна
Доцент кафедри біотехнології НАУ, кандидат технічних наук

У 2007 році захистила дисертацію у науково-дослідному інституті екологічних проблем (м.Харків) на тему «Захист водних об’єктів від біогенних елементів та завислих речовин».
Є відповідальним виконавцем науково-дослідних робіт, зареєстрованих в УкрНТІ: «Дослідження  технології використання біологічних агентів в промисловій біотехнології  з аспектами удосконалення біологічної очистки стічних вод» (термін роботи 01.09-2014-31.08.2016р.р.), номер держреєстрації 0114U005536;

«Дослідження стану ґрунтів та впливу біологічно-активних речовин на ріст сільськогосподарських культур» (термін роботи 01.09.2016 – 31.08.2018р.р.), номер держреєстрації  0116U005938, кафедра промислової біотехнології та загальної хімії, ДДТУ;
«Удосконалення технології біодеградації органічних відходів із застосуванням сучасних біотехнологічних препаратів», (термін роботи  2018-2020 р.р.), номер держреєстрації  1186U6871, кафедра промислової біотехнології та загальної хімії, ДДТУ. Наукові напрямки: біотехнології очищення стічних вод іммобілізованим біоценозом активного мулу,  біоконверсія рослинних відходів, біоорганічні добрива в сільському господарстві, біологічно-активні речовини в біотехнологіях.

Ястремська Лариса Сергіївна
Доцент кафедри біотехнології НАУ, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Закінчила біологічний факультет Київського національного  університету ім.Т.Г.Шевченко. Більше 15 років працювала у відділі газоокислюючих мікроорганізв Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України. В системі вищої освіти працює з 2006 року. У 2008 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за темою: «Роль анаеробних мікроорганізмів у трансформації сільськогосподарської сировини у біопаливо».

З 2009 року по теперішний час – доцент кафедри біотехнології Факультету екологічної безпеки, інженерії і технологійНАУ. Брала участь у цільовій комплексній програмі наукових досліджень НАН України за темою: «Фундаментальні аспекти відновлювано-водневої енергетики і паливно-комірчаних технологій» (2016-2020). Є керівником  науково-дослідних робіт студентів, які  представлені у науково-практичних та міжнародних конференціях та симпозіумах, приймають участь  у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.
Коло наукових інтересів пов’язано з розробкою науково-методичних засад використання анаеробних мікроорганізмів для біотрансформації органічної сировини в біопаливо та інші цінні  продукти; властивостями екстремофільних мікроорганізмів та їх біотехнологічного потенціалу; розвитком наукових засад отримання, зберігання та використання водню в системах автономного енергозабезпечення.  Автор понад 90 наукових та навчально-методичних праць. Приймає участь у міжнародних, регіональних симпозіумах та конференціях.

Горупа Василь Васильович
Старший викладач кафедри біотехнології НАУ,
кандидат технічних наук

У 2021 році захистив дисертацію на тему «Підвищення енергетичної ефективності та скорочення шкідливих викидів при використанні вуглеводневих та сумішевих палив в атмосферних пальниках».
Є керівником студентських наукових робіт за напрямами: екологічна безпека технологічних процесів, раціональне природокористування, автоматизація технологічних процесів.
У 2020 -2021 році Василь Горупа приймав участь у  «Водневому проекті» Регіональної газової компанії з дослідження побутових газових приладів на метано-водневих сумішах.
Сфера наукових інтересів: впровадження технологічних інновацій сталого розвитку у технологічних процесах