01.07.2020
  78

30 червня 2020 року на факультеті відбулося засідання спеціалізованої вченої раді Д 26.062.09.

До захисту було представлено дисертацію доцента кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів і систем Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» Левченко Лариси Олексіївни на тему «Моделювання та прогнозування поширення авіаційного шуму, електромагнітних полів навколо аеропорту, обґрунтування засобів їх нормалізації» на здобуття наукового ступеня д.т.н. за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека. Науковий консультант – Запорожець Олександр Іванович, д.т.н., професор, проректор з міжнародного співробітництва і освіти Національного авіаційного університету.Офіційні опоненти: Волошкіна Олена Семенівна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри охорони праці та навколишнього середовища Київського національного університету будівництва і архітектури; Кучук Георгій Анатолійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри обчислювальної техніки та програмування Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»; Подольцев Олександр Дмитрович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник Інституту електродинаміки НАН України.У результаті таємного голосування здобувачу Левченко Л.О. присуджено науковий ступінь доктора технічних наук.А також, до захисту було представлено дисертацію інженера-технолога ТОВ «Палтех» Давиденка Олександра Миколайовича на тему «Розроблення процесів хімічної та електрохімічної регенерації відпрацьованих олив» на здобуття наукового ступеня к.т.н. за спеціальністю 05.17.07– хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів. Науковий керівник – Ледовських Володимир Михайлович, д.х.н., професор, професор кафедри хімії і хімічної технології Національного авіаційного університету.Офіційні опоненти: Гринишин Олег Богданович, професор кафедри хімічної технології переробки нафти і газу Національного університету «Львівська політехніка»; Гордієнко Ольга Анатоліївна, доцент кафедри хімії та хімічної технології Вінницького національного технічного університету.У результаті таємного голосування здобувачу Давиденку О.М. присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук.Вітаємо ! Зичемо подальших професійних і особистих успіхів!!!