ХІММОТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАЗЕМНОГО ТА АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ

Завантажити запрошення

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Український науково-дослідний та навчальний центр хіммотології
та сертифікації паливно-мастильних матеріалів і технічних рідин
запрошує Вас взяти участь у підготовці колективної монографії за темою:
«ХІММОТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
НАЗЕМНОГО ТА АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ»
«CHEMMOTOLOGICAL ASPECTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF ROAD AND AIR TRANSPORT»
У науковому виданні передбачаються такі розділи (назва яких може бути уточнена після
одержання матеріалів): 1. Розвиток теоретичних основ авіаційної хіммотології. 2. Хімічна-, біотехнологія та
інженерія. 3. Взаємозв’язок властивостей ПММ і ТР, хіммотологічної надійності, експлуатаційної
технологічності та економічності наземного та авіаційного транспорту. 4. Практичні аспекти
авіапаливозабезпечення. 5. Сучасні тенденції розвиту авіаційного двигунобудування, екологічність та
паливна ефективність силових установок. 6. Вплив авіації на довкілля та розвиток екологістики, системи
утилізації та рециклінгу експлуатаційних матеріалів транспортних засобів.
Монографії присвоюють Міжнародний стандартний номер (ISBN), УДК
і міжнародний цифровий ідентифікатор DOI. Заплановано реферування
у сучасних наукових базах через видавництво Elsevier. Примірники монографії
розсилають відповідно до переліку обов’язкової розсилки
(наказ МОН України від 17.10.2012 р. № 1112).
Колективна монографія є головною частиною наукового оприлюднення доробку фахівців у
контексті підготовки VIII МНТК «Проблеми хіммотології: Теорія та практика використання
традиційних і альтернативних паливно-мастильних матеріалів».
Вимоги до матеріалів монографії:
– мова матеріалу – англійська;
– анотація до статті повинна мати обсяг 600-800 друкованих знаків (з пробілами). Тут коротко викладається
актуальність статті, мета, зміст, предмет і об’єкст дослідження, перспективи подальших досліджень.
Анотація готується трьома мовами: українською, російською та англійською;
– ключові слова готують трьома мовами: українською, російською та англійською;
– матеріали повинні містити елементи наукової новизни, мати теоретичну, методичну, методологічну і/або
практичну цінність;
– викладені наукові положення підлягають обґрунтуванню, мають супроводжуватися конкретними пропозиціями щодо
поліпшення наявного стану та можливими напрямами використання результатів дослідження;
– текст має бути побудований у логічній послідовності, без повторень, із чіткими формулюваннями й відповідно до
вимог стилістики наукового тексту, без граматичних і стилістичних помилок. Матеріал має бути вичитаний та
відкоригований;
– обсяг матеріалу: не менше 20 сторінок.
Вимоги до оформлення матеріалів:
– обов’язкові структурні елементи текстової частини: анотація, ключові слова, вступ, основна частина, новизна,
висновки, бібліографія. Структурні елементи виділяти не потрібно;
– матеріали подають у текстовому редакторі Microsoft Word з розширенням *.doc, гарнітура – Times New Roman,
формат сторінки А4, поля: верхнє і нижнє – 2 см, ліве – 2 см, праве – 2 см.
– шрифт тексту: розмір (кегль) – 14 pt; міжрядковий інтервал – 1,0, абзацний відступ – 1 см.
– 1-ий рядок (по лівому краю, н/ж) – УДК;
– через рядок – ім’я та прізвище автора і співавторів (курсив, по центру);
– наступний рядок – назва та місце організації, в якій працює автор (автори), а також адреса електронної пошти
(курсив, по центру);
– через рядок – НАЗВА (н/ж, прописні літери, по центру);
– через рядок – текст доповіді (вирівнювання по ширині);
– через рядок – ЛІТЕРАТУРА (н/ж, прописні літери, по центру).
Графічний матеріал виконують у доступних для подальшого редагування програмах. Для рисунків і таблиць
застосовують гарнітуру Times New Roman, 12 кегль, інтервал між рядками – 1, чорно-біла гама, розміщення легенди –
внизу рисунку. Під таблицями й рисунками слід вказувати джерело.
Таблиці повинні мати заголовок і номер арабськими цифрами (у рядок із заголовком). Не допускається
розташування таблиць в альбомному форматі. Ширина таблиць не повинна перевищувати ширину тексту.
Математичні формули виконують у редакторі формул Microsoft Equation.
Бібліографія друкується за номерним списком та оформлюється згідно чинних вимог (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006,
ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 і ДСТУ 8302:2015, кегль 10, абзац – 1,0, не більше 10 посилань).
Серед літературних джерел обов’язковими є посилання на наукові праці (статті, монографії, дисертації і т.п.).
Кожен автор може брати участь у співавторстві не більше двох розділів!
Кількість співавторів в матеріалах до монографії повинна бути не більше чотирьох!
Відповідальність за зміст матеріалу, достовірність даних, фактів, цитат,
рівень самостійності здобутих результатів повністю несуть автори!
Для участі в написанні колективної монографії потрібно надіслати окремими файлами
на електронну адресу – problems_of_chemmotology_monogr@ukr.net:
– матеріали, оформлені згідно з вимогами (наприклад, Кондакова_стаття),
– авторську довідку (Кондакова_довідка);
– відскановану копію квитанції (Кондакова_оплата).
У темі листа слід вказати «Стаття до монографії та прізвище автора».
Фінансові умови:
Вартість публікації однієї сторінки в колективній монографії (з урахуванням розсилки) – 80 грн. При
оплаті слід враховувати розмір комісії банку, що не входить у загальну суму оплати за
публікацію.
Ідетифікатор DOI сплачується окремо.
Реквізити для оплати публікації в колективній монографії буде надіслано після прийняття рішення
оргкомітетом про включення матеріалів до неї.
На кожну статтю незалежно від кількості співавторів буде надіслано один примірник монографії. Вартість
додаткового екземпляра – 150 грн (з урахуванням пересилки).
Оплату слід здійснити протягом трьох робочих днів після рішення про прийняття матеріалів
до друку й одержання реквізитів для оплати.
Відскановану копію документа про оплату, а також дані про кількість додаткових оплачених примірників
надсилають на вказану електронну адресу.
МАТЕРІАЛИ, ЩО НЕ ВІДПОВІДАТИМУТЬ ВСТАНОВЛЕНИМ ВИМОГАМ
АБО ЗАПРОПОНОВАНІЙ ТЕМАТИЦІ, НАДІСЛАНІ БЕЗ ГРОШОВОГО ПЕРЕКАЗУ
АБО ПІЗНІШЕ ВКАЗАНОГО ТЕРМІНУ, РОЗГЛЯДАТИСЬ НЕ БУДУТЬ!!!
Контрольні дати:
– Термін подання авторами матеріалів – до 02.11.2020 р.
Звертаємо Вашу увагу: про надходження матеріалів Вам на електронну
адресу обов’язково буде надіслано повідомлення.
Якщо повідомлення протягом двох робочих днів не одержано –
продублюйте відправку або передзвоніть!!!
– Орієнтовна розсилка монографії – до 31.04.2021 р.
Відповідальна особа:
Горбатова Інна