Навчально-наукова лабораторія «Технічного регулювання, стандартизації та сертифікації»

Навчально-наукова лабораторія технічного регулювання, стандартизації та  сертифікації  є навчальним та науковим структурним підрозділом Факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій Національного авіаційного університету.

      Лабораторія створена у 2019 році з метою формування у студентів сучасних знань щодо технічного регулювання безпечності та якості продукції, принципів стандартизації і сертифікації в світі та в Україні, та вміння застосовувати їх на практиці, а також для виконання  науково-дослідних робіт у сфері забезпечення безпечності та якості нафтопродуктів, що застосовуються в авіаційній техніці.

       Лабораторія здійснює свою діяльність в єдиному комплексі освітньої та науково-технічної діяльності Факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій у взаємодії з іншими структурними підрозділами факультету та університету, зокрема з УкрНДНЦ хіммотології і сертифікації паливно-мастильних матеріалів і технічних рідин.

Основні напрямки роботи лабораторії:

– організація та проведення навчальних занять задля набуття студентами  теоретичних і практичних знань з основ технічного регулювання й управління якістю продукції в державі, на підприємстві та організації, ознайомлення з основними складовими системи технічного регулювання – стандартизацією (національною, регіональною, міжнародною), оцінюванням відповідності, включаючи  сертифікацію продукції, акредитацію органів з оцінки відповідності;

– проведення науково-дослідних робіт, спрямованих на забезпечення високого науково-технічного рівня нормативних документів, що застосовуються у сфері авіапаливозабезпечення, включення  до  них  вимог, які  відповідають європейським директивам та  міжнародним (ISO) і європейським (EN) стандартам, кращим стандартам інших країн (DIN тощо), організацій (ASTM D тощо);

– вивчення та розповсюдження передового досвіду у сфері стандартизації та оцінювання відповідності, участь в проведенні виставок, наукових конференцій, наукових семінарів з питань стандартизації, участь у семінарах-тренінгах;

– створення і ведення фонду нормативних документів (НД) у сфері авіапаливозабезпечення;

– участь в роботі технічних комітетів ТК-26 «Експлуатація авіаційної техніки»,  ТК-38 «Стандартизація продуктів нафтопереробки і нафтохімії» та  ТК 197 «Водневі технології» (розроблення, розгляд  і надання коментарів до проектів національних НД,  погодження і надання пропозицій до Програми робіт з національної стандартизації, перевірка і перегляд національних НД, погодження і надання пропозицій щодо скасування та відновлення дії національних НД тощо);

– співпраця з підприємствами (організаціями) – користувачами стандартів, зокрема з  об’єднаннями споживачів, виробниками продукції,випробувальними центрами (лабораторіями) і органами  сертифікації (оцінки відповідності), іншими зацікавленими сторонами.