Наукова діяльність кафедри

Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність є одним з пріоритетних напрямків діяльності Кафедри, який передбачає здобуття нових знань, відтворення наукового потенціалу, сприяння інноваційному розвитку економіки України та її входженню у світовий науковий простір рівноправним партнером.

10.2. При плануванні  наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності Кафедри пріоритетні напрями досліджень обираються в контексті визначених пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень та розробок Університету.

10.3. Наукова діяльність Кафедри здійснюється шляхом:

−  проведення фундаментальних досліджень з проблем землеустрою та кадастру;

− виконання прикладних досліджень з метою удосконалення топографо-геодезичної та земельно-кадастрової  діяльності та посилення євроінтеграційних процесів;

− отримання прав інтелектуальної власності, патентно-інформаційного забезпечення науково-дослідних робіт і розробок;

− підготовки та видання монографій, підручників, учених записок, збірників наукових праць, брошур, статей, тез доповідей тощо;

− організації і проведення наукових конгресів,міжнародних та національних  конференцій, науково-практичних та науково-методичних семінарів, круглих столів та  науково-технічних виставок з метою оприлюднення результатів наукової діяльності науковців Кафедри, Факультету та Університету на світовому та державному рівнях, виготовлення рекламної продукції;

− підтримки та розвитку   наявних та створення  нових наукових шкіл;

− впровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес та підвищення якісного рівня підготовки бакалаврів, магістрів, науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації та докторів філософії;

− впровадження результатів наукової діяльності (організаційних, науково-технічних) в практичну діяльність в сфері землеустрою та кадастру;

 − поширення результатів науково-дослідних робіт через надання консультативних послуг фахівцям різних галузей господарств України та за межами країни з проблем землеустрою та кадастру;

− сприяння науковим дослідженням молодих учених та обдарованих здобувачів вищої освіти, залучення їх до виконання науково-дослідних робіт та розробок;

− підвищення наукової кваліфікації науково-педагогічних працівників, керівних  та наукових кадрів;

− встановлення та розвиток творчих зв’язків з науковими установами НАН України, міністерствами, відомствами, галузевими науково-дослідними інститутами, топографо-геодезичними та земельно-кадастровими  підприємствами, організаціями та установами;

− здійснення науково-технічного співробітництва з навчальними закладами, підприємствами, організаціями та фондами іноземних країн, інших видів міжнародного наукового співробітництва відповідно до чинного Законодавства України;

−  організації й контролю впровадження завершених наукових розробок у галузі економіки України та навчальний процес Університету;

− організації захисту державної таємниці наукових розробок та дисертаційних робіт, тематика яких підпадає під «Звіт відомостей, що становлять державну таємницю»;

− підтримки та постійного вдосконалення системи менеджменту якості наукової діяльності.