Викладачі кафедри землеустрою та кадастру

Професорсько-викладацький склад:

НОВАКОВСЬКА ІРИНА ОЛЕКСІЇВНА


Завідувач кафедри землеустрою та кадастру, доктор економічних наук

Народилася в 1973 році в Полтавській області.

У 2000 році закінчила економічний факультет Національного аграрного університету (м. Київ) за спеціальністю «Економіка підприємства».

У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Еколого-економічні засади трансформації сільськогосподарського землекористування в ринкових умовах» зі спеціальності 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

У 2017 році захистила докторську дисертацію на тему: «Еколого-економічні засади управління міським землекористуванням» зі спеціальності 08.00.06 економіка при-родокористування та охорони навколишнього середовища.

З 1995 по 2005 рік працювала в Інституті землеустрою Української академії аграрних наук.

З 2005 по 2017 рік старший науковий співробітник комунального підприємства «Київський інститут земельних відносин» Київської міської ради.

З 2013 року є доцентом, а з березня 2017 року – завідувачем кафедри землеустрою та кадастру у Національному авіаційному університеті.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Управління земельними ресурсами;
 • Основи економіки землекористування;
 • Оцінка земельних ресурсів та нерухомого майна;
 • Основи науково-дослідної роботи студентів.

Автор і співавтор понад 100 наукових праць, з них 3 індивідуальні монографії, з економіки землекористування, управління землекористуванням, оцінки земельних ресурсів, землеустрою та охорони земель.

Монографії, навчально-методичні посібники:

 1. Новаковська І.О. Трансформація сільськогосподарського землекористування [монографія] / І.О. Новаковська. – Чернівці: Прут, 2010. – 208 с.
 2. Новаковська І.О. Основи економіки землекористування [монографія] / І.О. Новаковська – К.: ВЦ «Просвіта», 2013.- 224 с.
 3. Новаковська І.О. Управління міським землекористуванням: [монографія] / І.О. Новаковська. – К.: Аграр. наука, 2016. – 304 с.
 4. Новаковська І.О. Економіка землекористання: [навч. пос.] / І.О. Новаковська. – К.: Аграр. наука, 2018. – 400 с.
 5.  Новаковська І.О. Управління земельними ресурсами. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 7/8.08010103 «Землеустрій та кадастр» – К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ–друк», 2016. – 32  с.
 6. Новаковська І.О., Самойленко Л.В. Державний земельний кадастр. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи  для студентів напряму підготовки 6.080101«Геодезія, картографія та землеустрій» – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ–друк», 2017- 32 с.
 7. Новаковська І.О., Іщенко Н.Ф. Оцінка земель та нерухомого майна. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ–друк», 2017. – 48 с.

Статті:

 1. Новаковська І.О. План земельно-господарського устрою населеного пункту/І.О. Новаковська // Довідник із землеустрою за ред. Л.Я. Новаковського. – 4-те вид., перероб. і доп. – К.: Аграр. наука. 2015. – С. 281-286.
 2. Новаковська І.О. Деградація земель мегаполісів: оцінка та проблеми локалізації/ І.О. Но-ваковська // Збалансоване природокористування. – 2016.– № 3.– С. 139-147.
 3. Новаковська І.О. Сучасні проблеми регулювання системи землекористування міст / І.О. Новаковська // Економіст. – 2016. – № 9. – С. 15-17.
 4. Новаковська І.О. Програма використання та охорони земель міста Києва на 2016-2020 рр. / за ред. Л.Я. Новаковського, О.Г. Поліщука. – К.: Аграр. наука, 2016. – 32 с.
 5. Новаковська І.О., Скрипник Л.Р. Проблеми класифікації та формування земель авіаційного транспорту. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2017. № 3.
 6. Новаковська І.О., Іщенко Н.Ф. Проблеми відведення та використання земель для потреб дорожнього господарства. – Збірник наукових праць «Сучасні питання економіки і права». – 2017. – № 1 (3)
 7. Novakovska Iryna, Skrypnyk Liliia. Ecological safety of land resources for integrated development of national aviation network in the context of european integration [collective monograph]/ Informācijas Sistēmu Menedžmenta Augstskola, ISMA University, Riga, Latvia, 2017
 8. Novakovska Iryna, Ishenko Natalia Transport strategy of Ukraine in the context of European integration [collective monograph]/ Informācijas Sistēmu Menedžmenta Augstskola, ISMA University, Riga, Latvia, 2017
 9. Новаковський Л.Я., Новаковська І.О. Еколого-економічні та правові проблеми охорони земель/ Вісник аграрної науки. 2017. № 11. – С. 68- 77
 10. Новаковська І.О. Оптимізація системи землекористувння/ Економіст. – 2018. – № 3.– С. 27-32
 11. Iryna Novakovska, Volodimir Bulgakov, Adolf  Rucins,   Imars Dukulis. Analysis of soil tillage by ploughs and optimisation  of their aggregation. 17 International  Scientific Conference «Engineering for rural development», Volume 17, May 23-25, 2018/ Latvia University of Life   Sciences and Technologies Faculty of Engineering, p. 335 – 341
 12. Iryna Novakovska, Volodimir Bulgakov,   Semjons Ivanov,   Imars Dukulis. Formation of sustainable land-use systems in erosion dangerous landscapes. 17 International  Scientific Conference «Engineering for rural development», Volume 17, May 23-25, 2018/ Latvia University of Life   Sciences and Technologies Faculty of Engineering, p. 378 – 386

ІЩЕНКО НАТАЛІЯ ФЕДОРІВНА

Заступник завідувача кафедри землеустрою та кадастру, старший викладач

Народилася в 1983 році в Черкаській області.

З 2013 року працювала асистентом, а з листопада 2018 року – старшим викладачем кафедри землеустрою та кадастру Національного авіаційного університу.

У 2018 році вступила до аспірантури в Інститут агроекології та природокористування НААН України за спеціальністю – 051 Економіка (соціальні та поведінкові науки)

Викладає навчальні дисципліни:

 • Землекористування;
 • Прогнозування та планування використання земель;
 • Фінансово-економічна діяльність та інвестиційний аналіз;
 • Державний земельний кадастр;
 • Управління земельними ресурсами;
 • Економіка землекористування;
 • Оцінка земель;
 • Сучасний менеджмент та маркетинг нерухомості.

Навчально-методичні посібники:

 • Новаковська І.О., Іщенко Н.Ф. Оцінка земель та нерухомого майна. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ–друк», 2017. – 48 с.
 • Землевпорядне проектування : навч. посібник / М.П. Стецюк, В.В. Бабій, Н.Ф. Іщенко – К.: НАУ, 2018 – 357 с. [електронне видання]
 • Державний земельний кадастр: лабораторний практикум/уклад. Л.В. Самойленко, Н.Ф.Іщенко, О.Л. Бойко – К.: НАУ, 2018 – 54 с. [електронне видання]

Статті:

 • Новаковська І.О., Іщенко Н.Ф. Проблеми відведення та використання земель для потреб дорожнього господарства. – Збірник наукових праць «Сучасні питання економіки і права». – 2017. – № 1 (3)
 • Novakovska Iryna, Ishenko Natalia Transport strategy of Ukraine in the context of European integration [collective monograph]/ Informācijas Sistēmu Menedžmenta Augstskola, ISMA University, Riga, Latvia, 2017
 • Novakovska Iryna, Ishenko Natalia Transport strategy of Ukraine in the context of European integration [collective monograph]/ Informācijas Sistēmu Menedžmenta Augstskola, ISMA University, Riga, Latvia, 2017
 • Ishchenko N., Skrypnyk L., Analysis of contemporary ecologization problems use of transport land. Collective monograph National University “Lviv Polytechnic”, Lviv, Ukraine, 2018.- С. 266 р.
 • Стецюк М.П., Іщенко Н.Ф. Стан і перспективи використання земель транспорту України. Науково- виробничий журнал «Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2018р.- №1 С.13-24
 • Novakovska I.,.Belousovа N., Ishchenko N., Skrypnyk L., The XXI century aviation industry: development and necessity or serious threats for natural ecosystems. Collective monograph VII Міжнародна науково-технічна конференція «проблеми хіммотології. Теорія та практика раціонального використання традиційних і альтернативних паливно-мастильних матеріалів»

БЄЛОУСОВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Кандидат географічних наук, професор кафедри землеустрою та кадастру

      Народилась 24.08.1969 року.

      У 2000 році закінчила Луганський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю „Географія” з присвоєнням кваліфікації «Вчитель географії».

  У 2000 році закінчила магістратуру Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю “Географія” та здобула кваліфікацію магістра географії.

       Кандидат географічних наук з 2006 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка 25 вересня 2006 р. – за спеціальністю 11.00.11 -конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів. Тема дисертації: „Еколого-географічний аналіз промислових регіонів України (на прикладі Луганської області)”.

       У 2011 році отримала диплом доцента кафедри географії.

      Основні етапи науково-педагогічної діяльності у вищих закладах освіти III-IV рівня акредитації:

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка:

2006 р. – викладач кафедри географії;

 2007 р. –  асистент кафедри географії;

  2008 р.доцент кафедри географії.

З  2009 року – голова наукової комісії факультету природничих наук. Маю сертифікат розробника дистанційних курсів та тьютора дистанційного навчання.

2011 р. – заступник  декана  з соціально-гуманітарної  роботи     факультету  природничих наук Луганського  національного  університету  імені  Тараса  Шевченка.

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»:

з 2014 р. – доцент кафедри менеджменту туризму  Інституту філології та масових комунікацій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (м. Київ) (за сумісництвом).

З 2015 р. – викладач вищої категорії в коледжі «Освіта» Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (м. Київ) (за внутрішнім сумісництвом)

з 2016 р. –  завідувач кафедри менеджменту туризму Інституту філології та масових комунікацій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (м. Київ).

З 2016 р. – директор Центру інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму (філія Всеукраїнської Асоціації інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму).

З 2017 р. – доцент кафедри менеджменту туризму  Інституту філології та масових комунікацій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (м. Київ).

Національний авіаційний університет

З вересня 2018 року – доцент кафедри землеустрою та кадастру;

З листопада 2018 року – професор кафедри землеустрою та кадастру Навчально-наукового інституту екологічної безпеки.

Навчальні дисципліни, які викладає:

 1. Землекористування;
 2. Сучасний менеджмент та маркетинг нерухомості;
 3. Планування територій і містобудування;
 4. Прогнозування та планування використання земель;
 5. Кадастр населених пунктів;
 6. ГІС в регулюванні містобудівної діяльності

Науково-дослідна тема, яка розробляється на даний момент: «Перспективи розвитку інклюзивного соціально-реабілітаційного туризму в Україні»

Список публікацій  становить 77 джерел, з них: монографії – 3; фахові видання України – 20; публікації, занесені у наукометричні бази – 15; наукові праці (статті, тези) – 32; навчально-методичні посібники – 7.

Монографії:

1.«Трансформаційні процеси економіки та управління» / за заг. Ред.. О.В. Балуєвої; Донецький державний університет управління. – Кривий Ріг. – 2017 р.; 2.«Еколого-ландшафтне обґрунтування проблем природокористування в Луганській області» (2009 р., Луганськ);

3.«Інклюзивний туризм в системі реабілітаційної географії: від теорії до практики» (2018 р., Київ);

Статті та навчально-методичні посібники:

 1. Бєлоусова Н.В. Культурна спадщина  України як  складова  змісту  неперервної географічної освіти. Всеукраїнська науково-практична конференція «Освітні й наукові виміри в географії», присвячена 25-річчю  спеціальності «Географія» та 10-річчю  кафедри географії та  краєзнавства Полтавського нац. пед. ун-ту імені В.Г.Короленка. 25-26 квітня 2016 / відп. ред.. С.М.Шевчук.- Полтава: ТОВ «АСМІ», 2016. – 311 с.
 2. Бєлоусова Н.В. Реалії сучасної географічної освіти  в  Україні. З`їзд українського географічного товариства (12-17 травня 2016 р.). Українська  географія: сучасні виклики. Зб. наук. праць у 3-х томах. – Київ.: Прінт-Сервіс. – Т.1, 2016. -235 с.
 3. Бєлоусова Н.В., Линник О.А. Об`єкти культурної спадщини як складова історико-культурного каркасу території дослідження. Туризм і гостинність: вчора, сьогодні, завтра: матер. ІІІ Між нар. наук.-прак. конф. (12-13 жовтня 2016р., м. Черкаси). – Черкаси : Видавець О.М. Третяков, 2016 р. – С.220-223.
 4. Бєлоусова Н.В. Історичні особливості розселення Закарпатських русинів як етнічної групи. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць. – №2 (16). – Рівне :РВЦ МЕГУ ім.. акад.. С.Дем`янчука, 2016. – С.5-11.
 5. Бєлоусова Н.В. Туризм як соціальне явище. Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 6 грудня 2016 р. ХVI Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції про права осіб з інвалідністю». – К. – Університет «Україна», 2016. – 328с.
 6. Бєлоусова Н.В., Доценко А.І. Пам`ятні місця України, пов`язані з Іваном Франком. Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. – Тернопіль, 2016. – Випуск 33,34 – С.16-21.
 7. Бєлоусова Н.В., Савченко І. Музей «Київська фортеця» – унікальна історико-військова пам`ятка України / «Молодь: освіта, наука, духовність»: тези доповідей ХІV Всеукр. наук. конф., м. Київ, 04-06 квітня 2017 р. У ІІ част, Ч.І. – К. : Університет «Україна», 2017. – 592. С.454-456;
 8. Бєлоусова Н.В., Карнаушенко А. Туристичні ресурси Баварії / «Молодь: освіта,наука, духовність»: тези доповідей ХІV Всеукр. наук. конф., м.Київ, 04-06 квітня 2017 р. У ІІ част, Ч.І. – К. : Університет «Україна», 2017. – С.434-436;
 9. Бєлоусова Н.В., Джемесюк К. Застосування інформаційних технологій у туризмі / «Молодь: освіта,наука, духовність»: тези доповідей ХІV Всеукр. наук. конф., м.Київ, 04-06 квітня 2017 р. У ІІ част, Ч.І. – К. : Університет «Україна», 2017. – С.429-431;
 10. Бєлоусова Н.В., Василишин Є. Історико-культурна спадщина Центральної України / «Молодь: освіта,наука, духовність»: тези доповідей ХІV Всеукр. наук. конф., м.Київ, 04-06 квітня 2017 р. У ІІ част, Ч.І. – К. : Університет «Україна», 2017. – С.420-422;
 11. Бєлоусова Н.В. Інтеграційні процеси впровадження інклюзивного туризму в соціально-реабілітаційну систему України. Трансформаційні процеси економіки та управління [монографія] / за заг. Ред.. О.В. Балуєвої; Донецький державний університет управління. – Кривий Ріг: Вид. Р.А. Козлов, 2017. – С.. 217-233.
 12. Бєлоусова Н.В. Соціальна адаптація інвалідів у міжнародному просторі. International research and practice conference «Modern methods, innovations and operational experience in the field of social sciences»: Conference proccedings, October 20-21, 2017. Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishibg» p. 132-135.
 13. Бєлоусова Н.В., Безносюк О.І. Туризм як форма інклюзивної соціально-реабілітаційної адаптації інвалідів. ХVIІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції про права осіб з інвалідністю» (22 листопада 2017 року). – К.: Університет «Україна», 2017. – 14-17
 14. Бєлоусова Н.В. Інноваційні впровадження туристичного продукту міста Києва. Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми землеустрою у сільському господарстві: глобальний, національний та регіональний аспекти», м. Умань. – C. 119-122.
 15. Бєлоусова Н.В. Еколого-ландшафтне обґрунтування проблем природокористування в Луганській області. [монографія] Дерд. заклад. «Луган. нац. уні-ту імені Тараса Шевченка». – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009. – 238 с.
 16. Бєлоусова Н.В. Впровадження інклюзивного туризму в соціально-реабілітаційну систему України. Науковий журнал «Молодий вчений». – Херсон.: ТОВ «видавничий дім «Гельветика». – №2 (42) лютий, 2017 р. – С.14-17;
 17. Бєлоусова Н. В. Інклюзивна освіта: проблеми та перспективи [Текст] / Н. В. Бєлоусова, О.О. Скоростецька // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю : ХVIІ  Міжнар. наук.-практ. конф. 22 листоп. 2017 р.  : в 2 ч. Ч. 1. — Київ : Універстиет «Україна», 2017. —   С. 17–20.
 18. Бєлоусова Н.В.Проблеми створення «доступного середовища» для інклюзивних туристів в Україні. / Тенденції розвитку туристичної індустрії в умовах глобалізації: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 27-28 квітня 2017 р. – Ужгород: ПП «Інвазор», 2017 р. – С.7-10;
 19. Бєлоусова Н.В. Культурна спадщина  України як  складова  змісту  неперервної географічної освіти. Всеукраїнська науково-практична конференція «Освітні й наукові виміри в географії», присвячена 25-річчю  спеціальності «Географія» та 10-річчю  кафедри географії та  краєзнавства Полтавського нац. пед. ун-ту імені В.Г.Короленка. 25-26 квітня 2016 / відп. ред.. С.М.Шевчук.- Полтава: ТОВ «АСМІ», 2016. – 311 с.;
 20. Бєлоусова Н.В. Інклюзивний туризм в Україні як вид соціокультурної реабілітації інвалідів. Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 26-27 травня 2017 р., м. Дніпро. Частина І. / Наук. ред.. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2017. – С. 219-221;
 21. Бєлоусова Н.В. Еколого-ландшафтне обґрунтування проблем природокористування в Луганській області : монографія [текст] / Бєлоусова Н.В., Лешан Т.А. : Держ. закл. «Луган. нац.. ун-т імені Тараса Шевченка», 2009. – 236 с.
 22. Бєлоусова Н.В. «Інклюзивний туризм» або «подорожі без бар`єрів» у сучасному суспільстві. України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 5-6 жовтня 2017 р. / [За загальною редакцією І.Пилипенко, Д. Мальчикової]. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С.33-35;
 23. Бєлоусова Н.В., Безносюк О.І. Нові форми та прийоми навчання студентів з інклюзією в університеті «Україна» в рамках програми розвитку інклюзивного соціально-реабілітаційного туризму. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право : зб. наук. праць. – Київ, 2017.- № 1/2 (33/34). – С.92-95 (Республіка Польща);
 24. Бєлоусова Н.В. Теоретичні аспекти розвитку інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму в Україні. Науковий журнал «Наукові записки Сумського державного педагогічного університету. Географічні науки». – Суми: СумДПУ імені А.С.Макаренко,9-й випуск, 2018 – С.205-213;
 25. Бєлоусова Н.В. Санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю як туристсько-рекреаційні послуги. Сучасні проблеми та шляхи економічного розвитку підприємств та індустрії туризму в Україні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів, 18 травня 2018 р.- Дніпро: ДГУ, 2018. – С.84-87;
 26. Бєлоусова Н.В.Теоретичні аспекти походження та використання поняття «реабілітаційна географія». Вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічнінауки». – Херсон.: Випуск № 8, 2018. – С.229-234;
 27. Бєлоусова Н.В. Природно-ресурсний потенціал України як складова розвитку інклюзивного туризму / Н.В.Бєлоусова // Науковий журнал «Молодий вчений». – №7 (59) липень 2018 р. – С.14. – 18

БРЕДІХІН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ


Кандидат економічних наук, доцент кафедри землеустрою та кадастру

Народився  у 1961 році в Харківської області.

Після закінчення у 1984 році Харківського сільськогосподарський інституту, де отримав кваліфікацію – інженер землевпорядник, працював на посадах інженера – землевпорядника, провідного інженера Сумського філіалу інституту “УкрНДІземпроект”.

З 1992 року по 2003 роки обіймав  посади  заступника начальника та начальника Сумського обласного головного управління земельних ресурсів.

Пройшов стажування в США за програмою USAID “Ринок земель у населених пунктах” у 1996 році.

У 1998 році закінчив  Харківський філіал Української Академії державного управління при Президентові України та отримав диплом магістра державного управління та права.

З  2003 року    по 2011 рік    перший заступник начальника Державної інспекції з контролю за використанням і охороною земель та начальник цієї інспекції.          

З  2018 року є доцентом кафедри землеустрою та кадастру у Національному авіаційному університеті.

         За безпосередньої участі Бредіхіна О.О. розроблено закони України “Про державний контроль за використанням та охороною земель”, “Про охорону земель”  та  ряд інших законодавчих та нормативних документів з питань державного контролю за використанням та охороною земель, що прийняті або  знаходяться на розгляді у Верховній Раді України.

У листопаді 2013 року захистив кандидатську дисертацію на тему: “Еколого-економічні механізми охорони та відтворення сільськогосподарських земель за науковою, спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

         Викладає навчальні дисципліни:

 • Управління земельними ресурсами;
 • Моніторинг та охорона земель;
 • Організація та управління виробництвом.

Автор і співавтор понад 30 наукових праць та статей, з них:

Наукові статті:

 1. Бредіхін О.О. Деякі аспекти еколого-економічної оцінки стану земельних ресурсів Сумської області / Бредіхін О.О. // Землевпорядний вісник. – 2002. – № 3. – С.59 – 64.
 2. Бредіхін О.О. Економічні проблеми охорони земель в Україні / Бредіхін О.О. // Землевпорядний вісник. – 2007. – № 5. – С.37–40.
 3. Бредіхін О.О., Коритник М.В. Економічна ефективність використання земель сільськогосподарського призначення різними формами господарювання / Бредіхін О.О.,  Коритник М.В. // Вісник Сумського НАУ. Серія: Фінанси і кредит. – 2007. – Вип. 1. – С. 231–236. Особистий внесок: на основі отриманих даних про ефективність використання земель сільськогосподарського призначення запропоновано заходи щодо вдосконалення державної політики у галузі охорони земель.
 4. Бредіхін О.О. Економічні аспекти контролю збереження родючості ґрунтів при оренді земельних часток (паїв) / Бредіхін О.О. //Агросвіт. – 2012. – №15. – С.56 – 61.
 5. Бредіхін О.О. Актуальні організаційно-економічні проблеми здійснення державного нагляду (контролю) сільськогосподарського землекористування / Бредіхін О.О. // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 14. – С. 50 – 56.
 6. Бредіхін О.О.  Економіко-правові засади обрахунку заподіяної шкоди в результаті порушень законодавства про охорону земель / Бредіхін О.О // Економіст. – 2012. – №9. – С.27 – 30.
 7. Бредіхін О.О. Економічні проблеми охорони земель на сучасному етапі розвитку земельних відносин / Бредіхін О.О.// Землевпорядний вісник – 2012. – №8.– С.13 – 18.
 8. Бредіхін О.О. Удосконалення механізму відновлення сільськогосподарських земель / Бредіхін О.О. // Вісник аграрної науки. – 2012. –№9. – С.76 – 77.
 9. Бредіхін О.О. Еколого-економічний механізм відновлення сільськогосподарських земель / Бредіхін О.О. // Економічний часопис. – 2012. –№11-12(1). – С.84 – 86.
 10. Бредіхін О.О. Моделювання критеріїв оцінки якісного стану сільськогосподарських земель [Електронний ресурс] / Бредіхін          О.О. //Ефективна економіка. – 2013. – № 3.– Режим доступу до журн.: http://www.economy.nayka.com.ua.
 11. Бредіхін О.О., Рядовой В.О., Бордун Р.М. Захист ґрунтів від ерозії в умовах реформування земельних відносин / Бредіхін О.О., Рядовой В.О., Бордун Р.М. // Вісник Сумського національного аграрного університету – 2002. – № 6. – С.120–123. Особистий внесок: досліджено проблеми реалізації землеохоронних заходів в Сумській області.
 12. Бредіхін О.О. Проблеми відшкодування шкоди за самовільне зайняття земельних ділянок / Бредіхін        О.О //  Земельне право України. – К.:– 2007р. – № 2. – С.51–55.
 13. Бредіхін О.О. Еколого-економічний механізм відновлення – складова охорони сільськогосподарських земель / Бредіхін О.О // Економіка та управління: зб. наук. праць /  Наукова організація “Перспектива”. – Херсон, 2012. – С.25 – 30.
 14. Бредихин А.А. Эколого-экономические основы определения критериев оценки качественного состояния сельскохозяйственных земель / Бредихин А.А. // Устойчивое развитие: междунар. журн. – 2013. – №8. – С.9–14.

            

ЖОЛКЕВСЬКИЙ ПЕТРО ФРАНЦЕВИЧ


Кандидат економічних наук, доцент кафедри землеустрою та кадастру

Рік народження – 1950

Освіта – 1980 Львівський політехнічний інститут, диплом спеціаліста – інженер-геодезист

Кваліфікаційний сертифікат – Сертифікований інженер-геодезист (№010641 від 19.04.2013 р.)

Кваліфікаційне свідоцтво – експерт-оцінювач з експертної грошової оцінки земельних ділянок (АК № 00599 від 10.12.2007 р.)

Науковий ступінь, вчене звання – кандидат економічних наук зі спеціальності економіка природокористування і охорони навколишнього середовища

 2011-2019 Позаштатний Радник Голови Державного агентства водних ресурсів України з земельних питань.

 2013-2014 Головний спеціаліст департаменту земельних ресурсів ПАТ «Державний земельний банк».

 2011-2012  ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «Держводексплуатація» Директор.

 1991-2011 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ АЕРОФОТОГЕОДЕЗИЧНИХ ВИШУКУВАНЬ»

Головний інженер інституту

Директор інституту

 1978-1991 УКРАЇНСЬКИЙ ФІЛІАЛ ВСЕСОЮЗНОГО ІНСТИТУТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ АЕРОФОТОГЕОДЕЗИЧНИХ ВИШУКУВАНЬ

Начальник планово-виробничого відділу

Головний спеціаліст філіалу

Головний інженер філіалу

 1972-1978 ПІВДЕННИЙ ФІЛІАЛ ВСЕСОЮЗНОГО ІНСТИТУТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ АЕРОФОТОГЕОДЕЗИЧНИХ ВИШУКУВАНЬ

Начальник партії

Ст. інженер

Інженер

 ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

1995-2010 НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Доцент кафедри управління земельними ресурсами.

Викладання дисциплін: фотограмметрія, сільськогосподарське картографування, геодезичні роботи в землеустрої.

2012-2019 Викладацька робота на курсах підвищення кваліфікації землевпорядників та геодезистів в Національному університеті біоресурсів та природокористування України та Національному університеті будівництва та архітектури України.

2018-2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Доцент кафедри землеустрою та кадастру.

Викладання дисципліни: Геодезія.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

2011-2016 Член Громадської ради при Держземагенстві України. З 25.11.2011 р. Голова комісії з громадської експертизи діяльності Держземагентства України. З 2013 по 2016 роки перший заступник Голови Громадської ради. Приймав активну участь в розгляді та доопрацюванні законодавчих актів і галузевих стандартів в сфері землеустрою та геодезії, що розроблялись Держземагенством.

2005-2019 Заступник голови спілки землевпорядників України та член правління асоціації Земельна спілка України.

2012-2016 Член кваліфікаційної комісії Держземаганства (Держгеокадастру) з сертифікації інженерів землевпорядників та інженерів геодезистів з 29.11.2012 по 23.05.2016.

ПУБЛІКАЦІЇ

Автор більше 40 наукових праць, серед них 5 монографій. Основна тематика: застосування засобів дистанційного зондування земної поверхні для дослідження стану та використання сільськогосподарських земель. Основні роботи:

– Довідник із землеустрою за редакцією академіка Л.Я. Новаковського, Київ.: Аграрна наука – 2015. Автор: §7.1 – Топографо-геодезичні та картографічні роботи; §7.3 – Топографо-геодезичні роботи при здійсненні землеустрою.

– О.І. Гойчук, П.Ф. Жолкевський Стратегічні напрямки забезпечення національної продовольчої безпеки. Науково-практичні рекомендації // Житомир.:Полісся – 2009, 76с

– Формування парадигми сталого сільськогосподарського природокористування із застосуванням матеріалів аерокосмічної зйомки //Методичні рекомендації за редакцією П.Ф.Жолкевського, Житомир.:Полісся – 2005, 56с;

– Обстеження і картографування деградованих сільськогосподарських угідь із застосуванням аерокосмічних зйомок //Методичні рекомендації за редакцією П.Ф.Жолкевського, Житомир.: Полісся – 2005, 60с;

– Проведення моніторингу структури посівів сільськогосподарських культур із застосуванням матеріалів аерокосмічних зйомок //Методичні рекомендації за редакцією П.Ф.Жолкевського, Житомир.: Полісся – 2005, 64с.

– Жолкевський П.Ф. Картографічне забезпечення землеустрою та земельного кадастру // Матеріли міжнародної науково-практичної конференції «Землевпорядна наука, виробництво і освіта ХХІ століття» Київ 2001 С. – 219-222.

– Жолкевський П.Ф. Проблеми еколого-економічного картографування території // Збірник наукових праць РВПС України НАН України “Економіка природокористування і охорони довкілля”. Київ 2002 С. – 266-276.

– Жолкевський П.Ф. Організаційне забезпечення реалізації системи створення і використання економіко-екологічної інформації // Матеріали міжнародної наукової конференції РВПС України НАН України «Теорія і методи оцінювання, оптимізації використання та відтворення земельних ресурсів», частина 2 Київ 2002 С. – 92-94.

– Жолкевський П.Ф Реформування на селі: проблеми та шляхи їх вирішення Миколаїв // Вісник аграрної науки Причорномор’я.-2004.-№3.-С 43-52.

– Жолкевський П.Ф. Еколого-економічні основи оптимізації агроформувань в сучасних умовах // Збірник наукових праць РВПС України НАН України “Економіка природокористування і охорони довкілля”. Київ 2005 С. – 232-239.

– Жолкевський П.Ф. Оцінка стану сільськогосподарських угідь регіону //Збірник наукових праць РВПС України НАН України “Продуктивні сили і регіональна економіка”. Частина 1. Київ 2005 С. – 233-240.

– Sergiy Zibtsev, Victor Tkach, Artem Torosov, Anatoliy Goychuk and Petr Zholkevskiy Recent development of and major challenges for the national forest policy of Ukraine // Forest in transition II: Challenges in strengthening of capacities for forest policy development in countries with economies in transition United Nations Universiti, New York, 2004 C. – 376 – 384.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ:

– П.Ф Жолкевський, І.М. Гора, Геодезичні роботи в землевпорядкуванні – методичні вказівки по виконанню курсової роботи студентами факультету землевпорядкування, спеціальність 7.070806, Київ, НАУ, 1997, 11 ст.

– П.Ф Жолкевський, І.М. Гора, А.Г. Мартин, Геодезичні роботи в землевпорядкуванні – методичні вказівки до вивчення розділу: «Методи і прийоми технічного проектування при землевпорядкуванні», спеціальність 7.070804, Київ, НАУ, 1999, 20 ст.

– Б.І Новак, М.Гора, Л.П. Рафальська, П.Ф. Жолкевський, Інженерна Геодезія – методичні рекомедації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи студентами-напряму навчання 1304 «Лісове та садово-паркове господарство», Київ, НАУ, 2004, 104 ст.

– І.М.Гора, П.Ф. Жолкевський, Л.М. Олійник, Геодезія – методичні вказівки з вивчення дисципліни та завдання для контрольних робіт студентам-заочникам ІІІ курсу зі спеціальності 7.070904 „Землевпорядкування та кадастр”, Київ, НАУ, 2005, 71 ст.

– П.Ф. Жолкевський, Т.О. Євсюков, О.П. Жук, Сільськогосподарське картографування – методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами IY курсу факультету землевпорядкування спеціальності 7.070904 „Землевпорядкування та кадастр”, Київ, НАУ, 2006, 23 ст.

СЛАВІН ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ

Кандидат економічних наук, доцент кафедри землеустрою та кадастру

1972…1977 – студент радіофізичного факультету Дніпропетровського державного університету.

1977…1980 – аспірант кафедри фізики НВЧ радіофізичного факультету Дніпропетровського державного університету.

1980…1991 – науковий співробітник, керівник науково-дослідної лабораторії. У 1986 році здобув ступінь кандидата технічних наук. З 1987 року – доцент кафедри фізики НВЧ. Викладач дисциплін з програмування, математичного моделювання, вимірювальної техніки, проведення лабораторних та практичних робіт, науковий керівник курсових та дипломних робіт.

         1991…1995 – головний радіофізик Центру аерокосмічних досліджень СПАТ «Фірма «Фіаніт»». Керівник авіаційної лабораторії дистанційного зондування землі – дослідження родючості грунтів, стану вегетації рослинного покрову, спектральних характеристик рослин, об’єктів інфраструктури, будівель і споруд в оптичному, інфрачервоному, тепловому, НВЧ та радіочастотному діапазонах електромагнітних хвиль з прив’язкою даних вимірювань до геодезичних координат місцевості за допомогою GPS приймачів та автоматизованої штурманської системи контролю місцезнаходження літака.

         1995…1997 – заступник начальника Центру дистанційного зондування та геоінформатики управління економіки обласної державної адміністрації Дніпропетровської області. Розробка програмного забезпечення обробки даних дистанційного зондування земної поверхні отриманих апаратно-програмними комплексами розміщеними на авіаційних та космічних носіях, систематизація та інтерпретація даних дистанційного зондування.

         1997…1999 – начальник відділу державного науково-виробничого Центру аерокосмічних послуг та технологій «Дніпрокосмос» управління економіки обласної державної адміністрації Дніпропетровської області. Обробка даних дистанційного зондування земної поверхні отриманих апаратно-програмними комплексами розміщеними на авіаційних та космічних носіях, систематизація та інтерпретація даних дистанційного зондування.

         1999… 2007 – головний інженер, заступник директора державного підприємства «Дніпропетровський регіональний центр державного земельного кадастру». Створення та експлуатація програмно-технічних засобів ведення автоматизованої системи державного земельного кадастру Дніпропетровської області.

         2007…2019 – начальник управляння, директор департаменту державного земельного кадастру Держземагентства/Держкомзему України/Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. Методичне, програмно-технічне, інформаційне та адміністративне забезпечення ведення і адміністрування Державного земельного кадастру Унраїни.

СТЕЦЮК МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ


Кандидат економічних наук, доцент кафедри землеустрою та кадастру

У 1980 році закінчив Львівський сільськогосподарський інститут – факультет землеустрою за спеціальністю «землеустрій та кадастр» і здобув кваліфікацію «інженера-землевпорядника».

з 1980-2003 рр. працював у ДП «Головний інститут землеустрою», обіймав посади від інженера до завідувача відділом.

 • 2003 –2017рр. працював у ДП «Київський інститут землеустрою» на посаді першого заступника директора з науково-технічної та проектної роботи.
 • За час роботи в науково-проектних інститутах виконував самостійно та організовував роботи із землеустрою та Державного земельного кадастру.

Основні з них:

 • регіональні програми використання та охорони земель;
 • схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць;
 • проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць;
 • проекти землеустрою щодо відновлення земельних ділянок для різного цільового призначення;
 • сільськогосподарське освоєння меліорованих (зрошувальних) земель Запорізької області;
 • проекти землеустрою щодо роздержавлення земель сільськогосподарських підприємств;
 • схеми поділу земель колективної власності на земельні частки (паї);
 • проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь;
 • технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
 • робочі проекти із землеустрою щодо консервації деградованих земель;
 • робочі проекти із землеустрою щодо рекультивації порушених земель;
 • технічні документації з інвентаризації земельних ділянок;
 • технічні документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та окремих земельних ділянок;
 • звіти з експертної оцінки земельних ділянок.

У 2010 році, прилюдно, у Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України захистив кандидатську дисертацію та отримав диплом кандидата економічних наук зі спеціальності «економіка природокористування та охорона навколишнього середовища».

 • Опублікував у фахових виданнях більше сорока наукових праць, з них три колективні монографії.
 • Зареєстрував два авторських свідоцтва на наукові твори.
 • 1996-2000 рр. та з 2008 по 2013 роки старший викладач кафедри            управління земельними ресурсами НУБіП України (за сумісництвом).

З 2017 року і по теперішній час доцент кафедри землеустрою та кадастру НАУ

БАБІЙ ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Старший викладач

Народився 24 вересня 1986 року в місті Києві.

У 2008 році закінчив з відзнакою факультет аеропортів Національного авіаційного університету за спеціальністю “Землевпорядкування та кадастр” та здобув кваліфікацію наукового співробітника із землевпорядкування та кадастру. 

В цьому ж році закінчив факультет економіки і підприємництва Національного авіаційного університету та здобув другу вищу освіту за спеціальністю “Економіка підприємства”, отримавши кваліфікацію економіста. 

З 2009 по 2013 роки навчався в аспірантурі Національного авіаційного університету за спеціальністю 05.13.06 “Інформаційні технології”. 

З 2007 по 2009 рік – працював інженером відділу екології землекористування та проблем земельного кадастру ДП «Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою».
В 2011 – 2013 роках – інженер-геодезист будівельної компанії ТОВ «КСМ-груп».

З 2012 по 2013 рік – старший викладач кафедри геодезії, картографії та фотограмметрії в Університеті новітніх технологій. Викладав навчальні дисципліни «Cистеми ДЗЗ», «Цифрова фотограмметрія» та «Основи фотограмметрії».  

З 2012 по 2016 рік працював асистентом кафедри проектування доріг, геодезії та землеустрою факультету Транспортного будівництва Національного транспортного університету. Викладав навчальні дисципліни «Електронні геодезичні прилади», «Практикум з інженерної геодезії», «Практикум з геодезичних приладів», «GPS-технології» та «Супутникова геодезія». 

В Національному авіаційному університеті працює з вересня 2008 року асистентом кафедри землевпорядних технологій, а з 2017 року старший викладач кафедри землеустрою та кадастру. 
За вагомий внесок в розвиток університету відзначений Грамотою Національного авіаційного університету (2017 р.) та Подякою директора Навчально-наукового інституту Екологічної безпеки Національного авіаційного університету (2017 р.).

Старший куратор кафедри землеустрою та кадастру, куратор академічних груп ННІЕБ 607 та ННІЕБ 208.

Відповідальний за навчально-виховну роботу та інтернет-сторінку кафедри. 

Підвищення кваліфікації

В 2013 році пройшов курс навчання викладачів за програмою «Обробка геодезичних вимірювань і технології створення цифрової моделі місцевості в програмних продуктах CREDO». 

В 2015 році пройшов курс підвищення кваліфікації на тему «ГІС та математична обробка результатів вимірювання» в ТОВ «Аналітика».

В 2017 році пройшов семінари-тренінги підвищення кваліфікації на теми:

 • «Геодезична інформаційна система 6» в ТОВ «Шелс»;
 • «Застосування ГІС у створенні системи містобудівного кадастру» в ESRI Inc. Ukraine;
 • «Застосування програмного забезпечення Digitals для проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів» в ТОВ «Аналітика».

В 2019 році пройшов семінар-тренінг на тему «Нові горизонти лазерного сканування» та отримав навички роботи з інноваційними лазерними 3D сканерами Leica BLK360 та Leica RTC360

Наукові дослідження пов’язані з пошуком нових способів вирішення геодезичних завдань за допомогою сучасного програмного забезпечення, удосконаленням методики дистанційного моніторингу земель сільськогосподарського призначення з використанням безпілотних літальних апаратів.

 Викладає навчальні дисципліни:

– Engineering geodesy (англомовний проект),

– Електронні геодезичні прилади,

– Інженерна геодезія (загальний курс),

– Інженерна геодезія (спецкурс),

– Основи геодезії,

– Землевпорядне проектування, 

– Організація дистанційного моніторингу земель,
– Метрологія, стандартизація та сертифікація,
– Інформатика і програмування,
– Геодезична навчальна практика 2-го курсу,

– Навчальна GPS-практика 3-го курсу.

 Основні друковані наукові та навчальні праці:

 1. Бабій В.В. Підсистема інженерної інфраструктури комплексної ГІС аеропорту / В.В. Бабій, О.Л. Бойко // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених «GeoTerrace-2018». – Львів: В-тво Львівської політехніки, 2018. – С. 152-153
 2. Бабій В.В. Еколого-економічний стан земельних ресурсів Кіптівської сільської об’єднаної територіальної громади / В.В. Бабій, А.В. Скоробагатько // Матеріали ХIХ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Весняні наукові читання — 2018». – Вінниця: В-тво ЕЛКОНФ, 2018. – С. 4-8
 3. Бабій В.В. Основні етапи становлення космічної галузі України та систем ДЗЗ / В.В. Бабій, М.Ю. Савченко // Матеріали четвертої Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Сучасні технології землеустрою, кадастру та управління земельними ресурсами». – Київ: В-тво НАУ, 2018. – С. 76-77
 4. Бабій В.В. Основні проблеми об’єднаних територіальних громад / В.В. Бабій, А.В. Скоробагатько // Матеріали четвертої Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Сучасні технології землеустрою, кадастру та управління земельними ресурсами». – Київ: В-тво НАУ, 2018. – С. 60-61
 5. Бабій В.В. Перспективи зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення в умовах сьогодення / В.В. Бабій, А.В. Скоробагатько // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених «GeoTerrace-2017». – Львів: В-тво Львівської політехніки, 2017. – С. 247-248
 6. Бабій В.В. Можливості використання сучасних БПЛА для інженерно-геодезичних вишукувань / В.В. Бабій // Матеріали XIІІ міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2017». – К.: НАУ, 2017. – С. 29.1-29.3
 7. Бабій В.В. Особливості застосування мобільного лазерного сканування для високоточного знімання автошляхів / В.В. Бабій // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Екогеофорум 2017: актуальні проблеми та інновації». – Ів-Фр.: ІФНТУНГ, 2017. – С. 325-327
 8. Бабій В.В. Використання ДЗЗ для моніторингу надзвичайних ситуацій, небезпечних і природних явищ / В.В. Бабій, А.О. Каплінська // Збірник матеріалів ІІІ всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні технології землеустрою, кадастру та управління земельними ресурсами». – К.: НАУ, 2017. – С. 4-8.
 9. Бабій В.В. Управління земельною реформою на завершальному етапі її здійснення / І.О. Новаковська, В.В. Бабій // Науково-виробничий журнал «Землеустрій, кадастр і моніторинг земель». – 2015. – №4. – С. 3 – 8.
 10. Бабій В.В. Застосування технології лазерного сканування для створення крупномасштабних топографічних планів / В.В. Бабій // Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні технології землеустрою, кадастру та управління земельними ресурсами». – К.: НАУ, 2015. – С. 8-12.
 11. Бабий В.В. Использование систем малых беспилотных летательных аппаратов для наземной съемки территорий / В.В. Бабий, И.М. Торопа, В.И. Глущенко // Збірник тез доповідей XI міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2013». – К.: НАУ, 2013. – Том 5, С. 30.46-30.49.
 12. Бабий В.В. Модернизация GNSS систем для нужд геодезии / В.В. Бабий, В.И. Глущенко, Ю.Н. Коваленко // Збірник тез доповідей XI міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2013». – К.: НАУ, 2013. – Том 4, С. 27.9-27.12.
 13. Бабій В.В. Щодо визначення допустимих середніх квадратичних похибок взаємного положення кутів поворотів меж земельних ділянок / В.В. Бабій, В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Збірник тез доповідей XI міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2013». – К.: НАУ, 2013. – Том 4, С. 30.59-30.62.
 14. Бабій В.В. Використання безпілотних літальних апаратів в геодезії та картографії / В.В. Бабій // Збірник тез доповідей XIIІ міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки». – К.: НАУ, 2013. – С. 332.
 15. Бабій В.В. Застосування програмного забезпечення Digitals для потреб кадастру та землеустрою / В.В. Бабій // Науково-виробничий журнал «Землеустрій і кадастр». – 2012. – №1. – С. 44 – 49.

Патенти: 
1. Парняков Є.С., Бабій В.В. Геоінформаційна система керування навігаційним станом аеропорту з використанням засобів штучного інтелекту. Патент України на винахід № 97877, зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на винаходи  26.03.2012р.

 1. Парняков Є.С., Бабій В.В. Геоінформаційна система керування навігаційним станом аеропорту з використанням засобів штучного інтелекту. Патент України на корисну модель № 58646, зареєстровано в Державному реєстрі патентів 26.04.2011р.

БОЙКО ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА

Старший викладач кафедри землеустрою та кадастру

Народилась 17 листопада 1967 року у місті Києві.

У 1988 році закінчила Київський топографічний технікум за спеціальністю «Картографія», а в 1995 році закінчила Київський національний університет будівництва та архітектури за спеціальністю «Прикладна геодезія» та отримала кваліфікацію «Інженера-геодезиста».

З 1988 року по 2005 рік працювала в Українському державному інституті інженерно-геодезичних вишукувань і зйомок при Головному управлінні геодезії і картографії  в картографічному відділі; відділі цифрового картографування та геоінформатики;  у відділенні «Геоінформтехнологія» інституту «Укргеоінформ».

З 2005 року працює в Національному авіаційному університеті на кафедрі землеустрою та кадастру. З 2006 року заступник декана факультету аеропортів, а з 2011 року по 2017 рік – заступник директора Навчально-наукового інституту аеропортів.

В 2012 році закінчила аспірантуру Національного авіаційного університету за науковою спеціальністю  05.13.06 «Інформаційні технології».

Викладає навчальні дисципліни:

 • Картографія
 • Цифрова картографія
 • Комп’ютерне топографічне та землевпорядне креслення
 • Комп’ютерні технології та автоматизація у землеустрої
 • Державний земельний кадастр

Науково-дослідна робота пов’язана з геоінформаційним моделюванням топографічних поверхонь, об’єктів та явищ, з  представленням геопросторових даних в геоінформаційних системах аеропортових комплексів, містобудівного кадастру та  системах регіонального розвитку .

Є учасником понад 50 Міжнародних конференцій з новітніх технологій у галузі картографії, геодезії, землеустрою, кадастру, геоінформаційних систем та даних дистанційного зондування. Також є активним учасником Всеукраїнських та галузевих семінарів та круглих столів з розвитку топографо-геодезичної, картографічної діяльності, містобудівного кадастру, розробки та впровадженню Національної інфраструктури геопросторових даних в Україні.

Є автором понад 50 наукових творів (деякі в співавторстві), співавтор   посібника «Вступ до будівельної справи» (2016 р.).

Є ініціатором та організатором Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні технології землеустрою, кадастру на управління земельними ресурсами», яка щорічно проходиться в Національному авіаційному університеті з 2015 року.

Нагороджена Грамотою «Укргеоінформу» (1997 р.), Грамотою ректора НАУ (2009 р., 2012 р.), Подякою Міністра молоді та спорту України (2013 р.), Відзнакою Національного авіаційного університету «За сумлінну працю» (2016 р.), Відзнакою «За заслуги в геодезії і картографії» (2017 р.).

ВАСИЛЕНКО СВІТЛАНА ПЕТРІВНА

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу vasylenko-s.p..jpg

Кандидат геологічних наук, старший викладач кафедри землеустрою та кадастру

Народилася в 1977 році в м. Козятин Вінницької області.

У 1999 році закінчила із відзнакою Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Геологічна зйомка, пошуки та розвідка родовищ корисних копалин».

У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Геологічна будова, умови утворення та рудоносність Мотронівсько-Аннівського титан-цирконієвого розсипного родовища (Середнє Придніпров’я)» за спеціальністю 04.00.01 – загальна та регіональна геологія.

Після закінчення аспірантури з 2003 року по теперішній час працює в Інституті геологічних наук НАН України на посаді старшого наукового співробітника відділу геології корисних копалин. Науковий стаж – 16 років.

2003 р. – молодший науковий співробітник ІГН НАН України;

2014 р.– науковий співробітник ІГН НАН України;

2016 р.– старший науковий співробітник ІГН НАН України.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Геологія і геоморфологія;
 • Основи ґрунтознавства та ландшафтознавства;
 • ГІС в регулюванні містобудівної діяльності.

Автор і співавтор понад 40 наукових праць, з яких 1 монографія, статті у фахових виданнях, в тому числі 12 входять до переліку наукометричних баз, з яких 3 одноосібні, та 16 статей в матеріалах українських та закордонних конференцій.

Монографія:

Цифровое структурно-литологическое геолого-динамическое моделирование месторождений тяжелых минералов / Н. П. Лаверов, П. Ф. Гожик, Д. П. Хрущев, А. В. Лаломов, А. П. Лобасов, И. А. Чижова, М. С. Ковальчук, Е. А. Ремезова, Р. М. Чефранов, А. А. Бочнева, С. П. Василенко, Е. А. Кравченко, Т. В. Свивальнева, Ю. В. Крошко // Изд. Интерсервис,  Киев – Москва, 2014. с 242.

Найвагоміші статті в наукових фахових виданнях:

Л. С. Галецький, В. А Колосовська, С. П. Кириченко. Рідкіснометальні рудні формації Українського щита // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. – Геологія. – 2004. – № 31–32. – C. 69–74.

Д. П. Хрущов, О. П. Лобасов, О. О. Ремезова, С. П. Василенко, Т. В. Свівальнєва, О. А. Кравченко. Цифрові структурно-літологічні моделі Злобицького і Мотронівсько-Аннівського розсипних родовищ титано-цирконієвих руд // Геол. журн. – 2013. – № 2. – С. 26–36.

Василенко С. П. Геологічна будова та рудоносність Мотронівсько-Аннівського титано-цирконієвого родовища Середнього Придніпров’я / С. П. Василенко // Зб. наук. праць ІГН НАН України. – 2013. – Вип. 6. – С. 123–132.

Василенко С. П. Структурно-літологічна модель Мотронівсько-Аннівського титан-цирконієвого родовища / С. П. Василенко // Геол. журн. – 2014. – №1. – С. 101-108.

Е. А. Ремезова, С. П. Василенко, Т. В. Свивальнева, О. В. Яременко Условия накопления циркона в титан-циркониевых месторождениях приднепровской россыпной зоны Украины // Вестник Воронежского Университета, Серия: Геология. 2014. Вып. 3. С.79-84.

Д. П. Хрущов, В. Ю. Зосимович, С. П. Василенко, Е. А. Кравченко, Т. В. Свивальнева. Миоценовые титано-циркониевые россыпи Украинского щита и Днепровско-Донецкой впадины: стратиграфическое положение и палеогеографические условия // Геол. журн. – 2014. – №3. – С. 24.

С.П. Василенко, Т. В. Охоліна, О. О. Ремезова, О. В. Яременко. Розподіл ільменіту у титанових родовищах шляхом GIS – моделювання (на прикладі Торчинського апатит-ільменітового родовища). Збірка XV Miжнародної конференції «Геоінформатика теоретичні та прикладні аспекти» 10-13 травня 2016, Київ, Україн

  Лупінос С.М., Прутцьков Д.В., Ремезова О.О., ВасиленкоС.П. Перспективи та технологічні можливості переробки руд Пержанського родовища з отриманням берилію та супутніх елементів // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. 2018. № 2. С. 72-77.

 Василенко С.П., Ремезова О.О. Вагомий внесок відділу геології корисних копалин у розвиток національної геології за часи незалежної України. Геол. журн. 2019. №1. (у друці)

Матеріали і тези конференцій:

Д. П. Хрущов, А. П. Лобасов, Е. А. Ремезова, Т. В. Свивальнева, С. П. Василенко. Информационно-прогнозные структурно-литологические цифровые модели титан-циркониевых россыпных месторождений // Ti-2013 в СНГ. Сборник международной конференции, 26-29 мая, 2013 г. Донецк. – C. 83-91.

С. П. Василенко, Ю. В. Кирпач, Е. А. Кравченко, Т. В. Свивальнева, Л. П. Босевская, А. И. Шевчук Цифровое структурно-литологическое моделирование, как современная технология отображения структуры, состава и состояния геологических объектов // Фундаментальная и прикладная геологическая наука: достижения, перспективы, проблемы и пути их решения : 5-а Міжнародна наукова конференція молодих вчених та студентів, м. Баку, Азейбаржан. 14-15 листопада 2013. http://www.gia.az/view.php?lang=ru&menu=0. С. 87-90.

Vasylenko S. P. Digital structural-lythological modeling as a
technology for geological objects structure, and composition reflection // Fundamental and applied geological science: achievements, prospects, problems and ways of the solutions. The 5th International scientific conference of young scientists and students .The conference’s abstract, November 14-15, 2013. Baku, Azeybarzhan P. 302-304.

 1. P. Khrushchov, A. V. Lalomov, I. A. Chizhova, A. P. Lobasov, E. A. Remezova, M. S. Kovalchuk, S. P. Vasylenko, E. A. Kravchenko, T. V. Svyvalneva Digital structural-lythological modeling of heavy minerals placers: actual results and prospects / 30-е Седиментологическое совещание (30th IAS Meeting of Sedimentgeology), г. Манчестер, Англия, 2-5 сентября, 2013 г. CD publication. http://www.sedimentologists.org/meetings/ims.

Д. П. Хрущов, В. Ю. Зосимович, Е. А. Кравченко, С. П. Василенко, Т. В. Свивальнева. Миоценовые титано-циркониевые россыпи Украинского щита и Днепровско-Донецкой впадины: стратиграфическое положение и палеогеографические условия / Стратиграфія осадових утворень верхнього протерозою і фанерозою. Міжнародна наукова конференція, м. Київ, 23-26 вересня, 2013. – Київ, 2013. – С.151-152.

Василенко С. П. Стратиграфічне положення та палеогеографічні умови Мотронівсько-Аннівського Ti-Zr розсипного родовища (Пн-сх УЩ) // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання геологічних досліджень в Україні». м. Львів, 3-6 жовтня 2013р. С.56-57.

Е. А. Кравченко, С. П. Василенко. Литолого-фациальные характеристики и палеогеографические условия образования титано-циркониевых россыпей миоцена ДДВ и северо-восточного склона Украинского щита // Материалы Всероссийской научной конференции, посвященной 100 летию со дня рождения академика Шило Н. А. «Рудообразующие процессы: от генетических концепций к прогнозу и открытию новых рудных провинций и месторождений». г. Москва, ИГЕМ РАН, 29 октября-1 ноября 2013г. с.205.

Л. С. Галецький, Е. А. Ремезова, С. П. Василенко. Основные закономерности развития и размещения месторождений Ti-Zr Украинской россыпной провинции // Материалы Всероссийской научной конференции, посвященной 100 летию со дня рождения академика Шило Н. А. «Рудообразующие процессы: от генетических концепций к прогнозу и открытию новых рудных провинций и месторождений». г. Москва, ИГЕМ РАН, 29 октября-1 ноября 2013г. с. 187.

А. А. Комлев, Е. А. Ремезова, С. П. Василенко. Новые данные о формирования титан-циркониевых россыпей Правобережья Среднего Приднепровья Украины // Материалы Всероссийской научной конференции, посвященной 100 летию со дня рождения академика Шило Н.А. «Рудообразующие процессы: от генетических концепций к прогнозу и открытию новых рудных провинций и месторождений». г.Москва, ИГЕМ РАН, 29 октября-1 ноября 2013. – с. 203.

ВасиленкоС.П. Особливості геологічної будови і речовинний склад Мотронівсько-Аннівського розсипного Ti-Zr родовища (пн-сх. частина УЩ) / С. П. Василенко // Збірник тез V Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених, присвяченої до 95-річчя Національної Академії наук України. м. Київ, 19-20 листопада 2013. – с. 22.

Khrushchov D. P., Lalomov A. V., Chizhova I. A., Lobasov A. P., Kovalchuk M. S., VasylenkoS.P., Kravchenko E. A., Svivalneva T. V. Structural-lythological geological-dinamic modeling of heavy minerals placers. 19th International Sedimentological Congress. Geneva, Switzerland, August 18-22, 2014. CD publication, p. 350. http://www.sedimentologists.org/docs/isc-2014.

О. О. Ремезова, С.П. Василенко, Т. В. Свівальнєва, О. В. Яременко. Титан-цирконієва рудоносність Мотронівсько-Аннівського родовища Середнього Придніпров’я // Збірник тез VIII наукових читань імені академіка Євгена Лазаренка на тему «Мінералогія: сьогодення і майбуття», присвячений до 150-річчя кафедри мінералогії Львівського національного університету імені Івана Франка. м. Львів, 11-14 вересня 2014. – с. 141-143.

ВасиленкоС.П. Опыт использования цифрового структурно-литологического моделирования для россыпей тяжелых минералов // Материалы Уральского литологического совещания и Молодежной школы по литологии «Виртуальные и реальные литологическое модели». г. Екатеринбург, Россия, 21-24 октября, 2014. – с. 29-32.

Д. П. Хрущов, М. С. Ковальчук, С. Н. Цымбал, Е. А. Ремезова, А. П. Лобасов, C. П.Василенко, Т. В. Свивальнева. Цифровые структурно-литологические модели россыпей тяжелых минералов Днепровско-Донецкой впадины и склонов Украинского щита // Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми літології осадових басейнів України та суміжних територій». м. Київ, 8-11 жовтня 2014 р.

Комлев А.А., Ремезова Е.А., Василенко С.П., Довнич А.С., Жилкин С.В. К проблеме выявления коренных источников и факторы формирования титан-цирконовых россыпей Украинского щита. Материалы XV Международного совещания по геологии россыпей и месторождений кор выветривания. Пермь, 24–28 августа 2015 г.

Vasylenko S.P. Lithogenesis and mineralization of Motrona-Аnnyvske titanium-zirconium placer deposit (Ukrainian shield). The 8th International Siberian early career geoscientists conference. 13-24 June 2016. Novosibirsk, Russia.

С.П. Василенко, Т.В. Охоліна, П.Г. Ткаченко. Геолого-генетична модель об’єкта «Тарасівка східна». Збірка наукових праць Міжнародного геологічного форуму “Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво (Геофорум–2016)”

              Matsui V, Naumenko U., Remezova O., Okholina T., Vasylenko S., Yaremenko O. The prognosis of amber-succinite deposits different age in Ukraine and their aspects of development. International symposium “Amber. Science and art” Abstracts. Amberif 2018. International Fair of Amber, jewellery and gemstjnes Gdansk, Poland. 22–23 March 2018. P 99–104.

              Remezova O., Matsui V., Vasylenko S., Komliev O. Geoecological aspects of amber mining Ukraine // International symposium “Amber. Science and art” Abstracts. Amberif 2018. International Fair of Amber, jewellery and gemstjnes Gdansk, Poland. 22-23 March 2018. p.104-108.

              Василенко С.П. Значення та потенціал Придніпровської розсипної зони. Матеріали П’ятої міжнародної науково-практичної конференції “Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування”. 8–12 жовтня 2018 року. С. 218.

              Ремезова О.О., Хрущов Д.П., Ковальчук М.С., Дудченко Ю.В., ВасиленкоС.П., Охолина Т.В., Яременко О.В. Агрономические руды Украины: Матеріали П’ятої міжнародної науково-практичної конференції “Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування”. 8–12 жовтня 2018 року. С. 273-276.

              Хрущев Д.П., Ремезова Е.А., Ковальчук М.С., Лобасов А.П., Ганжа Е.А., Охолина Т.В., Крошко Ю.В., Василенко С.П., Яременко О.В. Структурно-литологическое моделирование россыпей тяжелых минералов Украинского щита и прилегающих регионов // проблемы геологии Беларуси и смежных территорий Материалы международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения академика НАН Беларуси Александра Семёновича Махнача (Минск, 21–22 ноября 2018 г.). / Институт природопользования НАН Беларуси, ред. кол.: А.А. Махнач и др. – Минск : СтройМедиаПроект, 2018. –с.186-188.

              Хрущов Д.П., Ремезова О.О., Ковальчук М.С., Лобасов О.П., Ганжа О.А., Охолина Т.В., Василенко С.П., Крошко Ю.В., Яременко О.В. Прогнозные палеореконструктивные ретроспективно-статические модели россыпей тяжелых минералов Украины // Актуальні проблеми та преспективи розвитку геології: наука й виробництво. Матеріали V Міжнародного геологічного форуму (18-12 червня 2018 р. м.Одеса, Україна).-К.: УкрДГРІ. – с.316-318.

ШЕВЧЕНКО СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Старший викладач кафедри землеустрою та кадастру

КАПЕЛІСТА ІРИНА МИХАЙЛІВНА

Асистент кафедри землеустрою та кадастру

Народилася 24 лютого 1989 року в селі Буша, Ямпільського району, Вінницької області .

У 2011р. закінчила Національний авіаційний університет а спеціальністю «Геоінформаційні системи і технології» та отримала кваліфікацію наукового співробітника (геоінформаційні системи і технології).

У 2016 р отримала диплом освітнього рівня «Спеціаліст» за спеціальністю «Землеустрій та кадастр» та кваліфікацію інженера-землевпорядника.

З листопада 2011 р. по листопад 2014 – очна аспірантура в Національному авіаційному університеті за спеціальністю: 05.13.06 – «Інформаційні технології».

З 2013 є асистентом кафедри землеустрою та кадастру Національного авіаційного університету .

Є куратором  групи ЗК-507.  Відповідальна за начально- методичну роботу на кафедрі землеустрою та кадастру. Має більше 30 публікацій та є співавтором 2 методичних рекомендацій.

Викладає наступні дисципліни:

 • Інформатика та програмування;
 • Землеустрій;
 • Державна експертиза землевпорядних рішень;
 • Ґрунтознавство і ландшафтознавство;
 • Геологія та геоморфологія.

Основні публікації :

 1. Капелистая И.М. Геоэкологические аспекты рационального природопользования территорий размещения геологических памятников Украины (на примере урочища Гайдамацкий яр) / Капелистая И.М. // Современные проблемы геологии, географии и геоэкологии: материалы Всероссийской научно-практической конференции посвященной 150-летию со дня рождения В.И. Вернадского; г.Грозный, 25 – 28 марта 2013 г., – М., 2013, – c.231-234
 2. Капеліста І.М. Геологічна пам’ятка природи «Гайдамацький яр» як туристичний об’єкт. /Капеліста І.М. //«Современные проблемы геологии»: Сб. научных трудов посвященный 155-летию со дня рождения академика Павла Аполлоновича Тутковского – К., 2013. –c. 349-351.
 3. Капеліста І.М Вплив каменю на історію і культуру одного села. /Капеліста І.М. //От минералогии до геохимии »: Сб. научных трудов посвященный 130- летию со дня рождения академіка Александра Евгеньевича Ферсмана – К ., 2013. – с 419-424.
 4. Капеліста І.М. Геоекологічний туризм як раціональне використання природніх особливостей села Буша /Капеліста І.М. Матеріали шостої Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції «Мінерально-сировинні багатства України: шляхи оптимального використання».18 жовтня 2013, – Володарськ Волинський, 2013. – С.114-120
 5. Капеліста І. М. Геоекологічні проблеми геологічної пам’ятки природи «Гайдамацький яр» /Капеліста І.М. // Збірник матеріалів П’ятої Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених до 95-річчя Національної академії наук України. 19-20 листопада 2013, Київ, Україна. – К., 2013-. С.32-33.
 6. Kapelistaja I.M. Geological aspects of environmental management geological monument of nature stows the Haidamatskyu yar / Kapelistaja I.M.//Aviation in the XXI-st Century Safety in Aviation and Space Technologies:the Sixth World Aviation Congress, 23-25 September 2014: abstracts.– K., 2014. – V.3. – P. 5.3.9- 5.3.13
 7. Kapelistaja I.M. Legal basis of monuments of nature in Ukraine./ Kapelistaja I.M., Kovalchuk M.S., Bagauri M.G.// New ideas in Earth sciences, 08-10 April 2015: materials of the reports. – М. : MGRI-RSGPU, 2015. – P.II.– P.269-270.
 8. Капеліста І. М. Аналіз законодавчого забезпечення оголошення об’єктів природно-заповідного фонду /Капеліста І.М.// Сучасні технології землеустрою, кадастру та управління земельними ресурсами; Всеукр.наук.-практ.конф., 17-18 березня 2015 р.: тези доп. – К., 2015. С. 32-33.
 9. Ковальчук М.С., Шевченко А.О., Капеліста І.М. Ґрунти України: деградація, моніторинг, збереження, охорона // Екологічна безпека держави: тези доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. м. Київ, 21 квітня 2016 р. – К. : НАУ, 2016. – С. 213–214.
 10. Ковальчук М.С., Шевченко А.О., Капеліста І.М. Природоохоронні категорії та кадастрові паспорти ґрунтів – крок до створення червоної книги ґрунтів України та їх збереження // Первый независимый научный вестник – №9-10, 2016, с 5-9.
 11. Капеліста І.М. Ковальчук М.С., Літологічна характеристика донних відкладів лівих приток Подільської частини Дністра / Капеліста І.М. Ковальчук М.С.//П’ята всеукраїнська науково-технічна конференція студентів, аспірантів і молодих учених “Молодь: наука та інновації” 28-29 листопада 2017 .: тези доп.  р. Дніпро – 2017 (подано до друку )
 12. Капеліста І.М. Землеустрій (Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки): методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»/ М.П. Стецюк, І.М. Капеліста// – К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ–друк», 2017. – 32  с. (електронне видання)
 13. Самойленко Л.В., Капеліста І.М «Землевпорядна експертиза: Практикум для студентів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», спеціалізації «Землеустрій та кадастр»»/ Самойленко Л.В., Капеліста І.М//. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ–друк», 2018. – 32 с.

СКРИПНИК ЛІЛІЯ РУСЛАНІВНА


Асистент кафедри землеустрою та кадастру

Народилася  2 листопада 1994 року, в місті Умань Черкаської області.

В 2016 році закінчила кафедру землеустрою та кадастру Національного авіаційного університету (м. Київ) та здобула освітній ступінь «Магістр» з відзнакою за спеціальністю «Землеустрій та кадастр» та отримала кваліфікацію «Науковий співробітник в галузі геосистемного моніторингу».

З листопада 2016 р. та по теперішній час – асистент кафедри кафедри землеустрою та кадастру Навчально-наукового інституту екологічної безпеки Національного авіаційного університету.

З вересня 2015 року по липень 2016 року навчалася в Першому Кембріджському освітньому центрі та по закінченню отримала сертифікат міжнародного зразка – рівень В2 – Upper-Intermediate level.

В Національному авіаційному університеті працює з 01.10. 2015 р. на посаді фахівця кафедри землеустрою та кадастру, а з 01.11.2016 р. на посаді асистента кафедри землеустрою та кадастру.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Землеустрій та моніторинг земель авіаційного транспорту;
 • Законодавче забезпечення кадастру нерухомості;
 • Державне управління в галузі земельних відносин;
 • Законодавче забезпечення землевпорядних та геодезичних робіт;
 • Прогнозування та планування використання земель.
 • Основи-науково-дослідної роботи студентів.

Автор і співавтор понад 20 наукових праць, з них 4 розділи в колективних монографіях, щодо питань екологобезпечного, економіко-ефективного землекористування авіаційного транспорту.

 1. Скрипник Л.Р., Протасевич О.В. Основні задачі та шляхи вирішення проблем охорони земель авіаційного транспорту України/ Четверта Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Сучасні технології землеустрою, кадастру та управління земельними ресурсами» 15-16 березня 2018 р.: тези доповіді. – К., 2018. – с. 18-20
 2. Скрипник Л.Р., Гиренко І.І. Порівняльний аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду у землекористуванні авіаційного транспорту/ Четверта Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Сучасні технології землеустрою, кадастру та управління земельними ресурсами» 15-16 березня 2018 р.: тези доповіді. – К., 2018. – с. 20-22
 3. Скрипник Л.Р., Масляник Д.Ф. Особливості правого режиму землекористування авіаційного транспорту/ Четверта Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Сучасні технології землеустрою, кадастру та управління земельними ресурсами» 15-16 березня 2018 р.: тези доповіді. – К., 2018. – с. 32-34
 4. Скрипник Л.Р., Поліщук П.Ю. Напрями розвитку авіаційної транспортної системи в Україні/ Четверта Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Сучасні технології землеустрою, кадастру та управління земельними ресурсами» 15-16 березня 2018 р.: тези доповіді. – К., 2018. – с. 48-52
 5. Novakovska Iryna, Samoilenko Liudmyla, Skrypnyk Liliia. Research of the problem of forming monetary valuation of land in small ukrainian cities [collective monograph]/ London, Great Britane, 2018.
 6. Skrypnyk Liliia, Ishchenko Natalia. Analysis of contemporary ecologization problems use of transport land [collective monograph]/ National University “Lviv Polytechnic”, Lviv, Ukraine, 2018.
 7. Стецюк М.П., Скрипник Л.Р. Управлінські пріоритети використання земельних ресурсів у контексті функціонування аеропортів та їх інфраструктури. – Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. –
 8. Скрипник Л.Р., Сучасні проблеми екологізації використання земель авіаційного транспорту «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві» 5-6 липня 2018 р.: тези доповіді. – К., 2018.
 9. Скрипник Л.Р., Міжнародний досвід просторового планування у сфері екологобезпечного землекористування авіаційного транспорту/ Міжнродна науково-практична конференція «Вплив біоекономіки на просторовий розвиток територій» 14-15 вересня 2018 р.: тези доповіді. – К., 2018.

ШПИЛЕВСЬКА ЄВГЕНІЯ ЄВГЕНІВНА

Асистент
Народилась в м. Києві у 1982р.
У 2001р закінчила Київський топографічний технікум, спеціальність ” Прикладна геодезія”
З 04.2001р. по 07.2001р. технік топографічного відділу, “Київгеоінформатика”
У 2006р. закінчила Київський національний університет будівництва та архітектури, спеціальність “Геоінформаційні системи і технології”
З 2005р. і по теперішній час викладач вищої категорії коледжу інформаційних технологій та землекористування НАУ
З 2012р. по 2016р. навчання в аспірантурі НАУ
З 2019р. і по теперішній час асистент кафедри землеустрою та кадастру НАУ.
Навчальні дисципліни:
Геодезія.

Публікації:

«Основи методу супутникової альтиметрії» VIІ Всеукраїнська науково-практична конференція (ВСП « РК НУБіП України» м. Рівне, 12 березня 2019 р.)

«Місце геодезії в сучасному інформаційному суспільстві» ХХIV Міжнародна наукова та практична конференція. Збірник наукових матеріалів «Новини науки ХХI століття» частина 13 (м. Вінниця, 23.11.2018 р.) с. 75-78

«Цінність даних дистанційного зондування для сільського господарства» Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи інноваційного розвитку сільського господарства» секція «Грунтознавство, землеустрій, економіка» (смт. Немішаєве 12 березня 2019 р.)

«Проектування будівельної сітки та вимоги до неї» VIІ Всеукраїнська науково-практична конференція (ВСП « РК НУБіП України» м. Рівне, 12 березня 2019 р.)

Навчально-допоміжний склад:

АНДРЕЄВА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА

Керівник Центру землевпорядних інновацій