Викладачі кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою

Професорсько-викладацький склад:


НОВАКОВСЬКА ІРИНА ОЛЕКСІЇВНА


Завідувач кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою, доктор економічних наук

Народилася в 1973 році в Полтавській області.

У 2000 році закінчила економічний факультет Національного аграрного університету (м. Київ) за спеціальністю «Економіка підприємства».

У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Еколого-економічні засади трансформації сільськогосподарського землекористування в ринкових умовах» зі спеціальності 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

У 2017 році захистила докторську дисертацію на тему: «Еколого-економічні засади управління міським землекористуванням» зі спеціальності 08.00.06 економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

З 1995 по 2005 рік працювала в Інституті землеустрою Української академії аграрних наук.

З 2005 по 2017 рік старший науковий співробітник комунального підприємства «Київський інститут земельних відносин» Київської міської ради.

З 2013 року є доцентом, з березня 2017 року – завідувачем кафедри землеустрою та кадастру, а з липня 2020 року – завідувачем кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою у Національному авіаційному університеті.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Управління земельними ресурсами;
 • Основи економіки землекористування;
 • Оцінка земельних ресурсів та нерухомого майна;
 • Основи науково-дослідної роботи студентів.

Автор і співавтор понад 100 наукових праць, з них 3 індивідуальні монографії, з економіки землекористування, управління землекористуванням, оцінки земельних ресурсів, землеустрою та охорони земель.

Монографії, навчально-методичні посібники:

 1. Новаковська І.О. Трансформація сільськогосподарського землекористування [монографія] / І.О. Новаковська. – Чернівці: Прут, 2010. – 208 с.
 2. Новаковська І.О. Основи економіки землекористування [монографія] / І.О. Новаковська – К.: ВЦ «Просвіта», 2013.- 224 с.
 3. Новаковська І.О. Управління міським землекористуванням: [монографія] / І.О. Новаковська. – К.: Аграр. наука, 2016. – 304 с.
 4. Новаковська І.О. Економіка землекористання: [навч. пос.] / І.О. Новаковська. – К.: Аграр. наука, 2018. – 400 с.
 5.  Новаковська І.О. Управління земельними ресурсами. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 7/8.08010103 «Землеустрій та кадастр» – К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ–друк», 2016. – 32  с.
 6. Новаковська І.О., Самойленко Л.В. Державний земельний кадастр. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи  для студентів напряму підготовки 6.080101«Геодезія, картографія та землеустрій» – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ–друк», 2017- 32 с.
 7. Новаковська І.О., Іщенко Н.Ф. Оцінка земель та нерухомого майна. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ–друк», 2017. – 48 с.

Статті:

 1. Новаковська І.О. План земельно-господарського устрою населеного пункту/І.О. Новаковська // Довідник із землеустрою за ред. Л.Я. Новаковського. – 4-те вид., перероб. і доп. – К.: Аграр. наука. 2015. – С. 281-286.
 2. Новаковська І.О. Деградація земель мегаполісів: оцінка та проблеми локалізації/ І.О. Но-ваковська // Збалансоване природокористування. – 2016.– № 3.– С. 139-147.
 3. Новаковська І.О. Сучасні проблеми регулювання системи землекористування міст / І.О. Новаковська // Економіст. – 2016. – № 9. – С. 15-17.
 4. Новаковська І.О. Програма використання та охорони земель міста Києва на 2016-2020 рр. / за ред. Л.Я. Новаковського, О.Г. Поліщука. – К.: Аграр. наука, 2016. – 32 с.
 5. Новаковська І.О., Скрипник Л.Р. Проблеми класифікації та формування земель авіаційного транспорту. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2017. № 3.
 6. Новаковська І.О., Іщенко Н.Ф. Проблеми відведення та використання земель для потреб дорожнього господарства. – Збірник наукових праць «Сучасні питання економіки і права». – 2017. – № 1 (3)
 7. Novakovska Iryna, Skrypnyk Liliia. Ecological safety of land resources for integrated development of national aviation network in the context of european integration [collective monograph]/ Informācijas Sistēmu Menedžmenta Augstskola, ISMA University, Riga, Latvia, 2017
 8. Novakovska Iryna, Ishenko Natalia Transport strategy of Ukraine in the context of European integration [collective monograph]/ Informācijas Sistēmu Menedžmenta Augstskola, ISMA University, Riga, Latvia, 2017
 9. Новаковський Л.Я., Новаковська І.О. Еколого-економічні та правові проблеми охорони земель/ Вісник аграрної науки. 2017. № 11. – С. 68- 77
 10. Новаковська І.О. Оптимізація системи землекористувння/ Економіст. – 2018. – № 3.– С. 27-32
 11. Iryna Novakovska, Volodimir Bulgakov, Adolf  Rucins,   Imars Dukulis. Analysis of soil tillage by ploughs and optimisation  of their aggregation. 17 International  Scientific Conference «Engineering for rural development», Volume 17, May 23-25, 2018/ Latvia University of Life   Sciences and Technologies Faculty of Engineering, p. 335 – 341
 12. Iryna Novakovska, Volodimir Bulgakov,   Semjons Ivanov,   Imars Dukulis. Formation of sustainable land-use systems in erosion dangerous landscapes. 17 International  Scientific Conference «Engineering for rural development», Volume 17, May 23-25, 2018/ Latvia University of Life   Sciences and Technologies Faculty of Engineering, p. 378 – 386


ІЩЕНКО НАТАЛІЯ ФЕДОРІВНА

Заступник завідувача кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою, старший викладач, доктор філософії в галузі економіки (PhD)

Народилася в 1983 році в Черкаській області.

З 2013 року працювала асистентом, з листопада 2018 року – старшим викладачем кафедри землеустрою та кадастру, а з липня 2020 року – старшим викладачем кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою Національного авіаційного університету.

У 2018 році вступила до аспірантури в Інститут агроекології та природокористування НААН України за спеціальністю – 051 Економіка (соціальні та поведінкові науки)

Викладає навчальні дисципліни:

 • Землекористування;
 • Прогнозування та планування використання земель;
 • Фінансово-економічна діяльність та інвестиційний аналіз;
 • Державний земельний кадастр;
 • Управління земельними ресурсами;
 • Економіка землекористування;
 • Оцінка земель;
 • Сучасний менеджмент та маркетинг нерухомості.

Навчально-методичні посібники:

 • Новаковська І.О., Іщенко Н.Ф. Оцінка земель та нерухомого майна. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ–друк», 2017. – 48 с.
 • Землевпорядне проектування : навч. посібник / М.П. Стецюк, В.В. Бабій, Н.Ф. Іщенко – К.: НАУ, 2018 – 357 с. [електронне видання]
 • Державний земельний кадастр: лабораторний практикум/уклад. Л.В. Самойленко, Н.Ф.Іщенко, О.Л. Бойко – К.: НАУ, 2018 – 54 с. [електронне видання]

Статті:

 • Новаковська І.О., Іщенко Н.Ф. Проблеми відведення та використання земель для потреб дорожнього господарства. – Збірник наукових праць «Сучасні питання економіки і права». – 2017. – № 1 (3)
 • Novakovska Iryna, Ishenko Natalia Transport strategy of Ukraine in the context of European integration [collective monograph]/ Informācijas Sistēmu Menedžmenta Augstskola, ISMA University, Riga, Latvia, 2017
 • Novakovska Iryna, Ishenko Natalia Transport strategy of Ukraine in the context of European integration [collective monograph]/ Informācijas Sistēmu Menedžmenta Augstskola, ISMA University, Riga, Latvia, 2017
 • Ishchenko N., Skrypnyk L., Analysis of contemporary ecologization problems use of transport land. Collective monograph National University “Lviv Polytechnic”, Lviv, Ukraine, 2018.- С. 266 р.
 • Стецюк М.П., Іщенко Н.Ф. Стан і перспективи використання земель транспорту України. Науково- виробничий журнал «Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2018р.- №1 С.13-24
 • Novakovska I.,.Belousovа N., Ishchenko N., Skrypnyk L., The XXI century aviation industry: development and necessity or serious threats for natural ecosystems. Collective monograph VII Міжнародна науково-технічна конференція «проблеми хіммотології. Теорія та практика раціонального використання традиційних і альтернативних паливно-мастильних матеріалів»


БЕЛЕНОК ВАДИМ ЮРІЙОВИЧ

Доцент кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою, кандидат фізико-математичних наук (05.07.12 – Дистанційні аерокосмічні дослідження)

Наукові інтереси: вища геодезія, фотограмметрія, дистанційне зондування Землі,  геоінформаційні системи та технології. Викладає дисципліни: «Фотограмметрія та дистанційне зондування», “ГІС і бази даних”, «Космічна фотограмметрія»,  «Геодезична гравіметрія». Автор понад 30 наукових праць, серед яких 16 патентів на винаходи і корисні моделі у галузі геодезії та  фотограмметрії.

Досвід роботи:
вересень 2014 – серпень 2016: асистент кафедри аерокосмічної геодезії Навчально-наукового Інституту екологічної безпеки Національного авіаційного університету;
вересень 2016 – червень 2020: доцент кафедри аерокосмічної геодезії Факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій Національного авіаційного університету;
липень 2020 – теперішній час: доцент кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою Факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій Національного авіаційного університету.

Освіта:
2004-2009 рр.: Чернігівський державний інститут економіки і управління Інженерно-будівельний факультет.
Спеціальність: геоінформаційні системи та технології.
Кваліфікація: інженер-геоінформатик.

2009-2012 рр.: Аспірантура з відривом від виробництва Чернігівського державного інституту економіки і управління за спеціальністю 05.24.04 «Кадастр та моніторинг земель».

у 2015 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 05.07.12 «Дистанційні аерокосмічні дослідження» на спеціалізованій вченій раді при Національному авіаційному університеті.


БЄЛОУСОВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Професор кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою, кандидат географічних наук, доцент.

      Народилась 24.08.1969 року.

      У 2000 році закінчила Луганський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю „Географія” з присвоєнням кваліфікації «Вчитель географії».

  У 2000 році закінчила магістратуру Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю “Географія” та здобула кваліфікацію магістра географії.

       Кандидат географічних наук з 2006 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка 25 вересня 2006 р. – за спеціальністю 11.00.11 -конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів. Тема дисертації: „Еколого-географічний аналіз промислових регіонів України (на прикладі Луганської області)”.

       У 2011 році отримала диплом доцента кафедри географії.

      Основні етапи науково-педагогічної діяльності у вищих закладах освіти III-IV рівня акредитації:

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка:

2006 р. – викладач кафедри географії;

 2007 р. –  асистент кафедри географії;

  2008 р.доцент кафедри географії.

З  2009 року – голова наукової комісії факультету природничих наук. Маю сертифікат розробника дистанційних курсів та тьютора дистанційного навчання.

2011 р. – заступник  декана  з соціально-гуманітарної  роботи     факультету  природничих наук Луганського  національного  університету  імені  Тараса  Шевченка.

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»:

з 2014 р. – доцент кафедри менеджменту туризму  Інституту філології та масових комунікацій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (м. Київ) (за сумісництвом).

З 2015 р. – викладач вищої категорії в коледжі «Освіта» Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (м. Київ) (за внутрішнім сумісництвом)

з 2016 р. –  завідувач кафедри менеджменту туризму Інституту філології та масових комунікацій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (м. Київ).

З 2016 р. – директор Центру інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму (філія Всеукраїнської Асоціації інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму).

З 2017 р. – доцент кафедри менеджменту туризму  Інституту філології та масових комунікацій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (м. Київ).

Національний авіаційний університет

З вересня 2018 року – доцент кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою;

З листопада 2018 року – професор кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою Навчально-наукового інституту екологічної безпеки.

Навчальні дисципліни, які викладає:

 1. Землекористування;
 2. Сучасний менеджмент та маркетинг нерухомості;
 3. Планування територій і містобудування;
 4. Прогнозування та планування використання земель;
 5. Кадастр населених пунктів;
 6. ГІС в регулюванні містобудівної діяльності

Науково-дослідна тема, яка розробляється на даний момент: «Перспективи розвитку інклюзивного соціально-реабілітаційного туризму в Україні»

Список публікацій  становить 77 джерел, з них: монографії – 3; фахові видання України – 20; публікації, занесені у наукометричні бази – 15; наукові праці (статті, тези) – 32; навчально-методичні посібники – 7.

Монографії:

1.«Трансформаційні процеси економіки та управління» / за заг. Ред.. О.В. Балуєвої; Донецький державний університет управління. – Кривий Ріг. – 2017 р.; 2.«Еколого-ландшафтне обґрунтування проблем природокористування в Луганській області» (2009 р., Луганськ);

3.«Інклюзивний туризм в системі реабілітаційної географії: від теорії до практики» (2018 р., Київ);

Статті та навчально-методичні посібники:

 1. Бєлоусова Н.В. Культурна спадщина  України як  складова  змісту  неперервної географічної освіти. Всеукраїнська науково-практична конференція «Освітні й наукові виміри в географії», присвячена 25-річчю  спеціальності «Географія» та 10-річчю  кафедри географії та  краєзнавства Полтавського нац. пед. ун-ту імені В.Г.Короленка. 25-26 квітня 2016 / відп. ред.. С.М.Шевчук.- Полтава: ТОВ «АСМІ», 2016. – 311 с.
 2. Бєлоусова Н.В. Реалії сучасної географічної освіти  в  Україні. З`їзд українського географічного товариства (12-17 травня 2016 р.). Українська  географія: сучасні виклики. Зб. наук. праць у 3-х томах. – Київ.: Прінт-Сервіс. – Т.1, 2016. -235 с.
 3. Бєлоусова Н.В., Линник О.А. Об`єкти культурної спадщини як складова історико-культурного каркасу території дослідження. Туризм і гостинність: вчора, сьогодні, завтра: матер. ІІІ Між нар. наук.-прак. конф. (12-13 жовтня 2016р., м. Черкаси). – Черкаси : Видавець О.М. Третяков, 2016 р. – С.220-223.
 4. Бєлоусова Н.В. Історичні особливості розселення Закарпатських русинів як етнічної групи. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць. – №2 (16). – Рівне :РВЦ МЕГУ ім.. акад.. С.Дем`янчука, 2016. – С.5-11.
 5. Бєлоусова Н.В. Туризм як соціальне явище. Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 6 грудня 2016 р. ХVI Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції про права осіб з інвалідністю». – К. – Університет «Україна», 2016. – 328с.
 6. Бєлоусова Н.В., Доценко А.І. Пам`ятні місця України, пов`язані з Іваном Франком. Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. – Тернопіль, 2016. – Випуск 33,34 – С.16-21.
 7. Бєлоусова Н.В., Савченко І. Музей «Київська фортеця» – унікальна історико-військова пам`ятка України / «Молодь: освіта, наука, духовність»: тези доповідей ХІV Всеукр. наук. конф., м. Київ, 04-06 квітня 2017 р. У ІІ част, Ч.І. – К. : Університет «Україна», 2017. – 592. С.454-456;
 8. Бєлоусова Н.В., Карнаушенко А. Туристичні ресурси Баварії / «Молодь: освіта,наука, духовність»: тези доповідей ХІV Всеукр. наук. конф., м.Київ, 04-06 квітня 2017 р. У ІІ част, Ч.І. – К. : Університет «Україна», 2017. – С.434-436;
 9. Бєлоусова Н.В., Джемесюк К. Застосування інформаційних технологій у туризмі / «Молодь: освіта,наука, духовність»: тези доповідей ХІV Всеукр. наук. конф., м.Київ, 04-06 квітня 2017 р. У ІІ част, Ч.І. – К. : Університет «Україна», 2017. – С.429-431;
 10. Бєлоусова Н.В., Василишин Є. Історико-культурна спадщина Центральної України / «Молодь: освіта,наука, духовність»: тези доповідей ХІV Всеукр. наук. конф., м.Київ, 04-06 квітня 2017 р. У ІІ част, Ч.І. – К. : Університет «Україна», 2017. – С.420-422;
 11. Бєлоусова Н.В. Інтеграційні процеси впровадження інклюзивного туризму в соціально-реабілітаційну систему України. Трансформаційні процеси економіки та управління [монографія] / за заг. Ред.. О.В. Балуєвої; Донецький державний університет управління. – Кривий Ріг: Вид. Р.А. Козлов, 2017. – С.. 217-233.
 12. Бєлоусова Н.В. Соціальна адаптація інвалідів у міжнародному просторі. International research and practice conference «Modern methods, innovations and operational experience in the field of social sciences»: Conference proccedings, October 20-21, 2017. Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishibg» p. 132-135.
 13. Бєлоусова Н.В., Безносюк О.І. Туризм як форма інклюзивної соціально-реабілітаційної адаптації інвалідів. ХVIІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції про права осіб з інвалідністю» (22 листопада 2017 року). – К.: Університет «Україна», 2017. – 14-17
 14. Бєлоусова Н.В. Інноваційні впровадження туристичного продукту міста Києва. Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми землеустрою у сільському господарстві: глобальний, національний та регіональний аспекти», м. Умань. – C. 119-122.
 15. Бєлоусова Н.В. Еколого-ландшафтне обґрунтування проблем природокористування в Луганській області. [монографія] Дерд. заклад. «Луган. нац. уні-ту імені Тараса Шевченка». – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009. – 238 с.
 16. Бєлоусова Н.В. Впровадження інклюзивного туризму в соціально-реабілітаційну систему України. Науковий журнал «Молодий вчений». – Херсон.: ТОВ «видавничий дім «Гельветика». – №2 (42) лютий, 2017 р. – С.14-17;
 17. Бєлоусова Н. В. Інклюзивна освіта: проблеми та перспективи [Текст] / Н. В. Бєлоусова, О.О. Скоростецька // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю : ХVIІ  Міжнар. наук.-практ. конф. 22 листоп. 2017 р.  : в 2 ч. Ч. 1. — Київ : Універстиет «Україна», 2017. —   С. 17–20.
 18. Бєлоусова Н.В.Проблеми створення «доступного середовища» для інклюзивних туристів в Україні. / Тенденції розвитку туристичної індустрії в умовах глобалізації: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 27-28 квітня 2017 р. – Ужгород: ПП «Інвазор», 2017 р. – С.7-10;
 19. Бєлоусова Н.В. Культурна спадщина  України як  складова  змісту  неперервної географічної освіти. Всеукраїнська науково-практична конференція «Освітні й наукові виміри в географії», присвячена 25-річчю  спеціальності «Географія» та 10-річчю  кафедри географії та  краєзнавства Полтавського нац. пед. ун-ту імені В.Г.Короленка. 25-26 квітня 2016 / відп. ред.. С.М.Шевчук.- Полтава: ТОВ «АСМІ», 2016. – 311 с.;
 20. Бєлоусова Н.В. Інклюзивний туризм в Україні як вид соціокультурної реабілітації інвалідів. Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 26-27 травня 2017 р., м. Дніпро. Частина І. / Наук. ред.. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2017. – С. 219-221;
 21. Бєлоусова Н.В. Еколого-ландшафтне обґрунтування проблем природокористування в Луганській області : монографія [текст] / Бєлоусова Н.В., Лешан Т.А. : Держ. закл. «Луган. нац.. ун-т імені Тараса Шевченка», 2009. – 236 с.
 22. Бєлоусова Н.В. «Інклюзивний туризм» або «подорожі без бар`єрів» у сучасному суспільстві. України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 5-6 жовтня 2017 р. / [За загальною редакцією І.Пилипенко, Д. Мальчикової]. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С.33-35;
 23. Бєлоусова Н.В., Безносюк О.І. Нові форми та прийоми навчання студентів з інклюзією в університеті «Україна» в рамках програми розвитку інклюзивного соціально-реабілітаційного туризму. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право : зб. наук. праць. – Київ, 2017.- № 1/2 (33/34). – С.92-95 (Республіка Польща);
 24. Бєлоусова Н.В. Теоретичні аспекти розвитку інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму в Україні. Науковий журнал «Наукові записки Сумського державного педагогічного університету. Географічні науки». – Суми: СумДПУ імені А.С.Макаренко,9-й випуск, 2018 – С.205-213;
 25. Бєлоусова Н.В. Санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю як туристсько-рекреаційні послуги. Сучасні проблеми та шляхи економічного розвитку підприємств та індустрії туризму в Україні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів, 18 травня 2018 р.- Дніпро: ДГУ, 2018. – С.84-87;
 26. Бєлоусова Н.В.Теоретичні аспекти походження та використання поняття «реабілітаційна географія». Вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічнінауки». – Херсон.: Випуск № 8, 2018. – С.229-234;
 27. Бєлоусова Н.В. Природно-ресурсний потенціал України як складова розвитку інклюзивного туризму / Н.В.Бєлоусова // Науковий журнал «Молодий вчений». – №7 (59) липень 2018 р. – С.14. – 18


ВЕЛИКОДСЬКИЙ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

Доцент кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою, кандидат фізико-математичних наук (01.03.03 – Геліофізика і фізика Сонячної системи), старший дослідник 

Наукові інтереси: фізика планетних поверхонь та атмосфер, закон відбиття світла поверхнями Місяця та планет, абсолютна фотометрія Місяця, планетна картографія, фотоклінометрія, обробка астрономічних та космічних зображень, розробка програмного забезпечення для обробки зображень.

Викладає дисципліни «Супутникова геодезія та сферична астрономія», «Обробка цифрових аерокосмічних зображень», «Програмування в ГІС», “Аерокосмічні знімальні системи“.

Автор понад 100 наукових робіт. Має індекс Гірша 12. Профіль Scopus


ГЕБРИН-БАЙДИ ЛІЛІЯ ВАСИЛІВНА

Доцент кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою, кандидат технічних наук (05.24.04 – Кадастр і моніторинг земель)

Напрями наукових досліджень: обробка супутникових знімків, дистанційні аерокосмічні методи досліджень, оцінка землі і нерухомого майна, моніторинг земель.

Викладає дисципліни: «Топографія», «Фотограмметрія і дистанційне зондування Землі», «Методи оцінки землі і нерухомого майна».

Автор понад 30 наукових робіт.


ЖЕЛЕЗНЯК ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Професор кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою, доктор фізико-математичних наук (01.03.02 -Астрофізика, радіоастрономія), професор

Досліджує проблеми динаміки самогравітуючих систем, гравіметрії та аерокосмічної розвідки територій, ефективного використання земельних ресурсів, економіко-математичного моделювання транспорту, системного аналізу.

Викладає дисципліни: “Вища геодезія”, “Супутникова геодезія та сферична астрономія”, “Методологія наукових досліджень”.

Нагороджений відзнакою “Почесний геодезист України”.

Автор більше 120 науково-методичних праць, 4 монографій, 1 навчального посібника, 7 патентів на винаходи у галузі цифрової фотограмметрії та гравіметрії.


ЖОЛКЕВСЬКИЙ ПЕТРО ФРАНЦЕВИЧ


Доцент кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою, кандидат економічних наук.

Рік народження – 1950

Освіта – 1980 Львівський політехнічний інститут, диплом спеціаліста – інженер-геодезист

Кваліфікаційний сертифікат – Сертифікований інженер-геодезист (№010641 від 19.04.2013 р.)

Кваліфікаційне свідоцтво – експерт-оцінювач з експертної грошової оцінки земельних ділянок (АК № 00599 від 10.12.2007 р.)

Науковий ступінь – кандидат економічних наук зі спеціальності економіка природокористування і охорони навколишнього середовища

 2011-2019 Позаштатний Радник Голови Державного агентства водних ресурсів України з земельних питань.

 2013-2014 Головний спеціаліст департаменту земельних ресурсів ПАТ «Державний земельний банк».

 2011-2012  ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «Держводексплуатація» Директор.

 1991-2011 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ АЕРОФОТОГЕОДЕЗИЧНИХ ВИШУКУВАНЬ»

Головний інженер інституту

Директор інституту

 1978-1991 УКРАЇНСЬКИЙ ФІЛІАЛ ВСЕСОЮЗНОГО ІНСТИТУТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ АЕРОФОТОГЕОДЕЗИЧНИХ ВИШУКУВАНЬ

Начальник планово-виробничого відділу

Головний спеціаліст філіалу

Головний інженер філіалу

 1972-1978 ПІВДЕННИЙ ФІЛІАЛ ВСЕСОЮЗНОГО ІНСТИТУТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ АЕРОФОТОГЕОДЕЗИЧНИХ ВИШУКУВАНЬ

Начальник партії

Ст. інженер

Інженер

 ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

1995-2010 НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Доцент кафедри управління земельними ресурсами.

Викладання дисциплін: фотограмметрія, сільськогосподарське картографування, геодезичні роботи в землеустрої.

2012-2019 Викладацька робота на курсах підвищення кваліфікації землевпорядників та геодезистів в Національному університеті біоресурсів та природокористування України та Національному університеті будівництва та архітектури України.

З 2018 НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Доцент кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою.

Викладання дисципліни: Геодезія, топографія.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

2011-2016 Член Громадської ради при Держземагенстві України. З 25.11.2011 р. Голова комісії з громадської експертизи діяльності Держземагентства України. З 2013 по 2016 роки перший заступник Голови Громадської ради. Приймав активну участь в розгляді та доопрацюванні законодавчих актів і галузевих стандартів в сфері землеустрою та геодезії, що розроблялись Держземагенством.

2005-2019 Заступник голови спілки землевпорядників України та член правління асоціації Земельна спілка України.

2012-2016 Член кваліфікаційної комісії Держземаганства (Держгеокадастру) з сертифікації інженерів землевпорядників та інженерів геодезистів з 29.11.2012 по 23.05.2016.

ПУБЛІКАЦІЇ

Автор більше 40 наукових праць, серед них 5 монографій. Основна тематика: застосування засобів дистанційного зондування земної поверхні для дослідження стану та використання сільськогосподарських земель. Основні роботи:

– Довідник із землеустрою за редакцією академіка Л.Я. Новаковського, Київ.: Аграрна наука – 2015. Автор: §7.1 – Топографо-геодезичні та картографічні роботи; §7.3 – Топографо-геодезичні роботи при здійсненні землеустрою.

– О.І. Гойчук, П.Ф. Жолкевський Стратегічні напрямки забезпечення національної продовольчої безпеки. Науково-практичні рекомендації // Житомир.:Полісся – 2009, 76с

– Формування парадигми сталого сільськогосподарського природокористування із застосуванням матеріалів аерокосмічної зйомки //Методичні рекомендації за редакцією П.Ф.Жолкевського, Житомир.:Полісся – 2005, 56с;

– Обстеження і картографування деградованих сільськогосподарських угідь із застосуванням аерокосмічних зйомок //Методичні рекомендації за редакцією П.Ф.Жолкевського, Житомир.: Полісся – 2005, 60с;

– Проведення моніторингу структури посівів сільськогосподарських культур із застосуванням матеріалів аерокосмічних зйомок //Методичні рекомендації за редакцією П.Ф.Жолкевського, Житомир.: Полісся – 2005, 64с.

– Жолкевський П.Ф. Картографічне забезпечення землеустрою та земельного кадастру // Матеріли міжнародної науково-практичної конференції «Землевпорядна наука, виробництво і освіта ХХІ століття» Київ 2001 С. – 219-222.

– Жолкевський П.Ф. Проблеми еколого-економічного картографування території // Збірник наукових праць РВПС України НАН України “Економіка природокористування і охорони довкілля”. Київ 2002 С. – 266-276.

– Жолкевський П.Ф. Організаційне забезпечення реалізації системи створення і використання економіко-екологічної інформації // Матеріали міжнародної наукової конференції РВПС України НАН України «Теорія і методи оцінювання, оптимізації використання та відтворення земельних ресурсів», частина 2 Київ 2002 С. – 92-94.

– Жолкевський П.Ф Реформування на селі: проблеми та шляхи їх вирішення Миколаїв // Вісник аграрної науки Причорномор’я.-2004.-№3.-С 43-52.

– Жолкевський П.Ф. Еколого-економічні основи оптимізації агроформувань в сучасних умовах // Збірник наукових праць РВПС України НАН України “Економіка природокористування і охорони довкілля”. Київ 2005 С. – 232-239.

– Жолкевський П.Ф. Оцінка стану сільськогосподарських угідь регіону //Збірник наукових праць РВПС України НАН України “Продуктивні сили і регіональна економіка”. Частина 1. Київ 2005 С. – 233-240.

– Sergiy Zibtsev, Victor Tkach, Artem Torosov, Anatoliy Goychuk and Petr Zholkevskiy Recent development of and major challenges for the national forest policy of Ukraine // Forest in transition II: Challenges in strengthening of capacities for forest policy development in countries with economies in transition United Nations Universiti, New York, 2004 C. – 376 – 384.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ:

– П.Ф Жолкевський, І.М. Гора, Геодезичні роботи в землевпорядкуванні – методичні вказівки по виконанню курсової роботи студентами факультету землевпорядкування, спеціальність 7.070806, Київ, НАУ, 1997, 11 ст.

– П.Ф Жолкевський, І.М. Гора, А.Г. Мартин, Геодезичні роботи в землевпорядкуванні – методичні вказівки до вивчення розділу: «Методи і прийоми технічного проектування при землевпорядкуванні», спеціальність 7.070804, Київ, НАУ, 1999, 20 ст.

– Б.І Новак, М.Гора, Л.П. Рафальська, П.Ф. Жолкевський, Інженерна Геодезія – методичні рекомедації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи студентами-напряму навчання 1304 «Лісове та садово-паркове господарство», Київ, НАУ, 2004, 104 ст.

– І.М.Гора, П.Ф. Жолкевський, Л.М. Олійник, Геодезія – методичні вказівки з вивчення дисципліни та завдання для контрольних робіт студентам-заочникам ІІІ курсу зі спеціальності 7.070904 „Землевпорядкування та кадастр”, Київ, НАУ, 2005, 71 ст.

– П.Ф. Жолкевський, Т.О. Євсюков, О.П. Жук, Сільськогосподарське картографування – методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами IY курсу факультету землевпорядкування спеціальності 7.070904 „Землевпорядкування та кадастр”, Київ, НАУ, 2006, 23 ст.


ІЩЕНКО МАРИНА ВІКТОРІВНА

Доцент кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою, старший науковий співробітник Головної астрономічної обсерваторії НАН України, кандидат фізико-математичних наук (01.03.01 – Астрометрія, небесна механіка).

Напрям наукових досліджень: обробка ГНСС-спостережень, оцінка швидкостей ГНСС-станцій та геодинамічна інтерпретація. Підтримка роботи української постійнодіючої ГНСС-мережі.

Лауреат стипендії Президента України для молодих учених.

Викладає дисципліни: “Космічні навігаційні системи”, “Космічні ГІС”, “Основи геофізики”.

Автор понад 20 наукових робіт.


НІКОЛАЄНКО ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНОВИЧ

Доцент кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою, кандидат технічних наук (05.13.04 – Озброєння та військова техніка), старший науковий співробітник

Наукові дослідження стосуються цифрової обробки сигналів та зображень.

Викладає дисципліни: “Космічні ГІС”, “Радіогеодезія і навігація”, “Аерокосмічні методи моніторингу довкілля”, “Геологістика”.

Автор понад 40 наукових публікацій.


СЛАВІН ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ

Доцент кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою, кандидат економічних наук.

1972…1977 – студент радіофізичного факультету Дніпропетровського державного університету.

1977…1980 – аспірант кафедри фізики НВЧ радіофізичного факультету Дніпропетровського державного університету.

1980…1991 – науковий співробітник, керівник науково-дослідної лабораторії. У 1986 році здобув ступінь кандидата технічних наук. З 1987 року – доцент кафедри фізики НВЧ. Викладач дисциплін з програмування, математичного моделювання, вимірювальної техніки, проведення лабораторних та практичних робіт, науковий керівник курсових та дипломних робіт.

         1991…1995 – головний радіофізик Центру аерокосмічних досліджень СПАТ «Фірма «Фіаніт»». Керівник авіаційної лабораторії дистанційного зондування землі – дослідження родючості грунтів, стану вегетації рослинного покрову, спектральних характеристик рослин, об’єктів інфраструктури, будівель і споруд в оптичному, інфрачервоному, тепловому, НВЧ та радіочастотному діапазонах електромагнітних хвиль з прив’язкою даних вимірювань до геодезичних координат місцевості за допомогою GPS приймачів та автоматизованої штурманської системи контролю місцезнаходження літака.

         1995…1997 – заступник начальника Центру дистанційного зондування та геоінформатики управління економіки обласної державної адміністрації Дніпропетровської області. Розробка програмного забезпечення обробки даних дистанційного зондування земної поверхні отриманих апаратно-програмними комплексами розміщеними на авіаційних та космічних носіях, систематизація та інтерпретація даних дистанційного зондування.

         1997…1999 – начальник відділу державного науково-виробничого Центру аерокосмічних послуг та технологій «Дніпрокосмос» управління економіки обласної державної адміністрації Дніпропетровської області. Обробка даних дистанційного зондування земної поверхні отриманих апаратно-програмними комплексами розміщеними на авіаційних та космічних носіях, систематизація та інтерпретація даних дистанційного зондування.

         1999… 2007 – головний інженер, заступник директора державного підприємства «Дніпропетровський регіональний центр державного земельного кадастру». Створення та експлуатація програмно-технічних засобів ведення автоматизованої системи державного земельного кадастру Дніпропетровської області.

         2007…2019 – начальник управляння, директор департаменту державного земельного кадастру Держземагентства/Держкомзему України/Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. Методичне, програмно-технічне, інформаційне та адміністративне забезпечення ведення і адміністрування Державного земельного кадастру Унраїни.


СТЕЦЮК МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ


Доцент кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою, кандидат економічних наук.

У 1980 році закінчив Львівський сільськогосподарський інститут – факультет землеустрою за спеціальністю «землеустрій та кадастр» і здобув кваліфікацію «інженера-землевпорядника».

з 1980-2003 рр. працював у ДП «Головний інститут землеустрою», обіймав посади від інженера до завідувача відділом.

 • 2003 –2017рр. працював у ДП «Київський інститут землеустрою» на посаді першого заступника директора з науково-технічної та проектної роботи.
 • За час роботи в науково-проектних інститутах виконував самостійно та організовував роботи із землеустрою та Державного земельного кадастру.

Основні з них:

 • регіональні програми використання та охорони земель;
 • схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць;
 • проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць;
 • проекти землеустрою щодо відновлення земельних ділянок для різного цільового призначення;
 • сільськогосподарське освоєння меліорованих (зрошувальних) земель Запорізької області;
 • проекти землеустрою щодо роздержавлення земель сільськогосподарських підприємств;
 • схеми поділу земель колективної власності на земельні частки (паї);
 • проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь;
 • технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
 • робочі проекти із землеустрою щодо консервації деградованих земель;
 • робочі проекти із землеустрою щодо рекультивації порушених земель;
 • технічні документації з інвентаризації земельних ділянок;
 • технічні документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та окремих земельних ділянок;
 • звіти з експертної оцінки земельних ділянок.

У 2010 році, прилюдно, у Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України захистив кандидатську дисертацію та отримав диплом кандидата економічних наук зі спеціальності «економіка природокористування та охорона навколишнього середовища».

 • Опублікував у фахових виданнях більше сорока наукових праць, з них три колективні монографії.
 • Зареєстрував два авторських свідоцтва на наукові твори.
 • 1996-2000 рр. та з 2008 по 2013 роки старший викладач кафедри            управління земельними ресурсами НУБіП України (за сумісництвом).

З 2017 року доцент кафедри землеустрою та кадастру, а з липня 2020 року – доцент кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою НАУ.


ТЕРЕЩЕНКО АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Доцент кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою, кандидат фізико-математичних наук (01.03.01 – Астрометрія, небесна механіка)

Напрям наукових досліджень: динаміка самогравітуючих систем, небесна механіка, цифрова обробка зображень, економіко-математичне моделювання.

Викладає дисципліни: “Вища геодезія”, “Математична обробка геодезичних вимірювань”, “Комп’ютерна графіка”, “Аналіз геоданих”, “Геостатистика”, “Основи чисельних методів”.

Має 25 наукових праць.


БОЙКО ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА

Старший викладач кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою

Народилась 17 листопада 1967 року у місті Києві.

У 1988 році закінчила Київський топографічний технікум за спеціальністю «Картографія», а в 1995 році закінчила Київський національний університет будівництва та архітектури за спеціальністю «Прикладна геодезія» та отримала кваліфікацію «Інженера-геодезиста».

З 1988 року по 2005 рік працювала в Українському державному інституті інженерно-геодезичних вишукувань і зйомок при Головному управлінні геодезії і картографії  в картографічному відділі; відділі цифрового картографування та геоінформатики;  у відділенні «Геоінформтехнологія» інституту «Укргеоінформ».

З 2005 року працює в Національному авіаційному університеті на кафедрі землеустрою та кадастру, а з липня 2020 року – на кафедрі аерокосмічної геодезії та землеустрою. З 2006 року заступник декана факультету аеропортів, а з 2011 року по 2017 рік – заступник директора Навчально-наукового інституту аеропортів.

В 2012 році закінчила аспірантуру Національного авіаційного університету за науковою спеціальністю  05.13.06 «Інформаційні технології».

Викладає навчальні дисципліни:

 • Картографія
 • Цифрова картографія
 • Комп’ютерне топографічне та землевпорядне креслення
 • Комп’ютерні технології та автоматизація у землеустрої
 • Державний земельний кадастр

Науково-дослідна робота пов’язана з геоінформаційним моделюванням топографічних поверхонь, об’єктів та явищ, з  представленням геопросторових даних в геоінформаційних системах аеропортових комплексів, містобудівного кадастру та  системах регіонального розвитку .

Є учасником понад 50 Міжнародних конференцій з новітніх технологій у галузі картографії, геодезії, землеустрою, кадастру, геоінформаційних систем та даних дистанційного зондування. Також є активним учасником Всеукраїнських та галузевих семінарів та круглих столів з розвитку топографо-геодезичної, картографічної діяльності, містобудівного кадастру, розробки та впровадженню Національної інфраструктури геопросторових даних в Україні.

Є автором понад 50 наукових творів (деякі в співавторстві), співавтор   посібника «Вступ до будівельної справи» (2016 р.).

Є ініціатором та організатором Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні технології землеустрою, кадастру на управління земельними ресурсами», яка щорічно проходиться в Національному авіаційному університеті з 2015 року.

Нагороджена Грамотою «Укргеоінформу» (1997 р.), Грамотою ректора НАУ (2009 р., 2012 р.), Подякою Міністра молоді та спорту України (2013 р.), Відзнакою Національного авіаційного університету «За сумлінну працю» (2016 р.), Відзнакою «За заслуги в геодезії і картографії» (2017 р.).


ШЕВЧЕНКО СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Старший викладач кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою


СКРИПНИК ЛІЛІЯ РУСЛАНІВНА


Асистент кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою, доктор філософії в галузі економіки (PhD)

Народилася  2 листопада 1994 року, в місті Умань Черкаської області.

В 2016 році закінчила кафедру землеустрою та кадастру Національного авіаційного університету (м. Київ) та здобула освітній ступінь «Магістр» з відзнакою за спеціальністю «Землеустрій та кадастр» та отримала кваліфікацію «Науковий співробітник в галузі геосистемного моніторингу».

В Національному авіаційному університеті працює з 01.10. 2015 р. на посаді фахівця кафедри землеустрою та кадастру, з листопада 2016 р. – асистент кафедри землеустрою та кадастру, а з липня 2020 року – асистент кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій Національного авіаційного університету.

З вересня 2015 року по липень 2016 року навчалася в Першому Кембріджському освітньому центрі та по закінченню отримала сертифікат міжнародного зразка – рівень В2 – Upper-Intermediate level.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Землеустрій та моніторинг земель авіаційного транспорту;
 • Законодавче забезпечення кадастру нерухомості;
 • Державне управління в галузі земельних відносин;
 • Законодавче забезпечення землевпорядних та геодезичних робіт;
 • Прогнозування та планування використання земель.
 • Основи-науково-дослідної роботи студентів.

Автор і співавтор понад 20 наукових праць, з них 4 розділи в колективних монографіях, щодо питань екологобезпечного, економіко-ефективного землекористування авіаційного транспорту.

 1. Скрипник Л.Р., Протасевич О.В. Основні задачі та шляхи вирішення проблем охорони земель авіаційного транспорту України/ Четверта Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Сучасні технології землеустрою, кадастру та управління земельними ресурсами» 15-16 березня 2018 р.: тези доповіді. – К., 2018. – с. 18-20
 2. Скрипник Л.Р., Гиренко І.І. Порівняльний аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду у землекористуванні авіаційного транспорту/ Четверта Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Сучасні технології землеустрою, кадастру та управління земельними ресурсами» 15-16 березня 2018 р.: тези доповіді. – К., 2018. – с. 20-22
 3. Скрипник Л.Р., Масляник Д.Ф. Особливості правого режиму землекористування авіаційного транспорту/ Четверта Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Сучасні технології землеустрою, кадастру та управління земельними ресурсами» 15-16 березня 2018 р.: тези доповіді. – К., 2018. – с. 32-34
 4. Скрипник Л.Р., Поліщук П.Ю. Напрями розвитку авіаційної транспортної системи в Україні/ Четверта Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Сучасні технології землеустрою, кадастру та управління земельними ресурсами» 15-16 березня 2018 р.: тези доповіді. – К., 2018. – с. 48-52
 5. Novakovska Iryna, Samoilenko Liudmyla, Skrypnyk Liliia. Research of the problem of forming monetary valuation of land in small ukrainian cities [collective monograph]/ London, Great Britane, 2018.
 6. Skrypnyk Liliia, Ishchenko Natalia. Analysis of contemporary ecologization problems use of transport land [collective monograph]/ National University “Lviv Polytechnic”, Lviv, Ukraine, 2018.
 7. Стецюк М.П., Скрипник Л.Р. Управлінські пріоритети використання земельних ресурсів у контексті функціонування аеропортів та їх інфраструктури. – Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. –
 8. Скрипник Л.Р., Сучасні проблеми екологізації використання земель авіаційного транспорту «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві» 5-6 липня 2018 р.: тези доповіді. – К., 2018.
 9. Скрипник Л.Р., Міжнародний досвід просторового планування у сфері екологобезпечного землекористування авіаційного транспорту/ Міжнродна науково-практична конференція «Вплив біоекономіки на просторовий розвиток територій» 14-15 вересня 2018 р.: тези доповіді. – К., 2018.

Навчально-допоміжний склад:


АНДРЕЄВА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА

Керівник Центру землевпорядних інновацій