Навчальна робота

Однією з головною задач факультету є організація навчального процесу на основі сучасних організаційно-методичних освітянських розробок. Заходи та направленість роботифакультету екологічної безпеки, інженерії та технологій спрямовані на забезпечення випускників не лише отриманню відповідних знань та вмінь, а й певного місця в соціально-економічній системі держави – в науці, виробництві, підприємстві тощо.
Факультет здійснює підготовку фахівців за напрямами „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”, „Біотехнологія”, „Хімічна технологія”, “Геодезія, картографія та землеустрій”.

У зв’язку з необхідністю вирішення екологічних проблем, подолання кризових явищ особливої актуальності в сучасних умовах набула підготовка фахівців-екологів, яка здійснюється за напрямом „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природо користування”.
Випусковою за даним напрямом є кафедра екології, яка має значні досягнення у формуванні сучасного екологічного світогляду фахівців інженерних спеціальностей університету. Навчання проводиться українською, російською та англійською мовами. На кафедрі діє сучасний комп’ютерний клас, де студенти підвищують свій рівень володіння комп’ютерними технологіями та англійською мовою для подальшої участі у міжнародних екологічних програмах.
Фахівці-екологи можуть працюють експертами з екологічної експертизи, аудиторами з питань екології і раціонального природокористування в структурах Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, державних, приватних та громадських установ та організаціях, інспекторами з питань охорони атмосферного повітря, вод і земель; на постах екологічного контролю та кордонах України та в митних службах тощо.

У вирішенні екологічних та медичних проблем величезного значення набуває біотехнологія. За її допомогою отримують десятки біологічно активних речовин, ліків.
Біотехнологічні процеси є базою для одержання кормових і харчових білків, альтернативних джерел енергії.
Кафедра біотехнології здійснює підготовку фахівців, здатних вирішувати проблеми розробки і реалізації біологічних технологій і технологічного обладнання, моделювання і оптимізації схем біотехнологічних виробництв, розробки і застосування селекції і методів генної інженерії для виробництва біологічно активних речовин і ліків, запровадження біотехнологічних процесів для забезпечення екологічної і техногенної безпеки, тощо.
Фахівці – біотехнологи працюють на підприємствах мікробіологічної, медичної, харчової і переробної галузей господарства, в державних органах, лабораторіях, науково-дослідних закладах контролю якості і сертифікації продукції, в науково-дослідних установах та вищих навчальних закладах.
На факультеті працюють нові сучасні навчально-наукові лабораторії, де студенти виконують лабораторні заняття, займаються науковою роботою закріплюючи набуті  знання на практиці.

За сучасної конкуренції на ринку праці напрям „Хімічна технологія” набуває особливої актуальності.
Студенти отримують фахові знання у галузях: підготовки до переробки нафти, газу і газових конденсатів; виробництва технічного вуглецю; виробництва мастильних матеріалів; виробництва спеціальних нафтопродуктів; використання палив, мастильних матеріалів та спеціальних нафтопродуктів; сервісного забезпечення нафтопродуктами; нафтохімії.
Сучасний етап розвитку техніки також тісно пов’язаний з широким використанням полімерних матеріалів різноманітних за складом, структурою та функціональним призначенням. Спектр застосування полімерів дуже великий та охоплює практично всі галузі виробництва від побутових до космічної.
Випускники напряму підготовки «Хімічна технологія» працюють на підприємствах, що спеціалізуються на випуску високомолекулярних сполук різного функціонального призначення; лакофарбових матеріалів загально технічного і спеціального призначення; матеріалів специфічної дії (барвників, індикаторів, інгібіторів, поверхнево-активних речовин, стабілізаторів); неорганічних полімерних матеріалів полімеризаційного і поліконденсаційного типів, з різним функціональним призначенням.
За напрямами „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” і „Біотехнологія” проводиться набір студентів у групи з вивченням усіх навчальних дисциплін  англійською мовою. До проведення занять у цих групах залучені висококваліфіковані викладачі, які мають відповідні сертифікати. По закінченні студенти англомовних груп отримують відповідні сертифікати.